Satans invloed en plan, NU en de Waterdrager

Het plan van satan heeft als doel dat de mens zijn ziel wordt vernietigd. De mens is in wezen samengesteld uit zijn bewustzijn, al is satans bewustzijn ook uit God!
Alleen, hij wilde en wil nog steeds niet Gód erkennen als Schepper en koos en kiest nog steeds voor de liefdeloosheid die heer en meester zou zijn. Satan heerst vanuit en middels de materie die uit hem is voortgekomen. Waarom dit zo is, heb ik elders al beschreven. Hier ga ik er verder niet op in. Waar het op neerkomt is dat als satan terug zou keren, de materie ophoudt te bestaan en al wat uit zijn verstokte liefdeloosheid was en is, niet eens meer kán bestaan, omdat er dan geen beperking meer is! Materie is altijd tijdelijk en beperkt, gedeeltelijk en plaatselijk. Dat houdt dan in dat het eeuwige, volledige volmaakte, hele en overal aanwezige voor al het bewustzijn dat in welke hoedanigheid dan ook in de materie ‘gevangen’ is, niet kan worden ervaren. Dát niet kunnen ervaren van de volmaakte liefde, het hele, volmaakte eeuwige lieven is het lijden en is het kwaad wat er waar ook in het oneindige universum sinds tijden was en is.
Pas als satans bewustzijn de materie niet meer ziet als doel en heel makend, en weer inziet dat het God is waarin heelheid en geluk te vinden is en hij dus bereid is zijn eigenzinnigheid, egoïsme, materialisme, macht op te geven, kan hij ‘thuiskomen’ in de volstrekte vrijheid en een leven in en met God, waarin ALLES maar dan ook ALLES wat goed en liefde is en dus goed, te genieten, te weten en te doen valt. Het doel van alle leven is dus niet een materiële maar een gééstelijke schepping. Al duurt de materiële schepping al triljoenen maar triljoenen jaren, ze is en blijft tijdelijk, terwijl de gééstelijke schepping oneindig is en de eeuwigheid blijft bestaan en wel zonder beperking terwijl de materiële altijd vol beperking – het kwaad – zal zijn!

De enige weg uit beperking is dat het beperkte bewustzijn dat zelf die weg koos, gaat ontdekken dat zijn gekozen weg altijd leidt tot verval, lijden en dood en dus niet heel maakt. Satans ziel is verstrooid in alle materie maar ook in alle mensenzielen die hebben geleefd, leven en zullen leven. Dit blijft gebeuren totdat satan zich overgeeft uit vrije wil aan God die hij dan als Bron, Meester, Gids erkent! Hij zal dus moeten willen gaan liefhebben! Dit is de enige weg die De Volmaakte dus Onbegrensde Liefde die God is, hééft, om al wat UIT HEM is voort gekomen en lijdt in (zelfgekozen) beperking uit eigenwaan, terug te voeren in volstrekte vrijheid. Men zegt makkelijk: ‘Waarom is er het kwaad en lijden, waarom doet God er niets aan enzovoort’, maar dat het kwaad er is, ligt niet aan God, maar aan de keus van een vrije geest genaamd Lucifer die dacht het ánders te kunnen doen. Satan is dus door zijn eigen hoogmoed en egoïsme verleid te menen via liefdeloosheid alles te kunnen beïnvloeden en beheersen en méér te zijn dan zijn Bron, God, de volmaakte Liefde. Maar omdat God eeuwige volmaakte liefde is, wil Hij – kan Hij niet anders – dan oneindig de tijd hebben om ook dit ‘verloren kind’ van Hem terug te krijgen. En… dwingen kan zelfs God niet. Hij zou daarmee de vrije wil teniet doen of schaden en zélf kwaad zijn. En… God is zoals Hij is en kan niet anders zijn dan Hij is. Hij zou dan oneerlijk zijn of veinzen, wat weer eigenschappen zijn van het kwaad, wat juist omgevormd moet worden tot volstrekt zuiver licht. Na onvoorstelbaar lange tijd zal er echter ooit de meest hardnekkige trots overblijven in de vorm van de meest harde materie  als rest van het rijk dat satan ooit had en was.

Omdat de mens uit satans bewustzijn is samengesteld, heerst ook in de mens die gedachte dat hij via eigenbelangen op zichzelf staat, alles uit zichzelf kan doen en willen wat hij zich bedenkt. Hij prijst zichzelf de hemel in door te denken dat hij alles kan doen en laten wat hij met zijn verstand of lichaam wil. Hij is daarmee slaaf van de materie en al wat tijdelijk en uiterlijk is. Daarom hemelt hij ook zijn verstand en lichamelijkheid zo op en ziet dat als enig zaligmakend doel en wil niets anders dan genieten. Deze ene kern in de mens is dus het satanische, liefdeloze. Deze kern in de mens kan uitgroeien tot het meest onmogelijke kwaad als hij zich laat voeden door dat kwaad en God niet wil en dus het licht, de liefde niet eert (wil, doet).
De andere levenskiem in ieder mens, is echter de Godsvonk. Dat is het innerlijk weten dat het leven uit Gód is en niet uit het kwaad. In dit innerlijk weten kan God invloeien waar de mens wil leven en dit ook doet volgens wat God is en wil. De mens is dus werkelijk via liefde doen en zich willen verbinden met God, ook verbonden met God en op geen enkele andere wijze!
De mens heeft dus ‘twee uitersten’ in zich]. Hij kan een duivel worden, maar ook een engel.
Hij kan wetend zijn van wat hij zelf niet kon weten of anderen niet begrijpen, maar ook totaal onwetend zijn en alleen maar feiten kennen en dat zien als goed en waar wat hem past.

Omdat God pure vrijheid is, heeft ook ieder mens de totaal vrije wil om tot een keus te komen wat zijn levensdoel is en hoe hij in het leven wil staan. Hij is immers uit God, dus hetzelfde licht met dezelfde eigenschappen. De mens heeft als doel zoveel mogelijk op God te gaan gelijken. Hij dient dus God in zich te realiseren (dat is Godsrealisatie). Dat kan natuurlijk alleen maar door het afrekenen met iedere vorm van liefdeloosheid, egoïsme, kortom al wat niet God is!
Het Bijbelse evangelie – met als basis de 10 geboden – helpt de mens richting te geven en helpt hem de juiste keuzes te maken. God kan echter nooit en te nimmer over de vrije wil heen gaan. Dáárom is het dat er welke vorm van lijden dan ook in de wereld bestaat! Ieder mens vindt en wil immers weer wat anders!

Immers, ieder mens gebruikt zijn vrije wil anders.
De ene mens kent God en erkent Deze en wil zich naar Hem en zijn liefdevolle heelmakende alle rottigheid stoppende adviezen, voegen waarbij hij zijn eigen wil ondergeschikt maakt aan die van wat de liefde die God is, wil in hem.
De andere mens verzet zich hier tegen, wil God niet erkennen, wil die adviezen verdraaien tot goedpraten en gedogen van wat hij zelf ziet en wil als goed en maakt er een rommel van,
verdraait liefde tot niet-liefde en omgekeerd en werkt mee aan het in stand houden van al die liefdeloosheid door zelf zijn wil, talenten, kennis, mogelijkheden te benutten om zijn eigen liefdeloze wil te doen. Je kunt een goed mens zijn en van nature goed doen, maar toch zul je om geheel héél te worden en ALLE licht tot je beschikking te krijgen dat niet doen, zonder God! En dit nu vinden veel mensen totaal liefdeloos. Maar, leg mij uit: hoe kun je rijmen dat een mens die beperkt is op zichzelf – dus zonder referentiekader – in het woud van het leven het juiste doet terwijl in hem 2 polariteiten (satan-God, liefdeloosheid-liefde) vechten om gelijk? Ieder mens zal een referentiekader nodig hebben als houvast, uitgangspunt, basis, vertrekpunt. Heeft hij dat niet, wie, wat is het dan wat zijn houvast wordt?

Het leven in al zijn hoedanigheden biedt kansen om een betere keus te maken. Dat is mogelijk door het goede te willen nastreven. Immers, hierdoor wil je vanzelf het kwade niet, werk je er niet of zo min mogelijk aan mee, waardoor je dus satan, het kwaad macht en ruimte ontneemt. Zodoende lost dus pas alle kwaad en beperking op, door je te blijven richten op het goede zonder ophouden, door vallen en opstaan. Dat kan pas met een vaste eigen vrije wil en een solide basis, bouwgrond waarop de ziel staat.
Daar om is er dus de oproep:
– om God de meeste eer te geven, of te wel alles te doen voor de onbaatzuchtige liefde;
– trouw te blijven aan Hem ongeacht je omstandigheden (dus door te zetten in het volste vertrouwen op God of anders gezegd: trouw te blijven aan het goede doel, het door jou gestelde doel God te blijven dienen, te doen wat de onbaatzuchtige liefde wil);
– je eigen wil ondergeschikt te maken aan wat de liefde, de waarheid die God is in je wil;
– jezelf niet meer en beter te achter dan de ander, maar je medemens dienstbaar te zijn door hem te behandelen zoals jij ook behandeld wil worden.
– niet te oordelen, omdat je met dat veroordelen meedoet aan het verdelen van de waarheid. Immers, alles – ook satan het kwaad – is in wezen uit God en moet eens tot het inzicht komen dat de afsplitsing van God, of anders gezegd het anders willen dan God wil, alleen leidt tot alle beperking en welke ellende dan ook! Aanvaarding en de ander vergeven leiden tot stoppen van welk kwaad dan ook!
– het is niet God die lijden veroorzaakt, maar dit toelaat ALS dit enigerlei wijze kan leiden tot het beter gebruiken van de vrije wil! We veroorzaken onze eigen narigheid door onwil, onwetendheid, hoogmoed en te denken dat ons verstand, ons lijf, de materie en welke liefdeloosheid ons geluk brengen. We vormen en veroorzaken dus kwaad door liefdeloos te zijn. Daarom is er de verantwoordelijkheid voor ieder mens ZELF te werken aan een meer liefdevol hart, waarin God onze adviseur is en ons geweten vormt. Dat liefdevolle hart verlicht het verstand en onze wil, waardoor we niet alles maar slikken en willen en vervormen. We komen dan weer uit bij de enige waarheid die God is, al is die waarheid in ieder mens door ieders uniek zijn in talenten en geaardheid en wat hij hieruit wil, anders.

Diversiteit biedt juist groei. Het andere benutten en aanvaarden biedt mogelijkheden tot groei. Het leven IS groeien. God IS bewegen, ontwikkelen.
Uniformiteit doodt alle leven. Alles gelijkvormig maken (communisme, heersen, controle) leidt ALTIJD tot strijd, armoede, ongelijkheid enzovoort.
Het is juist het pluriforme dat levenskansen voor iedereen biedt. Hierbij is vrij zijn en vrij laten de basis. Maar… om een juiste vrije wil te hebben is God nodig, of te wel de allesvermogende, volhoudende, dienende liefde. Deze voegt immers samen, biedt samenwerken, samenleven een kans, omdat grenzen worden overschreden niet door dwang, angst, hopeloosheid, maar door liefde, vrijheid en vertrouwen op het nieuwe, betere.
Waar dood uiteen doet vallen, voegt leven samen.
Waar kwaad versplintert, verdeelt, tegen elkaar opzet, werkt léven verbindend.
Waar kwaad wil heersen, gebieden, controleren, alles uniform wil maken, brengt liefde, leven sámen en samenwerken.
Daarom is er pas nieuw leven mogelijk uit polariteit van twee uitersten waaruit pas door het samengaan, het nieuwe kan ontstaan.

Satans macht is er zolang we toestaan dat veelzijdige – je eigen unieke zo-zijn – kapot en ondergeschikt te houden of te maken aan een algemeen heersende overtuiging, visie, of beleid dat mensen en dingen onvrij en éénzijdig houdt of maakt, of wil degraderen tot een verdierlijking van de mens.

Satans plan is het om de mens te denken te geven dat:
– God niet bestaat,
– het dom en goedgelovig is te denken dat oplossingen in liefde liggen;
– dat liefde ligt in aanpassen, alles goed vinden, alles mogen en kunnen genieten;
– de materie vrij maakt en gelukkig;
– het verstand meer aandacht verdient dan het hart;
– de mens kan heersen over leven en dood en grenzen hierin kan verleggen;
– het leven er is om zoveel mogelijk in ‘vrijheid’ te kunnen genieten van allerlei vormen van seksualiteit, macht, bezit, genieten;
– dat je ‘verkeerd of een foutje bent’ en je door ‘anders dan je écht bent te worden’ gelukkiger zal zijn. De maakbaarheid is dan leidend..
– het leven op aarde kan worden ‘over gedaan’ als het nu niet lukt of vooral niet leuk is;
– er geen leven na de dood bestaat en hemel en hel (sferen van liefde en liefdeloosheid die in de ziel zelf worden verwerkelijkt door de wil tot liefde of liefdeloosheid) verzinsels zijn;
– waardoor we logischerwijze makkelijker gaan leven vanuit ‘we leven maar eens, wat maakt het uit, ik besta toch straks niet meer, na mij de zondvloed, ieder leeft voor zich’, wat de basis is voor nog meer liefdeloosheid en dus egoïsme.
– het kwaad meer macht, ruimte heeft dan God, het kwaad oplossingen biedt door het recht van de sterkste, brutaalste, machtigste.
– leugens, verdraaien van waarheid, doen alsof, zelfs Bijbelse teksten zo uitleggen dat het grootste liefdeloosheid, onzin lijkt waardoor ieder zich er vanaf keert, in het leven roepen of bezigen, waardoor je door de bomen het bos niet meer kunt zien en verdwaalt in een woud van tegenstrijdigheden waarin de waarheid bijna niet meer te vinden is en… God, liefde al helemaal niet, omdat alles onder dekmantel van ZOGENAAMDE liefde, waarheid, bewijzen het onware, liefdeloze goed lijkt!
– alles wat te maken heeft met geloof, dienstbaarheid, zachtheid, warmte, liefde belachelijk gemaakt. Immers, we moeten sneller, beter, meer, hárder, onpersoonlijker worden om onze doelen te halen. Mensen die zwak of misleid zijn, roepen zelfs zaken in de wereld die hierom vragen en de noodzaak bevestigen van al deze liefdeloze uitvindingen die ons moeten redden en grotere vrijheid beloven!
– Elkaar minder zien, spreken, helpen, kennen en samenwerken valt niet op in een systeem waarin alles tot de puntjes toe geregeld lijkt te zijn, alles perfect, sluitbaar onontkoombaar geregeld is, maar niemand meer thuis geeft, niemand meer verantwoording draagt, alles wordt afgeschoven, er geen uitzondering op de regel kan zijn.

God is de orde van de liefde die onveranderlijk is. De natuurlijke gang van zaken waar ook in het heelal, in de schepping, is Gods orde, de wet, wetmatigheid die we denken te kunnen bespelen, manipuleren, maar die niet te veranderen is, maar wel ons kan vernietigen als wij deze orde naar onze (hoogmoedige, egoïstische kortzichtige hand) denken te kunnen zetten.
Niemand kan buiten de orde die God is, maar we kunnen via Jezus Christus aanspraak doen op het afwijken van de orde die God is.. Daarom is het ook zo dat de liefde meer is dan de wet!!

We kunnen zeggen dat die orde fout is en dat wij die moeten manipuleren. Maar dit maakt dat deze door de mens zelf in het leven geroepen wanorde – die echter als bétere orde dan die van God door de uitvinders wordt verkondigd- zich tegen ons keert. Dat is nu aan het gebeuren…
We kunnen alleen trouw blijven aan Góds orde en ons ernaar voegen zoals dat alle tijdperken al is gegaan, ons is geadviseerd en de mensheid dus bekend is.
Jezus is de belichaming van de LIEFDE in Gods orde die Hij kon overstijgen met… onbaatzuchtige, dienende liefde uit God! Dat is het doen wat ‘de vader in Hem wil’.
Als wij dat ook zouden doen, dan maken we het onmogelijke mogelijk. Dat bedoelt Jezus met de woorden die Hij zei: ’als je doet wat de wil van de Vader is, kun je nog meer dan Ik heb gedaan. Alles zal zich omvormen zoals jij dat wil in de naam van de Vader en Mij’.

Pas op deze wijze vormen we namelijk bestaansrecht van het kwaad óm, waardoor er minder ruimte blijft voor satans plan de zielen van zoveel mogelijk mensen om te vormen en te ontdoen van het licht dat God die zielen meegaf, door dit licht te verduisteren, te besmeuren,
belachelijk en dus krachteloos te maken waardoor die zielen het goede niet meer kennen, niet willen en het goede ook niet eens meer kunnen doen omdat ze zonder licht en liefde zijn!
Daarom is het van grootst belang je ZELF te kennen en ECHT te zijn omdat immers hierdoor jouw licht de wereld in kan stralen. Pas als je werkelijk bent zoals God je heeft bedoeld, ben je helemaal goed bezig en doe je altijd iets goeds, wat wie er ook van vindt. Laat je je werkelijkheid niet zien, dan mis je dus een kans en God ook en wint satan erbij, omdat je immers niet doet wat Gods plan met en dóór jou is!

De enige weg om te voorkomen van onnoemlijk leed en onvrijheid is dus niet mee te werken aan welke vorm van onvrijheid en liefdeloosheid of onechtheid ook. Stoppen van kwaad begint bij onszelf, door echt te zijn zoals de liefde die God is, in ons wil zonder ja maar…
Het ligt in het weer zoeken van God, liefde zonder ja maar in ons zelf. Doen zoals wij door die hoogste liefde nog steeds bedoeld zijn te zijn. Dat betekent dat we onze eigen unieke zo-zijn in de strijd moeten gooien omdat ons meest unieke diepste wezen goddelijk is, dus precies goed! Ontdoen we – omdat wij dit met vaste wil willen – onszelf van onze onhebbelijkheden en zwakten, dan wordt het licht dat God in ons is weer helderder, waardoor ons verstand en ons lichaam makkelijker zullen zien en doen wat ons hart dan ziet als goed uit God.
Hiermee – en op geen enkele andere wijze – kan het kwaad in kleinste of ook grootste vorm worden gestopt en ontnemen we dus satan macht die overigens duurt tot zolang wij deze macht géven!

Het nieuwetijdsdenken erkent de belangrijkheid van Jezus en Zijn Goddelijkheid, niet. Erkent Zijn bestaan soms niet eens en dicht Jezus Christus allerlei menselijke zwakten en onhebbelijkheden toe, om Hem maar in diskrediet te brengen, zodat Hij niet als voorbeeld wordt gezocht. Dat gaat lang niet altijd bewust! Vele goede mensen menen uit goedheid en warsheid van dogma’s, Jezus niet nodig te hebben. Via het nieuwetijdsdenken ligt hier echter een kiem van groot kwaad door satan hierin gebracht. Dat klinkt erg oubollig. De mens die het spirituele zoekt, wil niet vaak horen van demonen en duivels die bestonden, nog steeds bestaan en nog steeds werkzaam zijn, juist sterker dan ooit, om het nu ontwakende deel van de mensheid te weerhouden van het versterken van de liefde. In deze tijd is er een versterkt vrijlaten van satans invloed om de mens uit te nodigen voor plaatsbepaling, voor of tegen het ego. Voor satan is de tijd die hij heeft gekregen om mensen voor zich te winnen, bijna vol. In zijn laatste pogingen zal hij nog meer doortrapt en listig te werk gaan, zodat de niet werkelijk gemotiveerde mens niet kán herkennen dat hij met satan, met onwaarheid en leugen te doen heeft.

Via de onbaatzuchtige liefde zal de waarheid gezocht en gevonden moeten worden. Daarom is ook Jezus Christus de weg naar God, heelheid, omdat Hij immers die liefde is en leefde als voorbeeld voor ieder mens. De mens die Jezus negeert, komt moeizaam tot God omdat de hoogste, opofferende liefde nu eenmaal pas met behulp van Jezus’ vergeving, liefde en leer geleerd kan worden mét de verlossing middels Jezus’ dood waarmee satan een mega-, megadeel bewustzijn werd ontnomen waardoor hij nooit zal kunnen winnen! Satan rest alleen maar veel geschreeuw en weinig wol te laten zien. Hij is als het ware aan het stuiptrekken omdat hij niet kan uitstaan dat hij weet dat hij nooit meer zal kunnen winnen. Hij verandert, ontwricht middels wetenschap, verstand, internet, digitalisering, grotere dwangmaatregelen en leugens, het in het leven roepen van een systeem dat goed lijkt maar in wezen zo verdorven is als het maar kan, alle waarden, normen en ontneemt mensen alle uitzicht en hoop. Hij kan zijn plan alleen maar doorvoeren als het merendeel van de mensen dit niet doorheeft of zelfs al die wijzigingen in wat de eeuwigheid al normaal en natuurlijk was toejuicht.

Jezus die die belangeloze liefde voorleefde, wordt daarom ook gemeden en belachelijk gemaakt. Immers, die belangeloze liefde zorgt ervoor dat mensen overeind blijven en een weg zoeken om alsnog vrede, gezondheid en welvaart te bereiken in het volste vertrouwen dat zij geholpen worden door hemelse machten onder gezag van Jezus.
Daarom zal satan er alle moeite voor doen om Jezus en Zijn offer belachelijk te maken.
Via juist een ’nieuwe, verlichte meer vrijheid brengende’ door mensen bedachte leer en denken die lijkt op promotie van échte liefde, lijkt op wat er echt toe doet, maar in wezen verkapte eigenliefde is omdat het gaat om ‘jezelf’, wordt de mens weggetrokken van de onvoorwaardelijke liefde. De hoogste onbaatzuchtige liefde die God wil en is, wordt immers niet meer nagestreefd omdat ‘God toch niet bestaat, niet nodig is’ en ‘er wel iets zal zijn, maar dat dat ‘iets’ niet God hoeft te zijn en je het wel een andere naam mag geven’…

Veel mensen die uit kerken zijn weggegaan, omdat zij het daar niet meer konden vinden, vinden veel steun en vrijheid – die hen eerder soms ontbrak – in de spirituele wereld waar God echter vergeten is omdat Hij verkeerd begrepen is en men ook gewoon God niet ‘boven (in) zichzelf erkennen wil, nét als satan dat ook doet. Zij weten niet meer onderscheid te maken tussen wat van God is of niet, omdat zij Hem – geloof in de dienende liefde – op grond van onvrede, zelfs onrecht of indoctrinatie hebben losgelaten. Zij storten zich ook op vele facetten van dat nieuwe denken waarin hokjesgeest er niet meer mag – en ook niet moet zijn – wat volgens die ‘nieuwe leer ‘moet leiden naar het hoger bewustzijn, de geestelijke rust, bevrijding, oplossing van problemen waar zij naar op zoek waren. Ook veel predikanten laten Jezus los en twijfelen aan de waarheid van de Bijbel. Je hoeft zelfs niet meer in God te geloven om theoloog (let eens op het woord in dit geval!) te zijn. De kerken gaan mee met het ‘nieuwe denken’ in de hoop leden te winnen of te behouden en zich aan te passen aan veranderende dwingende moraal. Concessies doen aan wezenlijke pijlers van het evangelie om te kunnen fuseren of om respect te verwerven, hoort daar dikwijls bij. Ook vanuit Rome wordt het kerkelijk beleid binnen de Rooms-Katholieke kerk gestuurd. De ‘Club van Rome’, het Vaticaan is onderdeel van ‘het Plan’ dat als doel lijkt te hebben alle geloof aan God en steun in godsdienst te ondermijnen, wat de gewone burger doorgaans niet weet of niet wil weten maar ook heel veel leden van die kerk ook niet doorhebben. Maar we zien dat veel waarheid aan het licht komt in deze tijd, waarin ook veel mensen vechten voor betere kwaliteit van leven voor ieder.

Het Vaticaan is verbonden met mensen die macht willen, de lakens uitdelen en het geloof zoals zij dit willen zien – bij de mensen levend houdt, al is het maar om een bepaald klimaat te scheppen waarin de mens volgzaam is of ook dom gehouden wordt betreffende de wezenlijke betekenis van wie, wat waar God is en wat Hem dienen werkelijk betekent!

Het kerkelijk instituut (let wel, instituut) staat voor satans wezen dat God vervormt en evangelie gebruikt voor zijn eigen liefdeloze doel de mens onvrij, afhankelijk, onmondig, slaafs en bang te maken of te houden.
En dit kerkelijk instituut gaan nu verdwijnen.

In deze tijd van Aquarius draagt de waterdrager het water aan waarvan de dorstende mens kan drinken. De kruik kan gevuld worden in deze tijd van dat leven brengende water.
Besef dat het met ingang van 2000 – dus nu – de tijd is dat dat levende water dus rijkelijk vloeit.
Waar er eerder het tijdperk van de Vissen was, is er nu de Waterdrager.
In het Vissentijdperk waren het dogma, de hokjes, verplichtingen, het geloof als instituut. Kijk naar de geschiedenis en je ontkomt er niet aan dit te herkennen. Het was de tijd dat de vissen zoveel mogelijk konden groeien en gevangen konden worden. De vis staat voor de ziel van de mens die uit het water dat het geloofswoord van God is, gevangen kan worden, zeker gesteld kan worden. Wie eenmaal God leerde kennen, werd erdoor gevormd en behield zijn ziel. Immers, hij ging dan leven volgens Gods liefde, waardoor hij kon toenemen aan licht. Hij werd dan een volwassen vis, die gevangen (geoogst) kon gaan.. De bedoeling was dat allerlei soorten vis uit al die kerken, visies, meningen (tezamen allerlei troebel en helder water of te wel onzuivere leer en zuivere leer door elkaar) het enig heldere water zouden gaan zoeken en herkennen.
In het Aquariustijdperk zijn het niet meer de dogma’s, regels, het verstand, de universiteiten, het gezag die gaan vertellen hoe je moet leven, maar is het de kruik (je eigen hart) gevuld met het ECHTE leven brengende water (Gods onversneden woord), dat je aangereikt wordt middels de LIEFDE die Jezus (als waterdrager) heeft aangedragen. Als je hiervan – van die liefde drinkt – dan heb je geen dorst meer en kom je vrij van dogma’s en hokjesgeest!
Je hebt dan natuurlijk wel het meest zuivere heldere water nodig, want anders vergiftig je jezelf. Je kunt een tijd leven op vervuild water, maar je lichaam zal er veel narigheid door ondervinden en je ziel vergaat het op den duur natuurlijk ook niet best, want ook zij raakt besmeurd met de slechte kwaliteit, waar ze echter helaas bij gebrek aan beter maar genoegen mee neemt.

Zo is er in deze tijd een opleving of ook toespitsing van allerlei PERSOONLIJK leed dat zich manifesteert. Of het nu gaat om klimaathysterie, oorlogen of dreiging ervan, dwingende maatregelen om de wereld van energie of voedsel te blijven voorzien, beweringen dat er teveel mensen zijn, de vele ziekten, diepteboringen, lichamen invriezen om later weer levend te worden, depressiviteit, stuurloosheid, grenzeloosheid, verval van moraal, grootste onzekerheid, genderproblematiek, ingrijpen in de grens van leven en dood, verafgoding van wetenschap, grotere kloof tussen rijk en arm, digitalisering dus vergroting van anonimiteit, het degraderen van de mens tot nummer, gebruik van Kunstmatige Intelligente, verschralen van medische zorg, verarming van naastenhulp, dreigende rampen, vergroting van individualisme wat men goed noemt, maar wat in wezen echter egoïsme is, manipulatie van erfelijke materiaal, waardoor verzwakking en vervorming van lichamen ontstaat enzovoort.
Allemaal leugens van het kwaad dat jou bang, machteloos en vooral levenloos wil maken, zodat je ziel zich hierdoor inlijft bij.. het kwaad en afwijkt van het licht dat God is!

Daarom zegt God: ‘wie kiest voor de satan, de materie, de eigenliefde, wordt er slaaf van en is voor altijd onvrij. Hem wordt alle licht ontnomen. Hij zal wandelen in het duister en gedood worden totdat hij Mij in zijn leven toelaat en Mij zijn wil laat zijn’. Dit is geen dreigement of voorkeur, want ieder mens heeft zijn vrije wil en kan het zijne kiezen! Voor ieder zijn er precies de goede en voldoende kansen!
Dit gedood worden moet verstaan worden als een verduistering van alle liefde in de ziel, die daarmee God kwijtraakt en overgeleverd is aan het kwaad dat dan natuurlijk alle mogelijkheden in zich heeft om die ziel verder van God, het léven af te bewegen. Dat doden is dus onbereikbaar worden voor het leven, de waarheid in God. De ziel is dus dood als hij ervoor KIEST om uit liefdeloosheid, zonder God zijn leven te leven, dat echter altijd onvrede, pijn en strijd voortbrengt met als voorland een eeuwige duisternis omdat alle leven hem immers ontbreekt, omdat deze ziel dit zelf zo heeft gewild!

Waar een ziel ook maar een sprankje goede wil heeft, zal dit sprankje uitgroeien tot een vaste wil (alsnog) lief te hebben en doorgroeien naar het licht, waardoor hel (op aarde en in de geest) voor hem ophoudt te bestaan. Immers, God is eindeloze liefde waardoor God voor altijd ruimte en ontwikkeling belooft voor wie dit enigszins wil! Alleen, ga niet als mens bepalen wanneer en hoe deze ontwikkeling op weg naar vrij worden het beste voor jou past. Bedenk dat je zelf schepper bent van je eigen lot en dat God geeft wat jij wil! Weet dus heel goed wat je wil en… doe dat, ongeacht wat iemand, de maatschappij er ook van vindt. Als jij weet dat het God in jou is die dat wil, is het goed en dien je er onvoorwaardelijk voor te gaan. Het koninkrijk van vrede krijg je pas door het met geweld naar jezelf toe te trekken. Je zult er immers je onechtheid, ongeloof, liefdeloosheid, egoïsme voor moeten afleggen. Dat is zwaar… maar lukt je dat, dan ben je voor altijd en eeuwig vrij! Het zal je lukken als je hart dit wil en je er ook naar leeft!

We maken satans orde tot orde van de dag door een tegennatuurlijke leefstijl te promoten en ook mogelijk te maken en de natuurlijke orde die God is kapot te maken door onze hebzucht, vervuiling en egoïstische vaak domme plannen. Dat doen we al sinds eeuwen en met name vanaf de ontwikkeling van de wetenschap en industrie, die ons vooruitgang en welvaart beloofden. We wijken echter helaas door al dat moois in vooruitzicht eerder áf van het heldere levenswater. We hebben ondertussen zo’n dorst door het drinken van al dat vervuilde water in de vorm van liefdeloosheid door automatisering, hebzucht, luxe, grotere ontevredenheid en noten op onze zang, waardoor we veraf zijn komen te staan van het ervaren en het leiden van een natuurlijk leven. We merken niet eens meer op dat we slaaf zijn van een onnatuurlijk liefdeloos systeem juist omdat we er slaaf van geworden zijn. We blijven ons maar vullen met surrogaten, waardoor we met ons ondertussen vervuilde en dus verzwakte hart en brein het levenswater niet meer zo goed willen en kunnen verdragen! De surrogaten hebben we liever…, want we kennen het ECHTE niet meer!

Toch blijft dit de tijd van de waterdrager of we willen of niet. Ook dat is de orde van God. En waarom dan wel? Omdat ook het kwaad dat in de vorm van satan als megageest tot wasdom moet komen. Want zonder dat, keert het kwaad zich nooit om tot God, zijn bron die hij moet gaan erkennen. Al is er maar één mens gewonnen voor de Liefde die God is en dit lééft, heeft satan daar, in deze mens geen macht en invloed en moet satan bakzeil halen! De mensheid, ieder mens persoonlijk zal zich daarom vragen moeten stellen en tot de conclusie moeten komen wat of hij wil. Hij zal moeten inzien dat we vastlopen zonder God, dat we Deze toch nodig hebben en dat we deze weer moeten zoeken en… wel in onszelf en onze medemens via onbaatzuchtige liefde en waarheid. Dat betekent dus afrekenen met zogenaamde liefde, zogenaamde structuur en orde, zogenaamde waarheid, zogenaamde redding, zogenaamd geluk, zogenaamde gezondheid, zogenaamde vrede of welvaart. Immers, dit zijn de door satan voorgehouden vette worsten die meent via deze onwaarheid sterk te kunnen blijven.
De wezenlijke oplossingen liggen maar in één ding: dat is het water dat altijd nog rijkelijk over Gods akker vloeit en ieder mens wordt aangedragen via mooie omstandigheden, mensen, situatie, gebeurtenissen of ook lastige, zwaar te verteren problemen en ontwikkelingen al naar gelang we dit zelf hebben opgeroepen, helaas vaak onbewust, zelf hebben aangetrokken, hebben veroorzaakt, soms al sinds generaties terug.

We moeten door het benoemen, zoeken, léven van Jezus naam, satan, het kwaad de macht ontnemen. Het is de enige weg. Want… doen we goed, zonder eigenbelang dan stopt alle kwaad vanzelf. Jezus heeft al een grootste deel gedaan met zijn voorbeeldstelling (verlossingswerk). Dat zullen we moeten geloven en aanvaarden. We zullen moeten begrijpen dat alleen God bij machte is onszelf om te vormen als wij dit willen en Jezus’ werk aannemen. Daarom kunnen we niet zonder Jezus.

Weet je dat werkelijk het noemen van Jezus Christus zijn naam satan daadwerkelijk helse pijn bezorgt?
Weet je wel dat hoe meer je hulp vraagt aan God in Jezus’ naam, satan geen enkele invloed heeft?
Weet je wel dat hoe meer jij je vol vertrouwen en moed vasthoudt aan Jezus die heeft gezegd dat je alles wat je de Vader (God) in Zijn naam vraagt, gegeven wordt en nog veel meer erbij?
Weet je wel dat je beschermd bent omdat ‘Hij je heeft gezien’ en ‘weet nog voor jij dit weet wat je nodig hebt’?
Weet jij dat God alvermogend is en alle grenzen in Jezus’ naam kunnen worden opgeheven en dus alles mogelijk is voor wie dit diep, diep in zijn hart wil en er ook naar leeft ongeacht wat hij eerder deed of was?
Wat heb je dan te vrezen voor al wat er nu aan verwarring heerst?
Er kómt een nieuwe wereld waarin het de liefde die onbaatzuchtig en dienend is, die de wet gaat uitmaken. Dat kan natuurlijk alleen als je erin gelooft en deze WIL.

De Waterdrager is immers alwetend, overal, altijd aanwezig en blijft altijd het water uitgieten in de vorm van alles wat we op ons pad nodig hebben.
Wil dit dan, gelóóf dit dan en leef ernaar. Dan zal wat jij in Gods naam wil, er zijn en verliest satans plan aan kracht!
Je hebt dan niets te verliezen.

Gera Hoogendoorn-Verhoef

1 gedachte over “Satans invloed en plan, NU en de Waterdrager”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *