Drugs, niet alleen van nu…

De algemene gedachte heerst dat er in de Bijbel weinig beschreven staat over drugs. Dat is niet zo. De gebruikte woorden laten echter niet voor ieder hun eigenlijke betekenis zien, waardoor je niet door hebt wat er wordt bedoeld. We gaan eens kijken:

Drugs zijn zo oud als de mensheid. Vroeger wilde men al in contact komen met de ‘goden’. Ook Adam en Eva kenden bijvoorbeeld de hallucinerende werking van bessen. Nadat ze hun eigen idee kozen te doen in plaats die van God, zochten ze compensatie. Waarom zouden ze die lekkere bessen niet mogen eten? Ook zij sloegen dus de goede raad in de wind. Dénken, ménen het goede te doen is echter geen zeker weten uit God… De wens om ‘in contact te komen met de ‘goden’ werd meer en meer gemeengoed toen mensen meer en meer Gods weten via hun levenskompas -  hun innerlijk weten vanuit hun hart - begonnen kwijt te raken. Hulp en raad werd meer en meer gezocht bij de wijzen in de groep. Toen deze gebruikt gingen worden door leiders om meer macht en aanzien te krijgen, begon de mens wegen te zoeken waarbij ze de opdrachtgever tevreden konden stellen door gunstige voorspellingen, gewenste oplossingen en aanbevelingen te doen. Men zocht door de tijd heen methoden om op kunstmatige wijze in contact te komen met ‘het hogere’, waarvan ieder nog wel wist dat dit er was. Alleen… wist men niet meer zo precies hoe die geestelijke wereld in elkaar zat en had men steeds meer informatie nodig uit die wereld. Daarbij begreep men niet meer goed dat Gods weten in de mens zelf te raadplegen was, als deze maar zou leven zoals dat bedoeld was (en nog steeds is). Dus, wat is het hogere precies, hoe weet je wat de meest zuivere informatie en goede krachten zijn en hoe kun je hiermee contact maken of ze gebruiken. En.. wat is eigenlijk het goede dat je voor ogen hebt. Steeds meer begonnen menselijke meningen de goddelijke adviezen en leefregels te verdringen.  De wijzen waarschuwden hiervoor, maar wens tot aanzien, macht en beloningen – allerlei soorten eigenbelangen - waren en wérden sterker in de mens, die meer en meer los kwam te staan van zijn enige echte Raadgever: de volmaakte liefde. Men begon ander houvast te zoeken en God kwam op de achtergrond, zeker ook omdat menselijke ideeën meer werden gewaardeerd en geloofd dan Gods eenvoudige leefregel: ‘Ik ben de enige echte waarheid. Zoek Mij, dóór Mij – de zuivere liefde – lief te hebben en jezelf en anderen zonder eigenbelang’. Afgoden ontstonden. Een andere naam voor ’goden’ was: ‘de boze machten van de hemelse gewesten’ zoals de Bijbel ze noemt (Efeze 6:12).

In 1 Cor. 8:5 wordt al duidelijk dat wij met boze geesten te doen hebben omdat zij nu eenmaal bestaan. Zoals er op aarde altijd al slechte en goede mensen zijn, is dit ook het geval in de geestelijke wereld. Door het eten van ‘aan afgoden gewijd offervlees’, maar ook door gebruik van verdovende middelen (bijvoorbeeld uit planten, paddenstoelen) kwamen priesters in contact met deze afgoden. Deze afgoden zijn demonen, kwaadwillende geesten die bij mensen kunnen binnenkomen als deze maar een verbinding zoeken door een bepaalde neiging.

Omdat drugs versterken vaak lichamelijke neigingen. Een neiging is een voorliefde hebben voor iets bepaalds. Drugs versterken de wens tot bevrediging van bepaalde neigingen. Een mens kan allerlei neigingen hebben. Dat betekent dus dat hij kan ‘neigen tot‘ het hebben van bepaalde kracht, kennis, energie, maar ook seks, geweld, agressie.

In de geestelijke wereld leven (wonen) allerlei soorten geesten en zielen van overledenen. Al naar gelang de neiging(en) van zo’n geest of overledene is, worden mensen op aarde die diezelfde neiging(en) hebben, aangetrokken door die ziel of geest die als het ware wil tanken bij die op aarde levende mens. Hij zet die mens aan door hem allerlei dingen te laten zien, beleven, op te zoeken of ook te doen. Dat kan natuurlijk niet, als die mens dit niet wil en ook geen neiging heeft. Een sterke ziel of een ziel die dus ongevoelig is voor die verleiding/neiging zal niet snel doen wat die gedachte, die geest hem doet willen. Een geest die die mens dus verzwakt heeft even het gevoel dat hij wordt bevredigd in zijn hunkering, maar komt er al weer snel achter dat dit maar tijdelijk was. Zo is het overigens ook bij die mens op aarde. Ook deze ziet al snel dat zijn bevrediging maar van korte duur w as. Het probleem is, dat een geest enorme macht kan uitoefenen op de zwakke mens en hem het gevoel geeft dat er iets ergs gaat gebeuren, of iets fout gaat, als hij zijn drang niet volgt. De mens op aarde zal dan vaker toegeven om maar een beter gevoel te hebben al is het maar even en even rust te hebben in zijn hoofd. Uiteindelijk  is het gevolg verslaving, wat niets anders is dan een geestelijke afhankelijkheid die lichamelijk geworden is. Demonen, goden zijn niets anders dan bepaalde geesten bepaalde neigingen of intentie.  Door tijdelijk onderdeel te worden van een mensenleven ervaren deze demonen ‘voldoening’ die dus maar heel tijdelijk en summier is, waardoor ze steeds sneller en vaker een contact willen. Dit is ook de reden van verslaving bij de mens op aarde. Een sterke mens die weet wat hij wil, zijn doel kent en ook trouw blijft zal nooit slachtoffer worden. Bij hem kunnen dit soort geesten niet ‘binnenkomen’, als er geen bepaalde neiging in hem is. Daarom is het ook dat de Bijbel dringend adviseert om te werken aan je verkeerde neigingen omdat je anders de ‘verzoekingen’ niet makkelijk kan weerstaan en maar al te makkelijk op slinkse wijze ‘verleid’ wordt tot het voldoen aan je drang en het inwilligen van de ‘verzoeken’ van de geest die je belaagt. Uiteraard kan een mens zelf ook behept zijn met bepaalde neigingen die zwakker of sterker zijn. Maar het zich openstellen voor het geestelijke is een snelle en zekere weg om nóg meer onder de verleiding komen te staan.  Men begrijpt - sinds het geloof in en vooral ook de kennis van de geestelijke wereld bijna verloren is en erg gemixt is met allerlei bijgeloof  - niet meer dat de geestelijke wereld zich wel degelijk veel meer met de mens ophoudt dan men weet en denkt.

(meer over de geestelijke wereld zie het boek: Gods geestelijke wereld - Gera Hoogendoorn. Komt uit w.s. 2023).

Drugs maken van de mens een soort medium. De stoffen vormen als het ware antennes om verboden zenders op te vangen. Waarom is het verboden om contact met de geestelijke wereld te hebben? Omdat de mens die dit doet niet weet hoe gevaarlijk dit is omdat uiteindelijk de ziel geheel ‘verkocht wordt aan de duivel’, zoals men dit noemt. De ziel van de mens op aarde denkt dat hij info of kracht krijgt van een liefdevolle of wijze geest. Contact zoeken met de geestelijke wereld doe je niet als je jezelf vertrouwt, begrijpt waarom God deze wijze raad heeft gegeven of gewoon God liefdevolle wijze raad aanvaard en opvolgt. Je doet dan niet je eigen zin, maar doet dan wat God wil. Je stelt dan het belang van de hoogste wijsheid voorop, wat de mens zou moeten doen, wil hij zo min mogelijk risico in van alles en nog wat lopen.

Een mens die eigenmachtig dit contact zoekt, is onbeschermd omdat hij niet gelooft in God als ‘baas’ van de geestelijke wereld. Alleen de hoogste liefde geeft bescherming. Wanneer je deze hoogste liefde dus niet serieus neemt, loop je risico. Ook God kan geen mens beschermen als deze uit vrije wil goede raad in de wind slaat en zijn eigen zin voorop zet. God geeft dus advies, maar verbiedt niet. Waar Hij iets aanraadt, is het altijd een dwingend advies in de betekenis van ‘je zou moeten, of je zou niet moeten’. Een liefdevolle krachtige aanbeveling dus. Waar de mens deze raad niet opvolgt, is het aan hem zélf het gevolg over zich heen af te roepen.

Een mens kan alleen die geest van dat niveau aantrekken die overeenkomt met dat niveau liefde  van hemzelf. Een zeer wijze, liefdevolle geest (engel) kan nooit op commando komen wanneer een mens een of een bepaalde engel aanroept, omdat de mens zijn kracht niet tot die sfeer reikt. Wél kan de mens vragen om geestelijke hulp. Deze wordt dan gestuurd – in welke vorm of op welke tijd dan ook . Deze past altijd bij het begrip, doel, bevattingsvermogen en intentie van die mens.

Een rijp mens zal altijd God, Jezus Christus zelf vragen om hulp. Hij weet immers dat hij risico loopt en ook de geest stoort in zijn geestelijk leven in de geestelijke wereld. Het is God – de volmaakte liefde die de engel op pad stuurt met een bepaalde taak. Deze kan het onmogelijk bewerkstellen, maar ook stukje bij beetje een mens op andere gedachten brengen. Een mens kan nooit overzien waar, welke engel er voor hem op dát moment, díe plek, in díe omstandigheden moet zijn. Een mens die zelf via rituelen, drugs, oefeningen, spellen, kaarten contact zoekt, trekt een nog zeer materiële dus onrijpe geest aan die inderdaad kan doen alsof hij alles weet, het juiste zegt en aanbeveelt, wonderen doen, maar ook oplossingen aandragen. In het gunstigste geval is die geest zelf dus erg misleid en denkt hij dat hij goed bezig is via zijn ‘hulp’ aan die aardse open mens. Vaker nog is zo’n geest echter zelf zeer noodlijdend en zoekt hij een ingang om er zelf beter van te worden, wat hij doet door die mens die naar hem ‘vraagt’ te bewegen tot verkeerde (liefdeloze) gedachten en daden. Hij probeert via allerlei ingangen  vat te krijgen op de zoekende persoon.

Daarom is het ook dat mensen vaak van de regen in de drup komen, veelal naast hun schoenen gaan lopen door de kennis of kracht die zij lijken te hebben of tijdelijk ook hebben. Deze kracht of kennis is echter dan niet tot heil van iemand, maar tot ongeluk, al kan het een tijd duren voor dit blijkt. Dan nog kun of wil je vaak verbanden niet zien en denk je ondertussen dat iets dat er gebeurt voor jou het goede is. Je ziet dan niet in dat dat ‘nieuwe’ gaat leiden tot veel meer verval, verwarring, chaos en teleurstellingen, zelfs dwangen, ongewenst en zelfs ongeoorloofd gedrag. De nieuwsgierige persoon krijgt steeds minder te zeggen en doet steeds meer dat wat de geest die hij heeft aangetrokken, wil of beweert. Hij wordt dan meer en meer willoos zodat de eigen wil ook afneemt. Hij vergooit dan dus zijn eigen identiteit waardoor de entiteit (geest) meer en meer de identiteit van die persoon bepaalt op bepaalde tijden of zelfs doorlopend. De persoon neemt dus als het ware bepaalde geest of geesten over. De meest bijzondere of liefdeloze zaken kunnen worden opgedrongen op een heel subtiele wijze, waarvan je niet doorhebt hoe vernietigend dit kan uitwerken voor jou zelf persoonlijk of voor je familie, omgeving, toekomst enzovoort. (lees over deze materie ook ‘Help er zit een spook in mijn hoofd’).

In Brazilië roken ‘dokters’ marahuijana om met ‘de Grote Geest’ te kunnen spreken. Deze moet hen dan de wijsheid geven om te kunnen genezen of leiden. Heel vroeger gebruikten de Azteekse priesters de zgn. ‘goddelijke paddenstoel’ Teonanactl. Zij kwamen hierdoor in verbinding met hun ‘god’ (steun, raadgever) die hun opdrachten of kennis kon geven (1 Cor.10:14-22). LSD ontstond door het chemisch namaken van de stof psilocybine uit die paddenstoel. Bijzonder te bedenken dat het vlees van de godheid – ‘het duivelse avondmaalsbrood’ -  in moderne labs wordt gemaakt. Ieder weet van de mensen (kinder) offers, de bloedige wrede rituelen die blijkbaar nodig waren om hun goden te pleasen. Ook de martelingen onder de drugs gebruikende volkeren zijn de geschiedenis niet voor niets ingegaan. We weten allemaal van satanisten die om hun god maar te pleasen, bij de groep te mogen horen, voorspoed te mogen beleven, als beloning de meest bizarre, wrede martelingen uitvoeren.

Deze gebruiken zijn te zien als de tegenhanger van het ‘Heilig Avondmaal’, waarbij het de bedoeling is dat de mens de wijn (geest der liefde) en het brood (het woord van God) tot zich neemt, waardoor hij gevoed wordt en verbonden is met God omdat deze mens dat wil!! Het gaat dus hier om de zelfwerkzaamheid liefde te willen doen, zonder noodzaak van ritueel, moeten, dwang, religie of hokjes. Daarbij is het dan de eigen bewuste wil om in je hart de stem van God te vinden die deze mens vanzelf, doorlopend, zonder dat het geld kost, kan ‘horen’. Dit is de meest betrouwbare bescherming, advies- en kennisbron die de mens kan raadplegen.

Het kwaad – in de vorm van Gods geesten die NIET bij Gods liefde willen horen –  beïnvloedt de wereld en doet dit via het misleiden van de mens, wat lukt door het voorspiegelen van geluk, vrede en vrijheid door het verdraaien van de waarheid, het verspreiden van angst en leugen en vooral ook… gebrek aan kennis van het ware en … vals geloof dat je als mens nooit het goede doet, er geen redding is als je dit leven niet geniet, niet meewerkt aan het systeem.

Het satanische dat opleeft in deze tijd wil de mens klein, krachteloos en willoos hebben en houden. Dat lukt aardig onder invloed van veel onwaarheden, technisch vernuft dat gezondheid en geluk lijkt te waarborgen, beloften dat het alleen beter wordt als we niet meer discrimineren, vervuilen en toenemen aan verstandelijke kennis. Men stelt dat ons DNA niet goed genoeg is, we moeten meer Kunstmatige Intelligentie inzetten om de problemen die er wereldwijd zijn, op te lossen. God is weggehoond uit de wereld. We kunnen alles zelf en.. alles mag.  Ons meest diepe innerlijke Zelf hebben we verkwanseld, omdat ons de opbrengst van de materie en ons verstand ons meer waard leken. Wat dat betreft is er dus niet veel verbeterd in de wereld. Sterker nog, we zijn ondanks alle materiële ontwikkelingen en gewoonten af gegroeid van ons meest echte zelf, waardoor we dus onecht geworden zijn en onze waarde als geestelijk mens niet meer kennen en niet meer gebruiken.

Men zegt er evenwel niet bij dat we door al deze dingen, het unieke krachtige ondermijnen en meer en meer slaaf worden van egoïsme, materialisme en elkaar daardoor juist onvrij maken en discrimineren. Partijdigheid, agressie, egocentrisme, verwarring groeien juist daar waar je wezenlijk liefde voor je eigen diepe wezen niet meer kent, wat hetzelfde is als God niet meer kennen en niet meer willen, niet meer toelaten in je dagelijks leven.

Sinds de new age die nu zo’n 70 jaar over de aardbol macht kreeg is er eigenlijk naast het Christendom een nieuwe vorm van heidendom (onwetendheid) ontstaan, dat de Bijbel het ‘Nieuwe Babylon’ noemt. Men ziet dit niet zo, omdat men de lijn die de Bijbel ons laat zien, niet kan volgen en herkennen als je die Bijbel niet kent… of de gééstelijke betekenis van teksten niet goed begrijpt. Men wil ook vaak op grond van zich verheven voelen boven God die ze niet ‘boven’ zich dulden, ‘eindelijk afrekenen’ met het ‘oude domme starre Christendom met alle dogma’s dat zoveel onrecht heeft gebracht. Dat er veel onrecht is begaan in de naam van het Christendom is zeker waar, maar dat kunnen we van alle andere religies of levensbeschouwingen evenzo zeggen. Als je echter zegt het hoogste – de zuivere liefde – alle eer te willen geven, door Jezus’ leven zo goed mogelijk na te volgen, maar je tart alle menselijkheid, veroordeelt, dwingt, dreigt met hel en verdoemenis, ondermijnt, discrimineert, door de naaste maar ook jezelf niet op waarde te schatten en te respecteren en je bent niet wie je bedoeld bent te zijn volgens God die je zegt te willen dienen, klopt er iets niet en breng je ontzettend veel leed, juist ook omdat je mensen door jouw eigen leefstijl van God afhoudt!

Er zijn genoeg verhalen waarbij bijvoorbeeld zelfs predikanten onder invloed van drugs ‘waarheden’ doorkregen in de vorm van visioenen. Soldaten werden en worden rustig gehouden of juist meer agressief gemaakt om meer mensen makkelijker te kunnen doden, door het toedienen van drugs. Geweten wordt immers gesust, waardoor grenzen makkelijker vervagen en moed om liefdeloos te zijn sterker wordt. De priesters in het oude Babylon kenden ook al ‘middelen’ die zij gebruikten tijdens hun ‘mysteriën’. Zij communiceerden met de godheid via hypnose en drugs. Niets nieuws dus eigenlijk. Ook het Oude Testament beschrijft het verhaal van Elia en de Baälpriesters (1 kon. 18:26).

Afgoden zijn ook overdreven neigingen. We zien dit niet zo, maar ook overdreven sportbeoefening, een mooi lijf willen hebben, altijd jong blijven, lekker willen eten, prachtige kleding, bekendheid willen hebben, de show stelen, meer en meer kennis willen hebben enzovoort, zijn ook afgoden. Ze houden je immers van goed (God) doen, af. Veel tijd, moeite en geld worden opgeslokt door dingen die schijnbaar geluk geven, maar altijd maar tijdelijk geluk geven en anderen benadelen doordat wij met onszelf bezig zijn..

De droomstad van de toekomst (de stad van de spelende mens) is allang verwezenlijkt. De mens van nu heeft het drukker dan ooit met genieten. We denken dat ‘het leven kort, tijdelijk en eenmalig is’ waardoor je dus volop moet genieten en alles gedaan en beleefd moet hebben om gelukkig te zijn. De meeste kinderen worden niet meer opgevoed met de kennis dat ons leven een gééstelijk doel heeft, namelijk door middel van de materie onze ziel op te schonen tot meer liefhebben en begrijpen dat er na dit leven een geestelijk leven is, waarin je zult zien wie je was en geworden bent door jouw wijze van in het leven staan op aarde.

Openbaring, het laatste boek van de Bijbel heeft het over een Nieuw Babylon, de grote hoer-stad. Deze ‘stad’ (gemeenschap van mensen) ‘handelt in zielen van de mensen’ (Openbaring 18:13). ‘Toverij zal er zijn waarmee alle volken zullen worden verleid’. Toverij omvat alle dingen, technieken, uitvindingen die destijds voor de eenvoudige mens niet te begrijpen waren, maar wel iets goeds zouden teweegbrengen. Wat een mens niet begrijpt, verklaart hij al snel voor niet waar, niet bestaand, onmogelijk of … een wonder, of… tovenarij.

Verdovende middelen, maar ook geneesmiddelen (in het Engels ‘drugs’) hebben de betekenis van ‘Pharmakela’. We weten welke industrie hiermee van doen heeft: de Pharmacy, die de macht heeft  alles gezond te kunnen ‘toveren’ wat we maar wensen, door chemische stoffen toe te dienen. Het bijzondere is echter hierbij dat er zoveel bijwerkingen zijn die schade brengen aan de ziel, náást die aan het lichaam, al kan het middel natuurlijk ook iets moois teweegbrengen, wat doorgaans natuurlijk ook de bedoeling van een medicijn is. Veel hallucinaties, psychiatrische ziekten zijn echter het gevolg van drugs en… medicijnen. Teveel aan gestapelde gifstoffen afkomstig uit jarenlange medicatie, maakt ook een vertroebelt brein of  verduisterd gemoed.  Heel vaak wordt een medicijn gegeven om de goede uitwerking op een vervelend symptoom. Echter de bijwerkingen worden voor lief genomen. De samenhang die er tussen geest, lichaam en materiële stof is, wordt echter dikwijls niet gekend, niet herkend en… gevolgen van geestelijk onwel bevinden worden vaak maar voor lief genomen. ‘het is niet anders’, zegt de arts, bijsluiter of jij zelf. Er volgt dan om die bijwerkingen en gevoelens te onderdrukken ook weer een pilletje..  In deze zin functioneert een medicijn – hoe wenselijk ook – toch ook als een drug die verdooft en onderdrukt.

De kruidenkenner werd nogal eens gezien als ‘tovenaar’. Voor verstandelijk denkende mensen die zich niet willen inlaten met het geestelijke, lijkt het ook soms ‘toveren’ als iemand beter wordt door het gebruik van een kruid, terwijl de medische wetenschap de werkzame stof niet kent, of het geestelijk principe dat evenzogoed werkt in een kruid of bepaalde therapie, niet aanvaardt. Voor velen is kruidengeneeskunde abracadabra als je niet op de hoogte bent van het nut of de schadelijkheid van de inhoudsstoffen. In vroeger tijden werd kruidengeneeskunde verward met ‘tovenarij’. Zeker in de tijd dat de kerk alles waar men geen grip op had verwees naar het rijk der duivelen. Ook Homeopathie wordt om die reden door bepaalde kerkgenootschappen (nog steeds) als duivels gezien. Het feit dat een oplossing ‘geschud en gemengd moet worden om geest vrij te maken’, is voor de onwetende iets dat te maken heeft met alchemie en occulte zaken dus met ‘geesten’. Dat bewustzijn, intelligentie van bijvoorbeeld een plant door schudding uit de stof wordt losgehaald, waardoor het op de ziel of ook het lichaam kan inwerken en dat dit juist een zeer edele geneeskunst is, die weinig kost, ontzettend veel goeds kan doen en geheel natúúrlijk werkt, willen ook velen in deze tijd nog niet begrijpen, waarin alles bewezen moet zijn wil het werken of gebruikt mogen worden.

Kruidengeneeskunde is zeer actueel nu men meer en meer wél op de hoogte raakt van de werking van stoffen. De natuurlijke apotheek kan veel beter benut. Alleen.. op natuurlijke middelen is geen patent aan te vragen. Er valt niet voldoende aan te verdienen… Geestelijk bewustzijn in bepaalde planten of mineralen kan onontbeerlijk zijn om tekorten aan te vullen. Daar dit bewustzijn niet te meten is, kan het voor de ongelovige wel hocus pocus lijken als iemand wel degelijk herstelt.

Het Griekse woord voor ‘tovenaars’ is ook ‘Pharmkos of afgodendienaars’ (Openbaring 21:8, 22: 15). De ‘boze machten’ die men aantrekt door drugs of het zoeken van contact met hen door allerlei rituelen, oefeningen of bepaalde meditatievormen komen makkelijk bij mensen binnen. Vooral bij mensen die overigens goed bedoeld sneller willen groeien, teleurgesteld zijn, geen houvast hebben kunnen vinden en God zijn kwijtgeraakt en zwak zijn om de materie, het leven het hoofd te bieden, weinig zelfrespect hebben of zichzelf afhankelijk opstellen, niet zichzelf (meer) durven te zijn en andere mensen of systemen méér geloven dan de waarheid in hen zelf – als ze deze al hebben leren kennen – zijn slachtoffer van geesten die hen lastigvallen.

Onze ‘verlichte’ hedendaagse tijd weet niet meer het fijne van het geestelijke. Wie wordt er nog mee opgevoed en waar zijn de kerken die voorlichten over deze materie?  Men scheert engelen, verdwaalde zielen, demonen, spoken, duivels, engelen, zielen, overledenen, gidsen, natuurzielen, gnomen, trollen enzovoort over één kam. Men hoort de klok luiden, maar men weet niet meer waar de klepel hangt.. Engelen kunnen wijsheidsgeesten zijn, maar ook geesten van overleden, rijpe - dus geheelde – mensen. Engelen die alle ego hebben afgelegd en dus alle liefde in God hebben eigengemaakt, zijn ooit eerder mens op aarde geweest. zij zijn de hoogste engelen die de liefdesengelen zijn en pas werkelijk het meest goede in God kunnen kennen, willen en uitvoeren (in opdracht van God). Demonen zijn geesten. Duivels zijn neigingen in talloze vormen. Satan is de ‘opperbaas’ die het leger gelijkgestemde geesten en overledenen aanvoert en aast op de zielen van mensen (op aarde) die door hem en zijn aanhangers worden verleidt de liefde – God – los te laten, via het kwaad en egoïsme waarvan ze zeggen dat het juist kracht en macht geeft, heel te worden. Zij doen dan geloven: ‘dat alles goed is, alles mag, je vooral  voor jezelf moet zorgen, je achterover mag leunen, omdat je al eerder zoveel had gegeven, de ander zijn eigen pad heeft’, waardoor je een vrijbrief heeft minder te presteren in belangeloze liefde. Deze satanische denkwijze stimuleert dus juist egoïsme, al is dit verpakt in ‘liefde’ voor de ander… Dat dat heel worden alleen maar mogelijk is door juist liefde op te nemen wil satan helemaal niet, want hij wil er niets van weten. Daarom valt hij ook makkelijk zachte, gevoelige, liefdevolle mensen aan die echter niet zo sterk in hun schoenen staan. Vaak ook beschadigde mensen die door veel liefdeloosheid het geloof in en vertrouwen op de Liefde die God is, zijn kwijtgeraakt of nooit hebben leren kennen.

Op alleen gééstelijke wijze zijn deze demonen weg te sturen en kan een mens de vele verleidingen (duivels) in talloze vormen en uitingen van het leven weerstaan. Daarom geeft God talloze adviezen, zodat de mens zoveel mogelijk zonder al te veel kleerscheuren het leven doorkomt. Toch is in onze moderne tijd juist heel veel afgoderij en toverij, al klinken deze woorden ontzettend ouderwets en denkt men doorgaans dat dit iets was van sprookjes en ‘vroeger’. Het kwaad bestaat echter zolang de mens niet het liefdevolle kiest en daarmee het kwade sterk houdt of sterker maakt. De mens houdt zelf het lijden in stand door de wil van de niet-liefde te doen!

In de Bijbel is in het boek Efeze 6: 10-20 te lezen dat negatieve geesten weg te sturen zijn:

-via gebed;

-in vast geloof dat dit mogelijk is in de naam van Jezus Christus;

-als iemand een vast voornemen heeft het goede te doen en dit ook doet;

Men – ook kerken en veel geestelijk verzorgers – zijn helaas niet meer in staat dit te doen al was het maar omdat ook zij menen dat ‘geesten en duivels bezweren’ iets van vroeger tijden is, of te maken heeft met bijgeloof of voorbehouden is aan zeer, zeer speciale mensen met speciale gaven. Dat laatste is wel zo. Niet ieder heeft de taak geestelijk genezer te zijn en heeft dan ook nog niet altijd de wil daartoe. Maar in deze tijd zijn er maar al te veel ‘genezers’ die menen deze taak wél te hebben. Ze hebben zichzelf geroepen, vaak om er beter door te worden of op grond van een te zwak geloof en niet voldoende kennis van hoe Gods wereld in elkaar zit en werkt, maar het allemaal heus niet meteen maar slecht bedoelen, maar juist het goede zo graag willen. mMaar… iemand die God niet toelaat als hoogste doel kán de kennis niet hebben om goed te onderscheiden óf, wanneer, hoe iemand geholpen moet worden. Ook wordt er veel verdiend aan zogenaamde spiritualiteit…

Kennis omtrent de geestelijke wereld, het kunnen onderscheiden van goede en kwade geesten, of het herkennen van wanneer er sprake is van bezetenheid of gewone psychiatrische ziekten, het vast geloven in God die liefde is, enorm veel geduld en ook doorbezettingsvermogen, zijn ontzettend belangrijk om geestelijke nood te verlichten en leegte op te vullen zodat drugs (of andere verslavingen) in welke zin dan ook niet meer worden gezocht.

Ieder mens kan - als deze een geestelijke weg wil en dit vást gelooft - genezen worden van geestelijke problematiek. De mens dient zichzelf te respecteren, op waarde te schatten, zijn talenten te benutten tot nut en dienstbaarheid van de medemens en daardoor van die van zichzelf. Immers, als een mens zijn diepste zo zijn in de strijd gooit en God als leiding in het eigen hart erkent en volgt, zal de mens een enorme onuitputtelijke krachtbron in zichzelf ontdekken en aanboren, waardoor hij geen enkele behoefte meer zal hebben aan welke drug dan ook. Deze mens zal vanzelf gaan inzien dat Jezus Christus de weg is die voor hem als voorbeeld dient. Hij weet dan dat Jezus voor hem doet wat hij zelf niet kan doen. Hij zal zich geliefd, aanvaard, vergeven en niet meer veroordeeld voelen. Als een mens zich hieraan vasthoudt in liefde, overgave en ondertussen zoveel mogelijk zichzelf uitdrukt zoals de Liefde dit in hem wil - al is dit met vallen en opstaan - ligt er een wereld voor hem open en zijn drugs verleden tijd. Helaas is deze aanpak voor velen onbereikbaar geworden omdat bijna geen systeem meer werkt uit God en niemand in onze hectische dure tijd deze weg meer aanbiedt of opzet.

Ondertussen is het duidelijk dat sinds de flowerpower tijd waarin ook de interesse naar het boeddhisme enorm groeide onder invloed van goeroes, de Beatles, Stones enzovoort die hun ontspanning en kennis zochten bij het boeddhisme en de leer van Maitreya. Natuurlijk geloofden de jongeren van die tijd graag de religie over de grenzen als reactie op het dogmatische Christendom. Bij de buren lijkt het gras altijd groener… Ze gooiden echter met het badwater ook dikwijls het kind weg. Dat kind was het onderscheidend vermogen om waarheid van onwaarheid te kunnen herkennen, wat alleen lukt als je brede voldoende, volledige kennis hebt. De visie dat God een oordelende, straffende God was die ver weg was, onbereikbaar en die je moest plezieren door kerkgang, eer en rituelen, ‘afkopen van zonden’, wilde men niet meer. De leer zoals de kerk (in het algemeen!) bracht, leek immers alleen maar onrecht, verdeeldheid en oorlog te brengen. Men begreep wel dat het om liefde moest gaan, wat echter ver zoek was in de materiële wereld van steeds meer ontwikkeling, verstandelijke kennis, overvloed en scheefstand en… macht om het volk onwetend en dus afhankelijk te maken en te houden...

Echter met het loslaten van het evangelie dat verlossing bracht door het DOEN van liefde zoals Jezus dat had geleerd, kwam er een zelfbedachte religie die predikte dat ‘alles’ liefde was en ‘alles’ goed was. Grenzen werden overboord gegooid. Voortaan was de mens grenzeloos en begon te experimenteren op allerlei gebieden. Techniek, ruimtevaart, chemische oorlogvoering, plannen om een nieuwe wereld te scheppen, honger naar meer verstandelijke kennis en dus opleiding, maar vooral ook contact zoeken met de geestelijke wereld door meditatietechnieken rezen op uit de puinhopen die het moeten met haar dogma’s, hadden achtergelaten. Men riep om vrede en vergeten van grenzen.. Men zocht vrijheid die men kwijtgeraakt was.

Als echter houvast wegvalt, zoek je een eigen houvast. Dat werden ‘bandeloos leven’ en drugs, surrogaten voor wat we zochten maar niet meer konden beleven. De mens kon de ‘vrijheid’ die gekomen leek te zijn, niet aan. Hij leek zijn doel te gaan vinden in meer en meer vertier in een poging gebrek aan vrijheid en vrede te vergeten. De tijd van ‘seks, drugs, rock en roll’ die bevrediging leek te brengen, brak aan. Generatiekloof was groter dan ooit. Het gezin was niet meer de hoeksteen voor de samenleving. Werken was niet meer de dag invulling, en voldoening gevend, maar wél genieten van andere dingen. Meer en meer luxe werd gezocht en gevonden. Men noemde goed slecht en slecht goed en men werd slaaf van het systeem waardoor het eigene vaak geen ruimte meer kreeg. Men was zich niet bewust dat deze vaak grenzeloosheid van experimenteren, het vooral moeten mogen en het andere niet meer veroordelen, maar goed vinden, niets te maken had met vrede, maar juist onvrede bracht. Immers, waar de mens zijn eigen regels gaat stellen, zijn de ‘regels’ die horen bij echte liefde verdwenen en ook niet meer duidelijk. Veel pijn en geweten moest verdoofd, om de grenzen die er innerlijk ingegeven waren, te kunnen laten vervagen. Verstrikt in veel onzekerheid groeide de roep om warmte die men vond bij de prachtige, kleurrijke warm lijkende oosterse religies. Gelóóf doofde uit. Nog maar net het oude achter zich gelaten, nu in voor ándere bepalingen en rituelen. Zeker weten onder heel andere rituelen, moetens van vreemde roots en onbekend gedachtengoed kwamen ervoor in de plaats. Toch kruipt bloed waar het niet gaan kan en zocht men houvast, kennis uit breinen van anderen. Goeroes zochten hun kans om wijsheid te delen. Talloze sekten ontstonden. Contact met de geestelijke wereld werd naarstig gezocht. Allerlei methoden om dit te kunnen werden verkend, gepredikt en in talloze workshops, seminars hadden een ‘geloof erbij’ - ogenschijnlijke ruimte  - gegeven.

Hoe het ook zit, onder invloed van psychedelische middelen onderwees de leider van menige commune of spirituele groep vele leerlingen die op hun beurt ook weer meenden de wijsheid te hebben mogen ontvangen. Spirituele centrums om bewust te worden en vooral te groeien in wijsheid door middel van ‘certificaten’ die je ‘rijpheid’ moesten bewijzen, nodige ‘inwijdingen’ die je zouden klaarstomen voor ‘spiritueel leraar’, schoten als paddenstoelen uit de grond. En … natuurlijk niet zomaar, gratis. en.. je moet dan wel ’uitverkoren, aangewezen, rijp’ ervoor zijn.. Allemaal waar, alleen op verkeerd uitgangspunt dat het mensen of geesten moeten zijn die dit bepalen voor jou!

Waar de mens van oorsprong af bedoeld was om de waarheid in zijn eigen hart te vinden, te volgen en te doen, verkocht menig mens zijn ziel aan de duivel - zonder dat hij dit zich bewust was - door te denken dat hij wijs zou worden als hij raad zou ontvangen door rituelen en oefeningen uit de geestelijke wereld. Ook drugs hielpen hierbij omdat drugs de verbinding met de geestelijke wereld meer mogelijk maken. Als een mens in nood, egoïsme, trots en uit hoogmoed denken meer te weten, of zoals velen graag zeggen ‘verder op het spirituele pad te zijn ‘ dan een medemens, trekt hij nooit de waarheid aan, maar schijnwaarheden. Waarom is dit zo? Omdat een mens alleen geestelijk gezien kan groeien door het doen van wezenlijke liefde zoals God dit in zijn eigen hart laat weten. Deze weg is weinig spectaculair, geeft weinig eer, levert weinig aanzien op en… er is geen cent aan te verdienen. Je hebt er geen enkel diploma of geen enkele rijkdom voor nodig. Alleen … je zelf, kunnen incasseren, doorzetten en er veel voor over hebben!

Het werkelijke gelóóf dat het kwaad – de liefdeloosheid – minder vat op je heeft als je je houdt aan de aspecten van liefhebben zoals God dat bedoeld had en nog heeft, doofde uit. Immers, het was lastig om grenzen te trekken in een wereld waarin de materie met haar verleidingen nog nooit zo sterk en veel aanwezig was als in deze tijd. Jongeren groeien op met schijnwaarden en schijnwaarheden die waar leken of lijken, maar het dus niet waren en nooit zullen zijn. Drugs, vrije seks, veel geld, vrede nastreven, ondertussen uit luiheid of willen genieten geen werk hebben omdat je de hele dag moet bijkomen van feesten, drugs en een wild, vrij leven, of ook talloze meditaties die rust moeten brengen, maken dikwijls zwakke zielen die gehersenspoeld zijn met schijnbare waarden die onbevredigende normen voortbrengen. Vrede, innerlijke rust, groei, gelijkheid voor iedereen wordt dan wel nagestreefd, maar kan niet bereikt zonder inzet en dienstbaarheid. Je kunt dagen mediteren, dure cursussen doen om verlicht te worden, of oeverloos genieten of sporten, maar daarbij die tijd die je er aan opmaakt niet nog eens benutten om er werkelijk goed door te doen. De wereld wordt er niet beter door.

De mens werd en wordt een vette worst voorgehouden dat innerlijke rust en vrede bereikt konden worden door drugs goed te vinden. Men begon na veel schade en schande wel in te zien dat drugs zeer negatieve gevolgen hadden voor de individu, maar ook voor de maatschappij.

Als we nu kijken anno 2023 moeten we helaas constateren dat er alleen nog maar meer drugs en drugsgebruik bijkomt. Hulpverlening zit vol verslaafde mensen die geheel de weg kwijt zijn en op verkeerde geestelijke gronden die ze ‘doorkregen of nog doorkrijgen’, hun leven proberen te leven. Ze zijn dikwijls de unieke persoon die ze in potentie zijn, kwijtgeraakt. Velen zoeken uit gebrek van structuur andere afgoden, wat te zien is aan de computer-, mobieltjes-, film-, game-, muziekverslaving. Prachtige ontwikkelingen die echter dikwijls verkeerd worden benut. Ze zijn verkeerd als een mens verslaafd raakt en gaat denken volgens de films, muziek, beelden die zijn netvlies binnenvallen steeds maar weer en waarbij zin om te ondernemen vergaat en men voor hij het weet verslaafd is aan een donkere wereld van zinloosheid. In deze wereld is God niet aanwezig omdat HIJ NIET WORDT GEZOCHT.

Liefde wil immers delen, gedeeld worden. Liefde brengt licht, warmte, plezier dat bevrediging geeft. Men beseft niet hoe groot de omvang is van alles wat te maken heeft met drugs, verdoving, plannen onder invloed, kostbare tijd laten liggen, handel, macht enzovoort. Liefde doen, zou de drug moeten zijn..

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *