vaccineren verplichten?

Vaccineren: waar ben je bang voor?

Vaccineren wel of niet, is weer een hot item. Dat is vaak met dingen die je van twee kanten kunt bekijken. Is er maar één duidelijke mening, dan is ieder er wel over eens dat die ene mening goed is of de meest beste. Waar er echter twee of meer groeperingen zijn die vanuit andere zienswijzen, achtergronden, overtuiging, ervaring of kennisbron hun mening vormen, is het anders. Als het lastig is om stelling in te nemen zie je dat de groep met de meeste macht of bekendheid doorgaans terrein wint. Bij het vaccineer vraagstuk is dat niet meer zo vanzelfsprekend het geval. Dat houdt in dat de groep mensen die anders denkt over de noodzaak te moeten vaccineren groter wordt en goede argumenten heeft. Mensen worden wakker en nemen niet meer zo vanzelfsprekend als waar en goed werd verkondigd.

Dat is lastig, want wie tot nu overtuigd was van nut en noodzaak van inenten moet zich gaan verdedigen en op de proppen komen met goede argumenten. Helaas schieten zij hier en daar te kort.

Nader onderzoek en vooral ook ervaring hebben uitgewezen dat je niet meer kunt zeggen dat in alle gevallen vaccinatie het beste is en gedaan moet worden om uitbraak van ziekten of epidemieën te voorkomen. Er zijn voldoende gevallen bekend van grote gedragsveranderingen direct na een vaccinatie gegeven is.

Het is bekend dat autisme in verband gebracht wordt met inenten.

Ook het krijgen van systeemziekten op latere leeftijd wordt gerelateerd aan inentingen.

Ook artsen weten dat kerngezonde jonge baby's begonnen met kwakkelen na de inentingen.

Ook ziekenhuisopnamen vanwege ernstige complicaties kwamen en komen vaker en vaker voor.

Alleen... voordat het duidelijk werd dát er verbanden tussen kwakkelen, allergieën, gedragsveranderingen, autisme, uitbreken van ziekten op latere leeftijd, zwakkere immuunsystemen en de gegeven inentingen, zijn er veel complicaties en verschijnselen niet opgevallen, niet gerapporteerd en wuifde men overeenkomsten als toevalligheden of onwaarschijnlijkheden weg. Op zich is dat niet vreemd, als je ervan uit gaat dat inentingen nu eenmaal een must is.

Immers: waar je niet op bedacht bent, valt vaak niet op.  Wat je niet in je hoofd toelaat, zul je niet meenemen in observatie, rapporteren en maken van beleid.  Wat je niet uitkomt, wil je niet zien. Het is lastig als belangen mogelijk geschaad zullen gaan worden.  Als een of meer instanties of overheidslichamen altijd hebben geroepen dat iets persé het beste is en er al jarenlang een landelijke norm is die gehouden wordt, is het heel lastig om nieuwe zienswijzen duidelijk te maken en door te voeren.

Soms is het zo lastig te moeten erkennen dat je het bij het verkeerde eind gehad hebt, en haal je alles van stal om je eigen visie - soms tegen beter weten in - te bevestigen. We leren door de tijd heen dat ook gekrenkte trots er soms voor heeft gezorgd dat beleid geschoeid op valse of foutieve leest toch doorgang vond.  Zelfs al waren meer stemmen tegen en waren er duidelijke, niet mis te verstane onderzoeken die iets anders aantoonden.

Het meest bijzondere bij het vaccinatievraagstuk is dat men steeds met dezelfde argumenten aankomt.

Er zouden (weer) grote epidemieën gaan ontstaan als te veel kinderen niet tijdig genoeg worden ingeënt en andere kinderen zouden de dupe zijn van de mensen die hun kinderen niet wilden inenten.

Men wil om die reden inenten verplicht gaan stellen. Scholen, kinderopvang, crèches zouden kinderen die niet ingeënt zijn, moeten gaan weigeren, terwijl er een schoolplicht en nota bene een school recht (!) heerst. Waar blijft het met de vrijheid van meningsuiting als het gaat om de verplichting te enten, terwijl je daarbij riskeert dat je kind zwakker of ziek wordt? Hoe is het te rijmen dat mensen recht van onderwijs ontzegd wordt door de plicht te enten en waar hier niet aan voldaan wordt, toegang tot onderwijs te ontzeggen?

Waarom geeft men zo gemakkelijk de schuld aan mensen die vanuit geloofsovertuigingen hun kinderen niet willen inenten? Kan men soms niet goed accepteren dat mensen die bewust leven, kritisch en mondig zijn heel goed hun huiswerk doen en erachter zijn gekomen dat de redenen waarom men wil inenten niet betrouwbaar zijn?

En als het mensen betreft die om redenen van geloof hun kinderen niet willen inenten, zijn zij en hun kinderen dan niet zélf de dupe (als je dat zo wilt zien)? Immers, hún kinderen kunnen ziek worden, omdat ze niet ingeënt zijn. Vreemd dat mensen die vóór vaccinatie pleiten boos zijn op hen omdat zij 'risico zaaien'. Maar dit front hoeft zich niet zo druk te maken om die barbaarse mensen die tegen inenten zijn, want de kinderen die wél ingeënt zijn, zijn toch beschermd?

En... is het niet algemeen bekend dat je in een koppel dieren niet alle dieren moet enten, juist om resistentie te voorkomen en de kudde sterker en gezonder te houden? En... hoe zit het met resistentie bij kinderen die herhaaldelijk worden ingeënt?

Is het niet de angst voor verlies van winst, gezag en monopolie dat men het wil laten houden bij 'het oude'? Is het niet veel wijzer om mee te groeien met nieuwe inzichten en het ontdoen van laakbare 'vanzelfsprekendheden'?

Er zijn te veel bewijzen die aantonen dat de samenhang er tussen veel lichamelijke en geestelijke verzwakking en inentingen er wel degelijk zijn.

We hebben het nog niet eens over de eiwitten, zware metalen in de injectievloeistoffen die kwetsbare hersentjes beïnvloeden, belasten met gedragsveranderingen en ziekten als gevolg. We hebben het nog niet eens over het niet volgens de regels éérst uittesten van vaccins voordat deze gegeven worden.  Vaak zijn de vaccins niet volledig getest en goedgekeurd voor gebruik. Dat weet lang niet iedereen... Een hekel punt.

Daarbij: hoe kan een vaccin gemaakt van een muterend virus bij de enting voorkomen dat de ziekte door dát virus niet zal uitbreken? In die tijd is immers een nieuwe variant van die ziekte ontstaan omdat het virus in die tijd alweer veranderd is. De bekende griepinjectie wordt altijd gemaakt van een eerder, dus ouder virus, waardoor de griep van het volgend seizoen weer anders is, dus niet voorkomen kan worden door het vaccin gemaakt van het eerdere virus. Toch roept men doorgaans dat het beter is om met iets in te enten dan met niets. Zeker als het een patiënt betreft die vanwege zijn gezondheid extra risico loopt. Maar... hoe kan het dan toch dat een veel hoger percentage van ouderen wel degelijk ziek wordt en ook hun griep met complicaties doorstaan moet worden? Hoe kan het dat mensen die nooit griep hadden, ineens griep krijgen, juist als ze de griepprik hebben gekregen? Veel mensen gaan niet met hun klacht naar de huisarts. Deze gaf hen immers de prik en oproep? Complicaties en onnodige griepprik worden niet gerapporteerd, als ze al zijn gemeld. Lastige kwestie, maar ook door deze dingen een vertekend beeld van werkzaamheid of veiligheid.

Is het niet zo dat heel jonge kinderen per afspraak ingeënt worden aan de lopende band? Als je niet wilt dat je kind op een bepaald (veel te vroeg of ongunstig moment (ziek kind)) ingeënt wordt, dan moet je van goeden huize komen en je standpunt verdedigen. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die omdat de huisarts niet eens was met het plan niet te vaccineren, van huisarts moesten wisselen. Hoe vrij is Nederland eigenlijk? Ook kost de inenting op later tijdstip veel meer geld. Op zich niet zo vreemd als je je bedenkt dat alles dat afwijkt van de norm een uitzondering is, dus meer geld kost. Maar toch... wat betreft volksgezondheid zou ieder mens die goed voor zichzelf zorgt, tegemoetgekomen mogen worden in gemaakte kosten om gezonder te blijven! Het spaart immers later veel kosten uit!

Vaak is een huisarts - ja, zelfs de huisarts - niet goed genoeg op de hoogte van de ondertussen stapelhoge rapporten waarin aangetoond wordt dat inentingen behoorlijke en zelfs niet toelaatbare schade kunnen aanbrengen. Vaak komen deze rapporten uit de 'alternatieve' hoek. Deze is lang zo alternatief niet, maar wordt zo genoemd, omdat deze groep mensen ánders denkt. Dat ‘anders’ moet dan eigenlijk begrepen worden als iets dat onbekend is of afwijkt. Het 'alternatieve' is echter nét zo wetenschappelijk onderbouwd. Hier kan het niet aan liggen. Ligt het dan toch aan onbekend, onbemind, of gelden er in die alternatieve hoek andere, hogere belangen of geen eigenbelangen?

Stel dat je je bedenkt dat 1 op de 3 mensen dusdanig verzwakt is en op latere leeftijd ziek wordt. Stel dat er een verband is tussen deze verzwakking en de inentingen die bij ieder mens sinds jaren worden gegeven. Zou het vermoéden tussen verbanden alleen al geen reden moeten zijn voor een zeer grootscheeps onderzoek en grote terughoudendheid bij het vanzelfsprekend inenten?

Waarom wordt er niet geïnvesteerd in objectieve grote onderzoeken in het voor en tegen betreffende vaccinaties in plaats van wijzen met beschuldigende vingers? Er is toch niets te verbergen, want het heersende front zegt toch dat ze het goed heeft en dat er bewijzen te over zijn dat vaccinatie onschadelijk is of een must? Er hoeft in Nederland maar niet ergens een bel te gaan rinkelen en men treft al voorzorgsmaatregelen. En hier wordt niets gedaan, dan alleen kritiek gegeven op de groep mensen die niet voor het stelselmatig vaccineren is. Zou het niet goed zijn om juist déze reden héél voorzichtig te zijn met vaccineren, laat staan het uitbreiden van het vaccinatieprogramma en nog erger, het verplichten ervan? Het lijkt haast alsof er te grote belangen op het spel staan, waardoor volksgezondheid en vrijheid met voeten worden getreden.

Alle epidemieën hebben een bepaalde verloop van ontstaan - verloop - hoogtepunt en wegebben van de ziekte. Als je dit patroon kent - dat voor iedere ziekte, voor iedere verwekker van die ziekte weer anders is, maar bekend - weet je hoe je met een epidemie moet omgaan. Er is voldoende kennis over deze materie. Je zou meer tijd kunnen steken in verbeteren van dit soort kennis en een ander soort preventie. De tijd heeft de mensheid geleerd, dat wanneer men (eindelijk) begon met een remedie, de ziekte eigenlijk altijd al op retour was.. Hoe je het ook keert of wendt, je kunt een (nieuwe) ziekte nooit voorkomen. Je dénkt vaak van wel, maar de praktijk leert dat een nieuwe ziekteverwekker altijd de plaats zal innemen van een ziekteverwekker die overwonnen was of uitgeroeid! Daarbij is de huidige mens door veel onnatuurlijke factoren (vervuiling, stress, onnatuurlijk leven, foute voeding, gifstoffen, tekorten in voeding, enz.) ernstig verzwakt en kan hij vaak niet meer tegen redelijk onschuldige ziekteverwekkers, of loopt deze niet op. Zouden we niet beter onze energie kunnen stoppen in het weer gezond gaan leven, waardoor we - als we een ziekte oplopen - deze beter kunnen ondergaan met minder complicaties?

Het is van groot belang maatregelen te nemen om het immuunsysteem sterker te maken.  In deze tak van sport zou veel winst te behalen zijn, als kinderen weer vies mogen worden, buiten spelen, ouders niet meer zo bang zijn voor elk schrammetje en builtje of een berg wasgoed. Ouders hebben het druk. Vaak te druk. Ze mogen en kunnen niet meer zomaar vrij nemen om hun zieke kind te verzorgen. Willen dat ook lang niet altijd meer, want het parool is genieten! Daar passen geen onhandige, vervelende kinderziekten die je vrije dagen opsouperen, bij....  Ook bazen, ziekteverzekeraars willen geen zieke kinderen. Het kost ze te veel…

Dan is er nog een punt: Mensen zijn bang geworden en willen geen narigheid meer. Er is ook zoveel narigheid van zoveel diversiteit, dat het leven opgeleukt moet worden om het leefbaar te maken. Men gaat gebukt onder torenhoge lasten en verplichtingen, grote bucketlists, hoge eisen aan comfort en welvaart, maar gaat veel verantwoording jegens de medemens uit de weg. 'De ander moet het doen, want ik kan niet anders en het gaat om mij, want ik moet het leuk hebben en moet zien te overleven'. We leven in een ik-cultuur, waarin het ego en gewilde welvaart en materialisme hoogtij vieren waardoor er geen ruimte meer is voor dienstbaarheid die de mens gezonder, vrolijker, sterker, minder angstig en... meer weerbaar zou maken.

Kinderziekten zijn er om doorgemaakt te worden. In bepaalde fasen van ieder mensenkind, zijn er noodzakelijke schoonmaakacties die erger voorkomen. Op 'strategische' momenten in een kind zijn leven, maakt het kinderziekten door, waarbij geestelijke en lichamelijke afvalstoffen worden opgeruimd door de koorts via de huid of lichaamsvloeistoffen. Afvalstoffen zouden anders onverbrand in het lichaam aanwezig blijven en zich op den duur opstapelen en zorgen voor manifest worden van latent aanwezige (b.v. erfelijke ) ziekten of zwakten. Door het voorkomen van deze schoonmaakacties maken we kinderen lichamelijk, maar ook gééstelijk minder weerbaar en .... meer belast. Dat beseffen we ons nog veel te weinig.

Het is juist een prachtige reinigingsactie van de natuur dat op gezette tijden kinderen weer sterk gemaakt worden om het leven beter door te komen. Tegenwoordig zien we haast geen gezond kind meer en maakt geen enkel kind meer (onschuldige) kinderziektes door en toch… heeft elk kind heeft wel iets...! We zouden er goed aan doen om eens eerlijk te kijken naar waarom het toch zo kan zijn, dat in deze moderne tijd waarin zoveel kennis is, zoveel welvaart is, kinderen steeds zwakker en zieker worden.. en minder áán kunnen, geestelijk en lichamelijk!

Vaccinaties zijn een zegen, als je je bedenkt dat er veel ellende veroorzaakt door ernstige ziekteverwekkers door voorkomen is. Vaccinaties voor doorgaans ongevaarlijke kinderziektes brengen echter ook veel nog ongekende narigheid. Zorg ervoor dat je kennis, visie en ervaring uit én het reguliere front én het alternatieve front verbindt en zorgt voor een eerlijke uitkomst. Laat het ieder mens vrij zijn te beslissen voor wat voor hem goed voelt en past. Waar een mens weer sterk zou worden en een natuurlijk leven kan leven waarbij ook een volste vertrouwen in de kracht van de liefde die welk virus dan ook kan doden, hoort, is de mensheid voor veel kwaad beschermd. Misschien bestaat niet ziek worden of iets ergs overleven wel uit meer dingen dan een vaccin!

Voor alles is iets te zeggen, maar bega nooit de fout vaccinaties te verplichten! Het zou een grote zonde zijn tegen het recht op vrijheid van de mens!

Sonne Hoover.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gedachte over “vaccineren verplichten?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *