Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden 20

Contant betalen: In Duitsland kan iedereen die contant betaalt in plaats van met een pin, op veel plaatsen korting krijgen. Digitaal betalen wordt steeds belangrijker. Steeds meer burgers betalen met de kaart. Er zijn winkels die geen contant geld meer accepteren. Sommige bedrijven pleiten voor contante betaling. Zij proberen dit te bemoedigen door kortingen aan te bieden als je contant betaalt. Betaal je contant, dan is het in restaurants goedkoper. Op veel plaatsen worden kosten van voedsel verlaagd (alleen) als je contant betaalt. De kosten voor kaartlezers, service en transacties zijn hoog. Daarom willen restauranteigenaren contante betalingen aantrekkelijker maken. Dit is op deze wijze toegestaan, maar wel met de volledige prijs op de menukaarten vermeld zijn. Het is in deze tijd dat de deur open is komen te staan voor digitaal geld, van wezenlijk belang dat we contant blijven betalen. Soms moet je daar moeite voor doen en voet bij stuk houden en je rechten kennen. Alle levensbehoeften moeten voor ieder beschikbaar blijven en niet alleen voor wie door een bepaald systeem of logoritme wordt gewaardeerd.

Blauwtong en straling: Mensen zijn er aan gewend, of aanvaarden de uitbraak als gevolg van het bijzonder wordende klimaat. Een echt goede reden wordt niet gegeven en ook een remedie is er niet. De dood van duizenden schapen is te betreuren en dit na jarenlange tijd waarin er geen sprake van blauwtong was. Waar vaak niet bij stilgestaan wordt, is dat straling en vocht mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. Nederland wordt steeds vochtiger vanwege meer water, riet, moerassen, kortom meer natuurgebieden die niet door ervaren buitenmensen worden beheerd maar door theoretisch geschoolden vanachter een bureau. Een en ander houdt in dat muggen en andere insecten toenemen en weinig natuurlijke vijanden hebben. Dat er meer en meer virussen worden uitgescheiden en er ook meer (ziekmakende) organismen opgebouwd kunnen worden is niet zo vreemd als je je bedenkt dat verstoring van natuurlijke biotoop feit wordt als men eigen ideeën laat voorgaan op eeuwenlange ervaring en kennis. Natuur nabootsen is niet zo simpel als je onnatuurlijke waarden en normen als uitgangspunt neemt. Sinds een tijdje is het 5G netwerk in werking gesteld. We weten allemaal dat verhoogde straling verzwakking van dieren, planten en mensen tot gevolg heeft, al willen we er niet aan en wordt het door veel instanties nog ontkend. Mogelijk heeft de verhoogde straling meer schuld aan de blauwtong onder de schapen, dan we denken. Je kunt het klimaat de schuld geven, maar belangrijk is om onderzoek te doen naar uitwerking van straling en waarom we deze ziekmakende zelfs dodelijke straling willen. Ook kritisch kijken naar het beleid om meer natuurgebieden die helaas niet altijd even natuurlijk zijn, is van belang om scheefstand te voorkomen waarbij bepaalde organismen de overhand nemen boven anderen. Een afspiegeling van de maatschappij: de brutaalste overwint de zwakke, als de zwakke ruimte wordt ontnomen.

De ark van Noach gevonden? 2010: Een team van Chinese en Turkse onderzoekers beweert de Ark van Noach te hebben gevonden. Het is al langer bekend dat er een structuur ligt op de berg Ararat in Turkije (2010 is om politieke redenen verder onderzoek stilgezet). Nov. 2023: De onderzoekers van Turkse en Amerikaanse universiteiten die sinds 2021 de resten onderzoeken, komen uit op een leeftijd van ongeveer 4.800 jaar voor de houtresten. “Het is nog niet honderd procent zeker dat het hier gaat om de Ark van Noach, maar we zijn wel 99,9 procent zeker”, zegt Yeung Wing-Cheung van Noah’s Ark Ministries International tegen persbureau AFP. De resten zouden dateren uit de tijd van de zondvloed 5.000 jaar geleden. Voor wie de Bijbel in diskrediet wil brengen en ongeloofwaardigheid ervan wil bewijzen, een teleurstelling. Maar het is ondertussen niet meer te loochenen dat de zondvloed heeft plaatsgevonden rond die tijd. Er zijn ook overblijfselen van de beschaving die er was in die tijd, te vinden voor wie wil diep onder het water van de Kaspische- en Zwarte zee.

De Zondvloed: De geschiedenis van de val van de mens staat beschreven in Genesis 3. Er heeft een langere tijd bestaan tussen de eerste mens en de zondvloed als denken we dit niet, omdat de Bijbel al in het begin snel vertelt van de zondvloed. De Bijbel geeft echter duidelijk inzicht door een chronologische opsomming van de geslachten van Adam tot Noach in Genesis 5. We kunnen daardoor berekenen dat er eeuwen voorbij zijn gegaan vóór de zondvloed. En in al die eeuwen zal het menselijke geslacht ongetwijfeld een grote ontwikkeling hebben meegemaakt, zowel in positieve, als in negatieve zin.
De algemeen verspreide opvatting dat de zondvloed plaatsvond over de gehele aarde berust op een misverstand. De zondvloed die werkelijk maar plaatselijk – en wel in het gebied grenzend aan de Himalaya tussen het wijde gebied rond de Eufraat en de Tigris- heeft plaatsgevonden, is daarnaast ook een metafoor voor de teloorgang die de persoonlijke menselijke ziel doormaakt, als alle wilde wateren van de menselijke eigen wil  het stille heldere water van het innerlijk gemoed teniet doen en de goede wil en het vermogen vruchtbaar te worden, overspoelen en doen verdrinken. De oude mens die van God af was geraakt vernietigt zichzelf door voorkeur te geven aan zijn eigen wil en wensen, boven die van God, de onbaatzuchtige liefde. Niet alle neuzen staan zomaar dezelfde kant op. Daarom is een geestelijke of materiële vloed ook altijd plaatselijk en tijdelijk voor wie dit blijkbaar nodig hebben of hebben veroorzaakt en er een les uit kunnen leren. Een nieuw begin, (een nieuwe aarde, een nieuw hart) is pas mogelijk als dat vernietigende water van de eigen egoïstische wil is opgedroogd en uit de vruchtbare modder (op de aarde, maar ook in het hart) pas nieuw zaad kan ontwikkelen door de ervaren narigheid en geleerde lessen) zoals ook Noach moest wachten op nieuw gewas om voet aan de grond te kunnen zetten om te beginnen met een nieuw leven met wie dit met hem wilde.

Onderzoekers onder leiding van Robert Ballard vonden in de Zwarte Zee op meer dan 100 meter diepte resten van gebouwen, planken, balken en stukken hout. Zij werden met behulp van sonar en onderwatervideocamera's aangetroffen in een gebied ongeveer 20 kilometer ten oosten van de Turkse stad Sinop. Het betreft resten van een beschaving van 7500 jaar oud, wat de waarheid van de zondvloed bevestigt. Het is bekend dat de Zwarte Zee vroeger alleen zoet water had. De zee was door een smal stuk land van de Middellandse Zee gescheiden. Het onderzoeksteam van de Universiteit van Columbia publiceerde in 1997 al een boek waarin zij stelde dat de zondvloed heeft plaatsgehad in de buurt van de Zwarte Zee. Dit klopt naar wat beschreven is door God in de boeken van Jakob Lorber. De Zwarte- en Kaspische zee lagen in het overstroomde gebied.

De mens van de begintijd moet een veel grotere vitaliteit hebben bezeten dan de mens van vandaag. Het leven was toen veel beter door klimatologische omstandigheden, die bijna ideaal genoemd kunnen worden. Er was overal voldoende voedsel, van uitstekende kwaliteit, ‘puur natuur’, omdat het niet met allerlei technische en chemische kunstgrepen aan de aarde onttrokken hoefde te worden. Er groeiden weliswaar ook doorns en distels (ook metafoor voor menselijke dwalingen en verleidelijkheden en onhebbelijkheden), maar toch was de degeneratie door de zondeval nog niet ver in de natuur doorgewerkt. Alle omstandigheden waren gunstig om tot een snelle bevolkingsaanwas te komen. Alleen.. mensen die leefden volgens Gods adviezen die men via het hart vernam en via engelen met wie men nog in contact stond zonder kunst en vliegwerk maar via de nog zuiverdere ziel en ijler lichaam, bleven gezond en leefden onder goede omstandigheden. Mensen die Gods woord naast zich neerlegden, waren die mensen die zorgden voor een goddeloze samenleving die zichzelf vernietigde. Deze mensheid leefde als ‘volk in de laagte’. Zij zorgden voor openen van de aarde door het opblazen van een doorgang naar het ‘volk in de hoogste’, dat Gods woord trouw bleef. Deze mensen zorgden voor waarschuwingen en boodschappers naar het land van de laagte. Om ongestoord hun leven te kunnen leiden wilden de bewoners van de laagte de enge doorgang van het land van de hoogte (Himalaya gebergte) naar het lage land versperren. Dit leidde tot een openbreken van de aarde met ongekende kracht. Dat deel van de aarde – dus niet de gehele wereld! – werd overstroomd. Het volk van de Hoogte (nakomelingen van Seth) vermengde zich met de overlevenden, Noach en zijn familie. Er zijn resten van mensen over de gehele wereld gevonden uit die tijd. Men denkt hier bewijzen in te vinden dat de zondvloed wereldwijd is geweest. Maar dit betreft mensachtigen die geen vrije wil hadden, maar meer als intelligente apen leefden onder allerlei op mens gelijkende omstandigheden.
Wanneer de Bijbel spreekt over de normale leeftijd van de mens, staat in Psalm 90:10: ‘Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn’, maar in de tijd vóór de zondvloed is dit anders geweest. Daarover zegt de Bijbel dat de mensen leeftijden bereikten van 800 of 900 jaar, soms nog ouder. Ook dit is haast onvoorstelbaar voor ons, die een heel ander levenspatroon gewend zijn. De moderne mens heeft 'maar'een vruchtbare periode van ongeveer 35 jaar. In de tijd van onze grootouders was het normaal als in deze periode in een gezin een achttal of tiental kinderen werd geboren, terwijl aanzienlijk grotere gezinnen niet tot de uitzonderingen behoorden. Wanneer we bedenken dat in het tijdperk vóór de zondvloed de mensenleeftijd vaak tienmaal hoger lag dan nu en de periode van vruchtbaarheid ook veel langer is geweest, is het niet absurd te veronderstellen dat een paar in die tijd twintig of meer kinderen kan hebben gehad. Als wij deze (lage) schatting aanhouden, kunnen wij een globale rekening maken hoe groot de wereldbevolking in de tijd van Noach is geweest. Wij weten immers door wat Genesis 5 vermeldt, dat van Adam tot Noach tien generaties geleefd hebben. Er zijn berekeningen die als vermenigvuldigingsfactor getal 10 nemen. Per echtpaar neemt men dan twintig kinderen. Zij stellen aantal van kinderen van Adam en Eva op 20 (in werkelijkheid waren dit er meer dan 30). Als deze ieder 20 nakomelingen zouden hebben, zijn er na een tiende generatie 20 miljard mensen. Men hield dan nog geen rekening met de hoge leeftijden in die tijd, waardoor er ook nog mensen leefden van generaties terug in de tijd van Noach. Omdat echte het merendeel van de mensen niet meer zuiver leefden volgens Gods woord, waren onder die mensen al veel ziekten, dood en verderf. Het aantal mensen zal dus lang zo groot niet geweest zijn!

In ‘de huishouding van God van Jakob Lorber’ staat te lezen hoe verder de zondvloed heeft plaatsgevonden en hoe de mensheid over de hele wereld uitwaaierde.
De grootste bevolking was hoe dan ook van een door God bedoelde harmonieuze gezonde leefstijl afgeweken (1 Petr.3:20). De zielen van veel mensen was alle licht kwijt die er alleen kan zijn als je ‘wandelt met God’, dus belangeloos liefhebt en doet wat God van je vraagt. De jarenlange boodschap van Noach en die van het Volk van Seth maakten op niemand van 'de laagte' nog enige indruk en God moest, na geduldig te hebben afgewacht, vaststellen dat de mens nog ‘enkel vlees’ was. De Hebreeënbrief zegt: ‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en kreeg hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof’ (Hebr.11:7).

Uit de periode vóór de zondvloed vond men veelvuldige overblijfselen tussen de resten van dieren, die in dezelfde tijd hebben geleefd. En nog steeds worden er bij opgravingen ontdekkingen gedaan, die ons steeds meer van wat in de Bijbel is beschreven, bevestigen. Professor Hugo Obermaier van de Universiteit van Madrid heeft een aanzienlijke hoeveelheid materiaal verzameld van de mens in vroeger tijden, verspreid gevonden over de hele wereld. Deze geleerde ontdekte in Frankrijk, in een grot, de stoffelijke resten van een mens, die tussen de botten van een hyena, een beer, een leeuw, een luipaard, een mammoet, een soort nijlpaard en een rendier lagen. De mens heeft daar dus geleefd tussen dieren, zegt hij. In Colmar, in de Elzas, werd in 1865 ongeveer drie meter onder de grond een menselijke schedel gevonden, met daarbij de resten van een mammoet, een bizon en andere voorhistorische dieren. Soortgelijke vondsten werden ook gedaan in Straatsburg, Namen, Devonshire, Weimar en andere plaatsen in Europa. Ook in China, Afrika en Amerika zijn vondsten gedaan van mensen en dieren, die vóór de zondvloed geleefd hebben. De misvatting die gaande is, is dat deze resten gezien worden als die van échte, vrije mensen. Het gaat echter om de Pre Adamitische mens die geen mens met vrije wil was maar een mensachtige.

God zegt dat er inderdaad meerdere beschavingen hebben bestaan, maar dat de Pre Adamitische mens een meer aapachtige mens was die via klanken en gebaren en prima ontwikkelde intuïtie in staat was te leven, als voorbereiding op de schepping van de Adamitische mens naar Gods beeld, de mens die het vermogen had om via de vrije wil God te herkennen, hem te volgen, lief te hebben en zich te ontwikkelen naar evenbeeld van God.

De evolutie theorie laat geen ruimte voor de schepping van de eerste echte mens in Adam en Eva. De Pre Adamitische mens is ook door allerlei natuurgeweld grotendeels vernietigd. Het materiaal van hun lichamen diende als bouwstenen voor de Godsmens die de weg ut de materie kon overstijgen door zich te voegen naar Gods wil. Eerder kon dat niet, omdat die voor-mens nog niet voldoende intelligentie en geen volstrekt eigen vrije wil kon hebben en dus ook nog niet had. Pas de Adamitische mens had dit wel. Daarom kon ook hij alle kanten op met wat hij wilde en koos hij helaas zijn eigen wil te doen. Dit is verteld in het boek Genesis waarin de slang in de boom van kennis van goed en kwaad metafoor is voor de eigen menselijke vrije wil. Het paradijs staat voor het zijn, het leven in gelukkige omstandigheden als gevolg van volgen van Gods wil in het persoonlijke hart. God had gezegd en zegt nog steeds:’ wie Mijn woord behoudt, zal Ik behouden. Hij zal beschermd zijn en zijn weg naar volmaaktheid vinden. Wie dit niet doet, zal niet leven…’

Men denkt vaak dat de eerste mensen een soort wilde holbewoners zonder enige intelligentie waren. Niets is echter minder waar. De mens werd geschapen naar het beeld van God en werd door de Schepper gezegend met een machtig intellect en de gave van de menselijke taal. In de mens is Gods licht, intelligentie in totaal aanwezig, zij het verzwakt vanwege de toch al onzuiver geworden liefde die daarmee verzwakt werd én de lichamelijke stof waaruit het menselijk lichaam bestaat, dat het licht ‘dempt’. Het doel van de aardse mens is om dit licht geheel te zuiveren van eigenliefde, waardoor de mensenziel eens kan terugkeren in een volstrekt vrije staat van zijn waarin de mens – als hij dit wil – medeschepper zal zijn naast God. De mens onderscheidt van de hoogst ontwikkelde dieren door de vrije wil en het kunnen herkennen van God in zichzelf en het leven. God gaf de eerste mensen via het hart en engelen alle kennis die zij nodig hadden. Ook begreep de mens nog de geestelijke taal in al wat was en gebeurde en zag hij dat als afspiegeling van wat er niet goed ging, nodig was, of wat God wilde. De eerste mens kwam op aarde om hier zoals God dit in hem wilde te leven en toe te groeien naar volmaaktheid en actief beoefenen van liefde doen. Het gebod 'ga heen over de hele aarde en vermenigvuldig u',  werd al snel uitgelegd als een moeten zorgen voor veel nakomelingen. Nee, de aarde was vruchtbaar en de mens moest deze aarde beheren en beheersen. Dat is een metafoor voor het oefenen in het doen van wat wijs en goed was volgens het innerlijk hart zonder eigenbelangen. De aarde (het vermogen tot liefhebben in het persoonlijk hart) zou dan vrucht dragen en goede daden zouden de wereld bevolken, dus het kwaad (de wereld) overwinnen. Dat is de opdracht aan de mens. ‘De wereld bevolken’ staat voor het plaats geven aan de liefde in een wereld waar die liefde en kennis daaruit, ontbrak door liefdeloosheid. ‘De wereld’ bestaat uit de mensen die God niet willen aanvaarden en alleen hun eigen wil doen. Deze ‘oude aarde’, deze wereld moest vergaan opdat er een nieuwe wereld zich zou kunnen vestigen. De zondvloed was naast een materiële schoonmaak een noodzakelijke geestelijke schoonmaak als begin van die nieuwe wereld. Zo is ook onze wereld toe aan opschoning opdat er eindelijk een nieuwe wereld kan volgen waarin niet menselijke ideeën, regels en maatstaven en egoïsme heersen, maar Gods wil doen, zorgen voor opleven van een paradijs. Dat ‘paradijs’ is een leven in eerlijke gelijkheid, rede en gezondheid die nu aan het ontwaken is, maar nog ver te zoeken lijkt omdat het aandeel van het liefdeloze zo sterk aanwezig is. In de tijd van de eerste beschaving was er al ontzettend veel kennis. Dat is ook duidelijk door de perfectie die we tegenkomen in bouwwerken, kennis van het heelal, navigatie, bewerken van land enzovoort (situering naar sterrengroepen en bouw van piramiden in Egypte, Griekenland en Klein-Azië, die veel overeenkomst met elkaar vertonen, kennis van bewerken van materialen en nauwkeurigheid wat ons nog niet lukt, opheffen van zwaartekracht, gebruik van springstoffen, enzovoort). Ook taal en schrijfkunst vond op een zeer hoog niveau, wat we weten door de kleitabletten uit vroeger tijden. Alle kennis werd de mens ingegeven doordat er nog een goede verbinding was tussen geest en hart.
Ondanks grote en goede ontwikkelingen van de eerste mens, laat de Bijbel ook het verval zien dat volgt als je de liefde en dus Gods wil loslaat. Al snel ontstonden polygamie, vermenging met culturen en rassen, afwijking van juiste voeding, aanbidden van afgoden en kwamen meer en meer gevoel voor status, egoïsme, geweld, strijd en moord bij de mens binnen. De lijn die Lamech als koning van het volk van de laagte was begonnen en al eerder bij Kaïn - die ook koos voor het kwaad in plaats van God lief te hebben - zette zich voort, tot nu. Dat zal zo blijven totdat het kwaad geen ruimte meer heeft omdat de mens dat kwaad niet meer wil, omdat hij inziet dat het Gód is die we nodig hebben: werkzaamheid van Liefde die God is en wil in ieder mens vóór ieder mens zonder onderscheid en in volstrekt respect en vrijheid wat mogelijk is als we God bovenaan zetten en Hem niet meer zoeken in een bepaald gebouw, materie, verstandelijk redeneren, ritueel, kerk, cultuur of volk, maar in ons eigen hart.

Gevonden zegels van 2600 jaar oud bewijs voor bestaan Bijbelse koning Josia: Archeologen hebben twee zegels uit vermoedelijk de achtste eeuw voor Christus gevonden. Bij opgravingen aan de rand van de oude stad Jeruzalem zijn ze gevonden in de structuur van de overblijfselen van wat de ‘Eerste Tempel’ is geweest. Inscripties verwijzen naar een Bijbelse koning. De inscripties luiden ‘Nathan Melech, dienaar van de koning’ en ‘Ikkar, zoon van Matanyahu’ in Oud-Hebreeuws en kunnen een bewijs zijn van het bestaan van de Bijbelse koning Josia, die aan het eind van de achtste eeuw voor Christus koning was van Jeruzalem. Nathan Melech wordt in het Oude Testament genoemd, als hoge beambte aan het hof van deze koning. De Israëlische archeoloog Yiftah Shalev noemt de vondst ‘van grote archeologische en wetenschappelijke waarde’. Vooral dat de zegels zijn teruggevonden in de originele historische context is bijzonder, zegt hij tegen The Times of Israel. Zegels werden in vroeger tijden gebruikt om brieven dicht te stempelen. Op zo'n zegel stond de identiteit, functie en klasse van de afzender en ze zeggen daarom iets over de economische en administratieve organisatie van het oude Jeruzalem.

Vaccins: We horen ondertussen niet veel goeds van de vaccins. Helaas zijn er nog steeds veel ernstige gevolgen van de coronatijd en wel met name door de vaccins. Wat voor velen totaal onmogelijk was, maar voor veel mensen allang bekend en zelfs honderd procent zeker, is dat de vaccins talloze verontreinigingen bevatten, niet goed onderzocht zijn, de procedure van toelating ervoor niet goed is uitgevoerd, de vaccins niet helpen tegen besmetting en je er behoorlijk ziek van kunt worden en zelfs aan kunt overlijden. De oversterfte is niet toe te schrijven aan andere bijzondere factoren. Wél aan de vaccins al wordt dit nog steeds niet toegegeven. Ook wil men nog steeds geen onderzoek uitvoeren naar de reden van hoge oversterfte wat wel heel bizar te noemen is, als je je bedenkt dat eerder - als een medicijn een paar slachtoffers veroorzaakte - meteen uit de handel genomen werd. Wel zien we in ieder gezin waar geënt werd of wordt, slachtoffers vallen en worden mede daardoor en door onverklaarbare kwalen en ziekten mensen gelukkig meer en meer doordrongen van de hoge risico’s. Voor veel mensen valt nu ook het kwartje omdat ze bemerken dat ze niet alleen staan met onverklaarbare symptomen, ziekten die optraden kort na een eerste of meerdere vaccinatie. Veel komt aan het licht….

Er zijn veel (bekende) wetenschappers over de gehele wereld die met klem stellen naar aanleiding van vele onderzoeken en bewijzen dat de mens niet sterft aan het Covid virus, maar aan de gevolgen van de vaccinatie en reguliere behandelingen hiertegen. Vooral is er de grote zorg dat er meer risico op ernstige bijwerkingen en sterfte ontstaat bij het stapelen van de entingen. Het gevolg van de schade in ons DNA is nog niet volledig bekend maar zal verder helaas blijken.
Er zijn ook onderzoekers die hebben aangetoond dat bij veel gevaccineerde mensen in het bloed en ontlasting 36 soorten slangengif aanwezig was. Bekend is dat slangengif bestaat uit stoffen die eiwit afbreken. Er is weinig gif nodig voor een vernietigende uitwerking. Het proces waarbij RNA dat ervoor zorgt dat eiwitten worden opgebouwd waardoor een lichaam zich dus telkens kan herstellen, wordt verstoord. Het eiwit ribonucleïnezuur wordt afgebroken door het gif. Ook zullen meer bloedklonteringen hersenen aantasten waardoor ook nog eens gedragsveranderingen kunnen plaatsvinden. Hoe het precies zit met allemaal vermoedens en beweringen zullen we niet precies weten. Dat de vaccins enorme schade berokkenen, is hoe dan ook niet te betwijfelen, al zal men de ware toedracht nader moeten onderzoeken.

Video: Former vice president at Pfizer, Dr. Mike Yeadon, speaking outside the UK Parliament on Friday the 20th of October, shortly after the recent excess deaths debate.

Het is goed om ook de volgende video te bekijken. Een vooraanstaand microbioloog, zeer vaak geciteerd, verdienstelijke loopbaan, tóch in diskrediet gebracht om zijn onderzoek, verklaringen en mening rond Covid 19 en de vaccins, waarschuwt met klem nogmaals tegen de vele risico’s en legt in het kort uit waarom.
https://rumble.com/v3y8o6k-indrukwekkende-en-emotionele-toespraak-van-prof.dr.-sucharit-bhakdi-nederla.html

Hoogleraar oncologie aan de St George's Hospital Medical School, Londen:
"Eind vorig jaar meldde ik dat ik melanoompatiënten die al jaren stabiel waren, zag terugvallen na hun eerste booster (derde prik). Ik kreeg te horen dat het louter toeval was en dat ik erover moest zwijgen, maar het werd onmogelijk om dat te doen.
Het aantal getroffen patiënten is sindsdien gestegen. Ik zag de afgelopen week nog twee gevallen van terugval van kanker na boostervaccinatie bij mijn patiënten.
Andere oncologen hebben contact met me opgenomen van over de hele wereld, ook uit Australië en de VS. De consensus is dat het niet langer beperkt is tot melanoom, maar dat er een verhoogde incidentie van lymfomen, leukemie vormen en nierkanker wordt gezien na boosterinjecties. Bovendien melden mijn collega's van colorectale kanker een epidemie van explosieve kankers (die zich presenteren met meerdere uitgezaaide uitzaaiingen in de lever en elders).
Al deze vormen van kanker komen voor (op enkele uitzonderingen na) bij patiënten die gedwongen zijn een Covid-booster te ondergaan, of ze nu enthousiast waren of niet, voor velen zodat ze konden reizen.
Waarom komen deze kankers voor?
T-celonderdrukking was mijn eerste waarschijnlijke verklaring, gezien het feit dat immunotherapie zo effectief is bij deze kankers. We moeten nu echter ook rekening houden met de integratie van DNA-plasmide en SV40 bij het bevorderen van de ontwikkeling van kanker, een kenmerk dat nog zorgwekkender wordt gemaakt door berichten dat mRNA-spike-eiwit p53 en andere kanker- onderdrukkende genen bindt.
Het is heel duidelijk en zeer beangstigend dat deze vaccins verschillende elementen bevatten om een perfecte storm in de ontwikkeling van kanker te veroorzaken bij die patiënten die het geluk hebben hartaanvallen, stolsels, beroertes, auto-immuunziekten en andere veel voorkomende bijwerkingen van de Covid-vaccins te hebben vermeden.
Het adviseren van boostervaccins, zoals nu het geval is, is niet meer en niet minder dan medische incompetentie. Om dit te blijven doen met de bovenstaande informatie is medische nalatigheid die een vrijheidsstraf kan opleveren. Alle mRNA-vaccins moeten nu worden stopgezet en verboden."
Angus George Dalgleish (born May 1950) FRCP FRCPath FMedSci, professor of oncology at St George's, University of London.
https://www.conservativewoman.co.uk/mrna-vaccines-must-be-banned-once-and-for-all/

Toch nog weer even over klimaat en boeren:
De overheid wilde ooit grotere boeren (plan Mansholt). Deze kwamen er. Immers, deed je niet mee, dan kon je stoppen. De grote vervuiling en uitputting van grond, gewassen en dieren als gevolg, waren voor veel boeren maar al te duidelijk.. Nú is er echter helemaal geen ruimte meer voor (kleine) boeren die natuurvriendelijk willen boeren. De wil is er wel, maar er is onvoldoende steun en draagvlak. Ze kunnen niet bestaan tenzij ze een goede neventak hebben, wat niet altijd mogelijk is naast het invliegen van allerlei toeters en bellen van allerlei techniek die hoe geavanceerd ook op kosten jagen, belasten naar portemonnee, inzet, risico, vervuiling, maar ook voldoening en werkzaamheid. Ook begrip bij burgers is niet zo groot. Men is teveel af gegroeid van wat een natuurlijke leefwijze inhoudt en wat daarbij nodig is, al hebben velen de goede wil.
Boeren voelen zich gedwongen of wórden gedwongen hun land en toekomst af te staan door veel te lage vergoedingen voor hun land en goed en bijzondere regelgeving, terwijl Natuurorganisaties en projectontwikkelaars er goud aan verdienen en Nederland de hoofdstad wordt van de EU, zoals bepaalde mensen willen.

Enorm veel geld gaat naar de klimaatorganisaties. Mensen die bekend zijn, worden geplaatst op strategische posten en worden gebruikt om mensen te laten geloven hoe slecht het gesteld is met de natuur en het klimaat. We worden opgeroepen zuinig en verantwoord om te gaan met energie en natuur, wat goed is, want we kunnen met onze luxe en welvaart wel een stapje terug. Tegelijkertijd gaat het dagelijks leven door en willen weinig mensen offers brengen en minderen, maar lijkt de hand boven hoofden van de grote, rijke bedrijven gehouden te worden, waardoor de offers die kwetsbare bedrijven en persoonlijke mensen brengen, maar een druppel op de gloeiende plaat zijn.
De hetze tegen boeren en plattelanders wordt groter, terwijl burgers de boerderijen en het platteland bevolken met onnatuurlijke leefstijl en eisen. Ondertussen denkt men dat men god is en gaat met door met tegennatuurlijke maatregelen die alleen maar voor meer O2 uitstoot zullen zorgen en wat nog erger… onvrede en ongelijkheid en mogelijk later gebrek aan voedsel en gezonde leefruimte.

Wat gezegd wordt lijkt zo eerlijk en goed, maar wat is de ware intentie erachter? Kunnen straks bepaalde mensen genieten van natuur en anderen niet? Wordt niet veel land ingepikt voor egoïstische doeleinden wat echter bedekt wordt met de mantel der liefde? Zo iets als ‘we doen het samen voor elkaar en onze kinderen’? We willen terug naar de natuur maar brengen het onnatuurlijke in huis en beseffen totaal niet meer - op een enkeling na - dat het Gód is die alles in de hand heeft en via de meer chaotische natuur de tekenen van onze eigen chaos, ons eigen innerlijk en uiterlijk verval laat zien. We zijn onze eigen oorzaak en zijn materialistisch en liefdeloos geworden. We hebben het over eigen meningen die we moeten ontwikkelen en mogen hebben, maar worden van discriminatie beschuldigd in een klimaat waar toch echt één mening die telt: als je anders denkt, ben je lastig of zelfs staatsgevaarlijk, onontwikkeld, dom of asociaal. De mening van de groep die de macht heeft, of wil hebben - dus zich belangrijker vindt - telt. Wat daar tegenin gaat, wordt belachelijk gemaakt en mag niet meer meedoen. We hebben het over positief denken, maar zijn onze hóóp kwijt en verliezen die ook meer naarmate we als mensen zélf denken de natuur te kunnen dwarsbomen door Gods orde die de natuur is, te verstoren en te vervormen door DNA te verplaatsen, te verzwakken en gehele organismen ziek te maken en zelfs te doden voor onze talloze eigenbelangen.

We spelen voor God als nooit te voren en beseffen niet meer dat dit de oorzaak is van alle verval: we laten ons niet meer leiden door dienstbaarheid zoals Jezus ons leerde, maar laten ons leiden door wat bepaalde groepen mensen vinden, willen, beweren, bewijzen. We hebben nog niet voldoende door dat klimaatcrisis een metafoor is voor onze persóónlijke klimaatcrisis, waarin we in de kou staan als zonlicht ons niet meer voldoende kan bereiken en het ontbreekt aan stabiliteit (rustig ’normaal’ weer). Vertaald: Als de waarheid (licht van de zon) en inzicht daaruit ons niet meer bereikt door talloze vervuilingen in de lucht (maatschappij, wereld om ons heen, de winden die er waaien, de geest die heerst), vervuilt onze omgeving (ons lichaam, maar ook onze ziel) waardoor zwaar weer (ziekten, uitputting, depressie) volgt. De vervuiling is niets anders dan egoïsme, hebzucht, materialisme. Het groen op aarde (de potentie vruchtbaar te zijn) verzwakt in de vorm van grotere onvruchtbaarheid ook in zaad en eicel, waardoor geestelijke vruchtbaarheid (hoop, plannen maken die herstellen en zorgen voor nieuw leven) vermindert, maar ook onze lichamelijke vruchtbaarheid drastisch is afgenomen en verder afneemt. We geven dan de schuld aan de vermeende veroorzaker, maar zien niet meer in wat de wérkelijke reden is voor al die onstuimigheid en vruchteloosheid. De ware geest (wind die waait) is ver te zoeken binnen al die turbulentie van omverhalen van waarden, normen en grenzen. Wat normaal en natuurlijk was, is dit voor velen niet meer en we praten allerlei nieuwe zienswijzen, leefstijlen en ideeën goed, terwijl we niet meer de kennis en het innerlijk weten bezitten dat er altijd nog maar één altijd geldende waarheid is, die evenwel op tig individuele wijze uitgevoerd mag worden…. als het maar onbaatzuchtige, vrijlatende liefde en dienstbaarheid als basis heeft!

Als echter het onware als waarheid gezien wordt, en men stelt dat ‘alles er mag zijn’ en men het ware als onwaar wordt gezien, en steun- en ijkpunten worden weggehaald zoals het gezin geen hoeksteen meer is in de samenleving, zet je de deur open naar chaos levenloosheid. Daarom zien we teloorgang en verval, meer en meer verdeeldheid en strijd in de natuur, in het klimaat, maar ook in menselijk gedrag. Immers, het weer, het klimaat is de afspiegeling van ons eigen (leef)klimaat, maar ook van ons eigen privé innerlijke klimaat waarin de zon, inzicht in wat waar en goed is, of kilte duisternis en chaos rond vermeende waarheden, normen en waarden overheersen. De universele verbindende kracht van DE waarheid die Liefde is en in ieder mens de basis is, het wézen is en gebruikt wil worden, wordt steeds vaker niet meer in zichzelf herkend, wordt genegeerd en ook in de medemens en zelfs in de natuur. Daarom verbouwen we alles maar wat we maar willen en ons uitkomt, zonder dat we ons afvragen van ‘de wil van de Vader’ – de volmaakte liefde en wijsheid – in ons en die in de medemens is. We zien techniek en wetenschap als god. Maar we raken ondertussen stuurloos zonder verbinding met de opperste geestelijke Kracht die het leven is en maakt. Daarom gaat er zoveel verkeerd en is er zoveel lijden… We denken zelf alles te kunnen maken, maar breken daarbij het leven af. Te zien in uitwerking van vaccins, maar ook in het beleid waarin we onnatuurlijke zaken die we zien als natuurlijke, weer terugbrengen, waardoor de mens onvrij wordt en zelf meer en meer onbeschermd raakt! Ook ons voedsel in zee, lucht en aarde wordt gemanipuleerd. We roepen over de waarde van de kromme komkommer, maar wensen hem niet in ons voedselpakket en tolereren wel kunstmatige intelligentie, chemische stoffen en dierlijk DNA in onze voeding en lichamen! We doen alles buigen en barsten en veren er ook nog eens in mee door ‘van gas af’ af te dwingen, al is het goed om zuiniger en bewuster om te gaan met onze natuurlijke bronnen. Maar…. er is genoeg voor iedereen. Alleen niet als de macht bij enkelen blijft of nog meer komen gaat! We kunnen onze fossiele brandstoffen zien als onuitputtelijk. Er is voorzien, maar niet voor het oppotten, extreem belasten en egoïstisch gebruik, waarbij ook nog eens de energie wordt aangewend voor meer en meer luxe en zinloze zaken die ook nog eens voor maar enkelen nut hebben. Brandstof is liefde zonder eigenbelang. Brandstof is metafoor voor wat ons motiveert en verwarmt. Er is genoeg als je dat maar persóónlijk wil en er voor gáát, dus in gelóóft! Gelovig zijn is niet anders dan tot doel hebben liefdevol bezig te zijn, ondanks wereldse, dus menselijke ideeën.

Zuurstof is het leven dat God is, wat we moeten opnemen (inademen) om te kunnen leven.
Koolzuur is het gebruikte, levenloze wat een natúúrlijk gevólg is van gezond leven: wat is verwerkt, heeft afgedaan en wordt ten goede benut aan de ontwikkeling van nieuw leven. Dat is de aard van fossiele brandstof. Wat eens leven was, dient nu nieuw leven! Nogmaals, er is genoeg voor ieder! Alle organismen zijn immers opgebouwd uit Koolstof die zich verbindt met het afwerkingsproduct van de levenscyclus! Maar we waarderen ons vuil (koolzuur) méér dan wat ons leven brengt (zuurstof in ons opnemen en toelaten) en veroorzaken dan ook meer dan goed is ons vuil, teveel aan koolzuur door onze eigen behoefte naar meer en meer luxe en zogenaamde vooruitgang, wat echter helaas schijnkwaliteit van leven brengt. We leven dus schijn–heilig, of te wel zogenaamd héél! We voeden ons met drek en verontreiniging omdat we niet beter weten of schijngeluk tellen voor het hoogst bereikbare… We denken uitstoot van CO2 te kunnen stoppen door het leven te weren, wat we doen door verontreinigingen in de natuur maar ook in onze ziel toe te laten! Men ziet de parallel, de metaforen die Zuurstof en Koolzuur in wezen betekenen, niet meer en bekijken alles met klinisch verstand zonder hoger inzicht, dat we gaandeweg zijn verloren met het weren van God in ons leven. We nemen genoegen met minder leven (zuurstof) en geven het leven (drang tot verbinden, uitdragen) de schuld dat er teveel gebrek aan leven (koolzuur) is! We pakken de wortel dus niet aan, maar doden zelfs leven (een derde van de mensheid moet verdwijnen, want de aarde is te vol, zegt men) om schijnleven te creëren. Dat schijnleven is dan een leven in controle, onvrijheid, bestuurd door mensen en kracht van het kwaad, wat we zien als goed en leven brengend, maar het dus niet is! Ja, de wereld is te vol van zogenaamd leven, maar de meerderheid van mensen is meer dood dan levend als het gaat om het belang van liefde zonder eigenbelang hebben en doen.

De zonnestraling die we zo hard nodig hebben en leven is en brengt, wordt gezien als schadelijk. We beseffen niet of onvoldoende dat allerlei systeemziekten en kankers verdwijnen waar de natuur, onze échte natuur - willen en kunnen liefhebben zoals we werkelijk bedoeld zijn - weer de overhand krijgt! We kúnnen door allerlei systemen en beleid niet meer zijn zoals we zijn. We zijn tevreden met surrogaten, gang van zaken en zijn slaaf van wat systemen en protocollen van ons vragen en beweren.. We hebben het over afschaffing van slavernij maar zijn nog nooit zoveel slaaf geweest van materiële belangen en wensen en egoïstisch gedrag als nu. We manipuleren het weer en verhogen straling via 5G net en beseffen nog steeds niet hoezeer ons lichaam te lijden heeft van al die straling waarbij ook onze ziel honger lijdt en last heeft van menselijke ideeën van wat waar of niet waar is, wat onze ziel verdicht waardoor misleiding en donkerte op de loer liggen of ons in de greep houdt. We raken dan verbinding met onze Bron kwijt… en moeten het dan hebben van wat de buitenwereld ons doet geloven of biedt als zogenaamd heel makend. Ook allemaal dus ziekmakende verzwakkende straling…

Alles bij elkaar lijkt het erop dat we ons begeven in een tijd waarin we – als het goede niet sterker wordt en mensen verstikken in ‘laat maar’ – afstevenen op nog meer ziekte, verval, gedragsveranderingen, depressie, zelfs hopeloosheid en dood. Maar ook dit alles zal gebeuren juist om menig mens alsnog de kans te geven in te zien welke wind (geest) er (om hem en in hem) waait opdat hij terug kan keren in een veilig leefklimaat door te blijven bij zijn eigen diepste echte waarheid die altijd nog liefde is en blijft!
God is er nog steeds. Een kleine groep mensen weet dat en benut dit weten. Het kan het tij keren ten goede. Wat wenselijk is dat meer en meer mensen werkelijk gaan staan voor een nieuwe tijd van eerlijk leven in gelijkheid en vrijheid in de naam van… God die liefde is en die alleen maar ruimte wil voor wat deze Liefde voor ieder wil.
We moeten door de zure appel heen, om zoveel mogelijk zieltjes voor het vormen van een prachtige toekomst zonder verdeeldheid oneerlijkheid en controle, te winnen. Het is altijd nog zo, dat men al doende leren zal en op de blaren moet zitten en dat na onweer en storm, mooi weer volgt. Een geestelijk gezond klimaat zorgt voor een gezond natuurlijk klimaat, dichtbij en ver weg…

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden, deel 19

Complotdenkers als zieken bestempelen?

Psychiater en professor van de Rijksuniversiteit Groningen stelt dat Complottheorieën overeenkomsten met paranoïde wanen vertonen. Een gevaarlijke stelling. Immers, als je iets als complot ziet, is het voor jou ondenkbaar dat dit normaal kan zijn als je dacht zoals die persoon denkt.

Je kunt meten wat je wilt, maar je kunt dit soort beweringen niet in grafieken en statistieken uitdrukken. Dat doe je alleen als je een bepaalde uitkomst wilt. Er werd niet voor niets een klacht bij Tuchtcollege voor de gezondheidszorg ingediend tegen deze stelling. Complotdenkers worden immers op een kwetsende manier neergezet als patiënten. Dat lijkt niet zo erg, maar bedenk dat je van de een op andere dag om een mening als patiënt behandeld kunt worden. ‘Staatsgevaarlijk, agressieve neiging, opruiend, onrust veroorzakend, verwarring zaaiend, gezag ondermijnend’ krijgen ineens een heel andere betekenis. Om een mening, leefstijl, overtuiging, geloof, kun je zomaar opgepakt worden om ‘de maatschappij te beschermen of tegen jezelf! ‘Als Complotdenkers worden gemarginaliseerd, kan het ertoe leiden dat ze worden gestigmatiseerd en uiteindelijk worden buitengesloten’ staat er in de aanklacht.  Staderman die de klacht indiende, zegt: ’er tekent zich een bloedgevaarlijk proces af, waarin het klimaat wordt klaargestoomd om dissidenten ziek te verklaren, ze als staatsgevaarlijk te verklaren en uiteindelijk te kunnen opsluiten’. Ook de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) beschouwt zogenaamde complotdenkers als een groep die een potentiële dreiging vormt voor de democratische rechtsorde in Nederland. Europarlementariër Samira Rafaela pleitter er in het Europees Parlement voor ‘gevaarlijke beweringen’ en ‘extreem manipulatieve’ stemmen te verbieden, bijvoorbeeld ideeën die ‘anti-gender’ zijn’. De vraag is of bepaalde beweringen, beleid vertolken van de overheid of heersende moraal onderuithalen dan wél juist zijn. Wie heeft waarom en op welke grond gelijk? Waar blijft vrijheid van meningsuiting (in een land waar ‘alles kan’). Waarom maakt men zich zo druk om een groep kritische mensen die geen kip kwaad doet, maar wel zorgen uitspreekt rond de grote veranderingen in deze tijd die onvrijheid, liefdeloosheid, verkilling en meer controle brengen, terwijl we er altijd trots op waren dat in Nederland vrijheid van mening uiting het hoogste goed is. Er is een ándere geest die over Nederland waait. Dat dit zo is, laat ook dit vraagstuk zien. De vraag is: waar komt deze geest vandaan en welke mensen steunen deze geest en waarom… Misschien goed om eens te kijken wat deze mensen beweegt. Misschien vinden complotdenkers hen staatsgevaarlijk?

EMA verzweeg enorm aantal bijwerkingen vaccins: https://deanderekrant.nl/nieuws/europese-geneesmiddelenautoriteit-ema-negeert-miljoenen-meldingen-van-bijwerkingen-2023-07-03  De toediening van de coronavaccins leidde vorig jaar in Europa tot miljoenen meldingen van bijwerkingen, waaronder meer dan 3000 overlijdens en bijna 20.000 meldingen van ernstige hartziekten. Dat blijkt uit een uitgelekte ‘vertrouwelijke veiligheidsupdate’ die Pfizer-fabrikant Biontech op 18 augustus 2022 bij de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA (al) heeft ingediend.   Lees verder: https://lnkd.in/etGvY62q

De Gulden snede: De gulden snede vinden betekent zoveel als op zoek zijn naar de perfecte balans, evenwicht. Andere naam is ‘goddelijke verhouding of devina proportia’. In de natuur komt de verhouding overal voor. Ieder herkent automatisch de schoonheid van de balans waar dat voorkomt. We kunnen de gulden snede opmerken in de schubben van een dennenappel, de nautilusschelp, het hart van de zonnebloem (rangschikking van de zaadjes in spiraalvorm), een papier van A4 formaat, maar ook in allerlei kunstwerken en bouwtechnische toepassingen door alle tijden heen. De gulden snede bestaat uit een verhouding tussen twee getallen die ongeveer gelijk is aan 1,618. Hoe gebruik je de gulden snede? Je kunt een lijnstuk verdelen in twee delen volgens de gulden snede. Het ene deel heeft een lengte a, het andere deel lengte b. De lengte van het gehele lijnstuk is dan a+b. Voor de gulden snede telt dan: De lengteverhouding tussen b en a is gelijk aan de verhouding tussen a en de totale lengte (a+b). Ook Michelangelo gebruikte de Gulden snede in de fresco ‘de Creatie van Adam’ die op het plafond van de Sixtijnse kapel is geschilderd. De Gulden Snede is daar precies de verhouding tussen Adam en God. De plek waar de vingers elkaar raken, vormt precies het snijpunt.

Oversterfte: in Duistland hebben ze hier reeds een peer reviewed onderzoek naar gedaan en hieruit blijkt dat de oversterfte in 2021 en 2022 direct in verband gebracht kan worden met de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde vaccinatie. Tevens is het aantal doodgeborenen sinds 2021 enorm toegenomen. Dit terwijl de MRNA vaccins nooit getest zijn op zwangere vrouwen (blijkt uit de Pfizer papers). Het volledige onderzoek vind je op de volgende site: https://www.cureus.com/articles/149410-estimation-of-excess-mortality-in-germany-during-2020-2022#!/

Digitaal gezondheidssamenwerkingsverband: Ernstige zaak voor miljoenen: WHO en EU lanceren nieuw initiatief voor wereldwijd vaccinpaspoort (M. Nevradakis, 12 juni, 2023). Technnologie-expert Michael Rectenwald, vertelde aan The Defender dat een digitaal paspoortsysteem onder het mom van het behouden van vrijheid ’beperkingen betekent op het gebied van verkeer en wonen voor niet-gevaccineerden en gedwongen vaccinatie om deel te nemen aan het leven’.  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie (uitvoerende tak van de EU) – lanceerden maandag een ‘baanbrekend digitaal gezondheidssamenwerkingsverband’, dat het begin markeert van het Global Digital Health Certification Network (GDHCN) van de WHO om een wereldwijd interoperabel digitaal vaccinpaspoort te promoten. Vanaf deze maand zal de WHO het EU-systeem voor digitale COVID-19 certificering overnemen ‘om een wereldwijd systeem op te zetten dat zal helpen de wereldwijde mobiliteit te vergemakkelijken en burgers wereldwijd te beschermen tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën’, aldus de aankondigingen van de WHO en de Europese Commissie. Velen denken dat de dreiging van een paspoort dat mensen uitsluit van deelname aan de maatschappij verleden tijd is. Toch is men volop bezig het plan verder te ontwikkelen. Dit terwijl we er geen idee van hebben. Je vraagt je af of dit soms de bedoeling is. https://childrenshealthdefense.eu/nl/who-nl/doodvonnis-voor-miljoenen-who-en-eu-lanceren-nieuw-initiatief-voor-wereldwijd-vaccinpaspoort/

WEF roept op tot 75% vermindering van privé-autobezit, inclusief elektrische voertuigen en dit tegen 2050. Het World Economic Forum (WEF) roept wereldwijd regeringen op om in te stemmen met nieuwe groene agendadoelen die het aantal auto’s dat privébezit is van het publiek aanzienlijk zullen verminderen. De globalistische organisatie van Klaus Schwab stelt dat het grootste deel van de wereldbevolking in 2050 ‘stedelijk’ zal zijn en dat het publiek niet in staat zal zijn om de behoefte aan een privéauto of het gebruik van commerciële vliegreizen te rechtvaardigen. https://slaynews.com/neuw/wef-calls-75-reduction-private-car-ownerschip/

Internationale bloedbank voor ongevaccineerden https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/internationale-bloedbank-voor-ongevaccineerden-opgezet  Ongevaccineerde patiënten die een bloedtransfusie nodig hebben, kunnen nu ‘puur bloed‘ krijgen dankzij een dienst genaamd SafeBloodDonation. SafeBloodDonation heeft momenteel leden in minstens 16 landen en als doel om bloedbanken te openen voor mensen die ongevaccineerd bloed willen. Eerder bleek uit een Italiaanse studie dat 94 procent van de mensen die na mRNA-vaccins last kregen van bijwerkingen, abnormaal bloed had. Ook werden er een maand na vaccinatie vreemde deeltjes in het bloed gevonden. Daarom weigeren veel mensen een bloedtransfusie van een gevaccineerde donor. SafeBlooddonation wil nu een platform zijn voor mensen die een vrije keus willen maken, aldus de oprichter George Della Pietra.

https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/analysis-of-covid19-vaccination-effectiveness.pdf  Nu is ook bewezen in een peer-reviewed medisch artikel dat de mortaliteit hoger is voor gevaccineerden dan voor niet-gevaccineerde mensen. In een artikel in het medische tijdschrift ‘Journal of Vaccines & Vaccination’ over het effect van het covidvaccin, hebben vijf onderzoekers, (Tomaž Makovec, , Amrit Srečko Šorli , Rado Gorjup , Živan Krevel , Mr. Sebastijan Piberl MD) aangetoond dat studies die positieve resultaten voor het covidvaccin lieten zien, zeer ernstige methodologische fouten vertoonden, bijvoorbeeld dat de controlegroep van de niet-gevaccineerden ontbrak, en dat wanneer deze werden gecorrigeerd, het resultaat het tegenovergestelde was: de mortaliteit was hoger voor de gevaccineerden dan voor de niet-gevaccineerden.

Conclusie van het onderzoek: "De COVID-19-vaccinatie werd wereldwijd uitgevoerd in een extreme haast om de oversterfte als gevolg van het COVID-19-virus te verminderen. Het verwachte resultaat werd niet bereikt en de statistische gegevens bewijzen het tegendeel. Volksgezondheidsdeskundigen moeten de gewone wetenschappelijke procedures van de basisstandaard respecteren, waarbij je eerst een nieuw geneesmiddel controleert op een beperkte groep mensen en, wanneer je zeker weet dat het medicijn goed werkt, je denkt dat het zinvol is om het wereldwijd te gebruiken. Al het onderzoek dat heeft geconcludeerd dat COVID-19-vaccins succesvol waren en de sterftecijfers hebben verlaagd, heeft onjuiste methoden gebruikt en heeft geen ondersteuning bij de analyse van de statistische basisgegevens waaruit blijkt dat het sterftecijfer van gevaccineerde cohorten hoger is dan het sterftecijfer van niet-gevaccineerde cohorten. Klinisch onderzoek bevestigt dat de spikeprotein technologie die in covid vaccins wordt gebruikt, ernstige schade toebrengt aan de menselijke gezondheid. Het gebruik ervan bij mensen was voorbarig en beschermde de volksgezondheid niet. Het tegendeel is bereikt."

Wetenschappers vinden restanten van bos onder terugtrekkende gletsjer in Lapland. Datering boomstronken (met bever bijtsporen) is 9200 v. Chr. Het is het beste bewijs dat er toen geen ijs lag op die plaats en het dus warmer was dan nu! Er was toen geen CO2 uitstoot. We weten dat het klimaat zich uit in pieken en dalen, werkend naar afwisselend koudere of warmere perioden. Zo verkeren we nu in een periode van ‘over de linie’ warmer worden, wat zich uit in een aantal decennia zeer warme, drogere jaren. We leven dus nu in een ‘piek’ in een ‘piek’.  We geven de schuld aan de mens - wat deels terecht is -  maar beseffen niet dat het blijkbaar tijd is voor meer warmte. God zal weten waarom dit zo moet zijn. We denken alles te weten, maar beseffen niet hoezeer we inbreken op een prachtige natuurlijke orde door hebzucht en geldingsdrang, waardoor we het lastiger krijgen met die orde die zich tegen ons keert vanwege onze verkeerd gerichte wil. Als we minderen en meer tevreden zijn met eenvoud en weer dankbaar onze natuurlijke grenzen respecteren, zullen we zien dat de orde die de natuur is, zich niet tegen ons keert, maar we er door floreren. Boeren wegsturen, mensen onvrij maken, verder boren, ontbossen, opblazen en willen controleren en beheersen en dreigen met energie tekort is veel liefdelozer, zeker als dit niet nodig is. Het klimaat is een melkkoe geworden. We kunnen daarom nog ernstigere situatie en gebeurtenissen verwachten. Dat ligt dan niet aan de uitputting van de aarde of een verziekt klimaat veroorzaakt door de hardwerkende mensen die eenvoudig van hart, blij zijn met hun talenten en goede dingen die ze daardoor kunnen doen. De grootste problemen zijn te danken aan de hoogmoed van de wetenschap (waaronder ook genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie en automatisering die de mens op een zijspoor zetten), de energieverslindende techniek, de oprukkende Woke-cultuur en de materie die constant verleiden tot meer en nog meer. Hierdoor is een onnatuurlijke leefstijl ontwikkeld en wordt deze gezien als wenselijk en wordt wat natuurlijk is met voeten getreden al roept men over ‘terug naar de natuur’. Het klinkt mooi, maar men weet niet meer goed wat natuurlijk leven in harmonie met onze omgeving en aard eigenlijk betekent. We zijn weg gegroeid van ons meest diepe wezen en worden er niet gezonder en wijzer op, maar verliezen ons eerder aan tig illusies.

In de Bijbel staat dat de aarde zal vergaan en er een nieuwe aarde zal volgen. Er wordt niet mee bedoeld dat onze aarde zal vergaan maar dat het oude idee over dat de materie doel en meester is (onze afgod) verleden tijd wordt en er een nieuwe aarde  (uit harten van nieuw besef van de kracht van Gods liefde in, door onszelf) zal ontwikkelen door inzicht en ervaring dat materie, verstand, wetenschap ons niet kan helpen uit de hopeloosheid en verwarring van nu. De lichtpuntjes zijn er al, maar moeten, kunnen en zullen ook veel sterker worden, zodat de mensen die wat er in de Bijbel staat niet meer verkeerd kunnen uitleggen en er ons niet meer mee bang kunnen maken. We hebben moed nodig om te geloven in het goede in de mensheid en in het goede, wijze in God dat in en via ons kan en zal werken om er die beloofde nieuwe wereld uit te scheppen.

Oversterfte houdt aan  https://artsencollectief.nl/oversterfte-houdt-aan/ Steigstra ontwierp een model om de relatie tussen bepaalde oorzaken en de mate van meer sterfte te onderzoeken. Op grond van dit model voorspelde hij de piek in meer sterfte in maart al twee maanden geleden. Dat we die piek nu ook daadwerkelijk zien is zorgelijk en pleit voor het serieus nemen van zijn model door instanties zoals meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van medicijnen en vaccins LAREB en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De oversterfte bedroeg in de tweede week van maart ongeveer 50 personen per dag. Het model neemt onder andere oversterfte veroorzaakt door vaccinatieschade als een van de verklarende factoren mee. Steigstra rekent met een onmiddellijke door het mRNA-vaccin veroorzaakte sterfte van 1 op 3000 injecties en een langetermijneffect tot 24 maanden. Ondertussen lijkt het kabinet geen haast te maken met het onderzoeken van een relatie tussen de aanhoudende oversterfte en de corona-mRNA-vaccins, die door hun haastige invoering nooit grondig op veiligheid zijn getest. Tweede Kamerlid Pieter Omzigt heeft daarom onlangs vragen gesteld aan minister van VWS Ernst Kuipers. Zeker met de huidige oversterfte en de voorspellende waarde van Steigstra’s model is het belangrijk de mogelijke of zelfs waarschijnlijke relatie met de vaccinaties te onderzoeken en Steigstra’s model te toetsen aan de realiteit. Dit kan alleen maar als de individuele sterftegegevens aan de individuele vaccinaties worden gekoppeld, een stap die simpel lijkt maar tot nu toe steeds wordt vertraagd.

Het Artsen Collectief pleit voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte. Waarom is het dat de regering doorgaat met het optuigen van (verplichte!?) entingen voor covid en griep komende winter. Je zou zeggen dat de regering haar fouten had ingezien en tenminste de wetenschappers die sterfte, bijwerkingen door vaccins en hun nutteloze werking hebben aangetoond - al is het maar om het zekere voor het onzekere – serieus nemen. Hoe kan het dat duizenden bijwerkingen en aangetoonde verbanden tussen vaccins en sterfte werden verzwegen, niet eens gemeld werden of foutief werden geregistreerd, terwijl 10 jaar geleden deze situatie dat vaccins er door gedrukt zouden worden en min of meer verplicht worden gesteld terwijl er zoveel schade door veroorzaakt is, ondenkbaar zijn. Artsen die hun behandelingen zouden doorzetten terwijl schade bij een paar patiënten werd aangetoond, zouden worden vervolgd.  Welke geest waait er en waarom zijn velen hier zo bang voor, dat zij juist de kritische geluiden en onderzoeken negeren en tóch doorgaan met het verwoesten van vrije levens? Hoe je ook denkt: éérst zekerheid hebben door betrouwbare onderzoeken en resultaten. Dan maar zien wie gelijk heeft. Zo is het altijd geweest. Een basisvoorwaarde voor eerlijkheid en veiligheid. Waarom dan nu niet meer?

Circulerende spikes teruggevonden in post-vaccinatie myocarditis patiënten. Wat we al langer konden afleiden uit de zeer beperkte bio distributie-studie van 2 jaar geleden van Pfizer wordt nu meer en meer duidelijk. De spikes kunnen bij mensen blijvend circuleren en schade veroorzaken. Zoals Prof Bernard Rentier (Viroloog) hieronder aangeeft: 'misschien kunnen we ooit eens toegeven dat er iets mis is met deze technologie die leidt tot ongecontroleerde S-proteine productie. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36597886/

Slimme stad Amersfoort Gemeente Amersfoort stopt ermee plannen door te voeren die van Amersfoort een slimme stad moeten maken. Sinds 2016 maakte de gemeente onder het mom van ‘innoveren met nieuwe technologie’ en ‘klimaatadaptatie’ veel geld vrij voor haar smart city ambities. Heb het over het klimaat en je krijgt alles gedaan.  ‘Slim’ wordt een stad bijvoorbeeld als lantaarnpalen worden geplaatst met regelbare verlichting, wifi-tracking wordt gebruikt om doorstroom van winkelend publiek te meten en algoritme vroegtijdig schoolverlaters voorspellen. Niet bijzonder erg zou je denken. Maar winkelen of op bezoek gaan terwijl je gegevens worden verkend en bewaard, is niet respectvol en maakt onvrij. Deze detectie valt onder Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming en is dus verboden. Toch hangen er overal camera’s en worden via allerlei systemen in het dagelijks leven overal al je gegevens gezien en bewaard en… gebruikt! Ook worden deze data vaak verdraaid om beleid te rechtvaardigen. Als voorbeeld noemt Dhr. Lamoen (lokaal politicus) ‘slimme’ klimaatmetingen. Omdat de stad bijzonder groeit en de bedrijvigheid stijgt, stijgt ook de temperatuur in de stad die via allerlei ‘slimme’ metingen wordt waargenomen. Vervolgens worden die data ten onrecht als onderbouwing voor nieuwe klimaatregelen gebruikt. Dit lijkt ook allemaal niet zo erg of ver gezocht. Maar allerlei bronnen worden gebruikt om een bepaald beeld van stijging van temperatuur te bevestigen om beleid er maar mee te rechtvaardigen. Gemeentes moeten allerlei cijfers inleveren. Al snel worden er mede hierdoor op allerlei fronten verkeerde maatregelen genomen, maar ook  op grond van onwetendheid en ondeskundigheid. Al met al zorgelijk. Immers, waar we dit soort dingen steunen – hoeveel gemak ze soms ook lijken te brengen – zijn nog drastischer maatregelen makkelijk door te voeren.

Gera Hoogendoorn-Verhoef

 

Wetenswaardigheden, deel 18

Wijziging 2019 Burgerlijk wetboek Art. 456. Is het wel bekend dat nabestaanden de doodsoorzaak niet meer mogen weten, tenzij de overledene bij leven digitaal of schriftelijk het tegenovergestelde heeft vastgelegd? Er is amper bekendheid aan gegeven. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-224.html: Artikel 456 BW kun je erop nazien:
’ …. Onverminderd het in artikel 448 lid 4 tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad’. In bepaald geval prima, maar in veel gevallen ook zeer ongewenst. Let erop. Immers, men kan dus iets anders als oorzaak van overlijden opgeven en het is door jou niet te controleren. Ook kan het zijn dat dood door bepaalde bijwerkingen van medicatie of vaccins op deze wijze niet aan het licht hoeft te komen. Dit kan uiteraard ernstige gevolgen hebben. Enerzijds lijkt privacy beschermd te zijn, maar aan de andere kant kom je dus de doodsoorzaak van je geliefde niet te weten… Laat het dus vastleggen bij je huisarts..

Er is weer een experimenteel ‘vaccin’ goedgekeurd. Nu voor iets dat tot nu toe ‘Acuut Hoesten’ heette en nu ‘Respiratory Syncytial Virus’, RSV in de volksmond wordt genoemd. Leest eerst goed waarover het gaat voor je je laat overhalen dat je een vaccin neemt of laat geven aan je kindje. Immers, men geeft nu een ingewikkeld, ‘duur’ klinkende naam aan een verschijnsel dat er altijd al was maar nu ineens een veel ernstige lading hierdoor krijgt. Het betreft dus geen nieuw of op zich ernstig ziekteverschijnsel. Het betreft een virus waar kinderen die astmatisch, allergisch zijn of met COPD kampen wel meer last van kunnen hebben. Zorgen voor ruim voldoende zuurstof en een sterk afweersysteem is het allerbelangrijkste. Het is juist voor deze kinderen niet raadzaam om een vaccin te nemen daar deze kinderen hierdoor juist nogal van de regen in de drup kunnen komen!

Er zijn opvallende nieuwe huisvestingsplannen van het stadsbestuur gemeente Amsterdam. Men wil ouders verplichten om hun sociale gezinswoning te verlaten op het moment dat de kinderen uit huis zijn. Dat betekent dus dat wanneer de kinderen uitvliegen, de resterende bewoners het huis moeten verlaten, maar ook dat de kinderen niet terug kunnen naar de woning, als ze b.v. na een paar jaar uit hun studentenwoning moeten. Mensen komen dan als los zand ergens te wonen, hebben nergens binding mee, maar ook geen kennissen, raken niet ingeburgerd in een wijk, dus raken geïsoleerd en ontheemd met alle gevolgen van dien. Het is juist het ‘ons kent ons’, dat enige betrokkenheid en dus leefbaarheid waarborgt. De woningen zouden voor 30 procent naar ‘kwetsbare groepen’ gaan, zo’n 2000 per jaar. De grootste groep ‘kwetsbaren’ die een sociale huurwoning krijgt, is dit jaar statushouder. Men wil leraren, agenten en verpleegkundigen die hard nodig zijn voor de stad niet meer laten voorgaan op statushouders.

Haarlems Dagblad: De gemeente Haarlemmermeer is hard op zoek naar nieuwe opvangplekken voor honderden asielzoekers. Herin gaat de gemeente behoorlijk ver. Niet alleen panden van de gemeente, maar ook van ondernemers en particulieren worden nu bekeken als mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. De eigenaren van de prive-panden en de gemeenteraad worden hierbij bewust onwetend gehouden om ‘geen onnodige onrust’ te veroorzaken. Zelfs onteigening is geen taboe meer. Haarlems Dagblad meldt dat er steeds meer taboes worden doorbroken. Als eigenaren besluiten mee te werken aan huisvesting, neemt de gemeente ze in gebruik. Maar zelfs als de eigenaren dat niet doen, wil de gemeente Haarlemmermeer geen dwang schuwen…

Recent werden jarenlange huurders in het Duitse stadje Lorräch gedwongen om hun sociale huurwoning te verlaten. Dit was vanwege de komst van vluchtelingen, voornamelijk uit Oekraïne. Hoewel in Lorräch een links stadsbestuur aan de touwtjes trekt, kan niet hetzelfde worden gezegd over Haarlemmermeer: de VVD is daar de grootste partij, gevolgd door lokale partijen. Het lijkt er al met al op dat de overheid het niet meer zo nauw neemt met het mijn en dijn. Ook boeren vrezen met grote vreze dat ook zij gedwongen hun privé-grond moeten gaan afstaan.

Statisticus Herman Steigstra: Bulgarije was in coronatijd een zorgenkind. De vaccinatiegraad was zo heel lang laag en .. is dat gebleven. Slechts 11 procent van de inwoners is geboosterd en 30 procent is maar volledig gevaccineerd. Maar… wat blijkt: Terwijl West-Europa nog altijd kampt met oversterfte is er in Bulgarije juist sprake van ondersterfte

Er is een flinke overbelasting van DigiD op de eerste dag dat de inkomstenbelasting kon worden ingediend. Dat heeft met een groter probleem te maken, stelt internetexpert Danny Mekic. Hij maakt zich zorgen over de toenemende drang van de overheid om contact met burgers digitaal te laten verlopen. Controle in alles is dan immers feit en de boel wordt hiermee enorm kwetsbaar gemaakt. Digitalisering lijkt onoverkomelijk noodzakelijk, maar zal leiden tot grote uitsluiting en benadeling omdat het voor veel mensen niet meer te volgen is, men geen gezichten meer ziet bij de transacties of verhalen. Ook afhandelen van klachten, uitleggen van speciale situatie, fouten enzovoort wordt steeds lastiger of niet te doen. Daarbij is het veel makkelijker om mensen over te halen, te dwingen, te manipuleren, streng op te treden als er grotere anonimiteit en onbereikbaarheid en dus afstand zal zijn door de digitalisering.

Ons Nederlandse stroomnet kan de uit de pan vliegende vraag naar elektriciteit komende jaren niet meer aan. Alsmaar meer zonnepanelen maar ook te kleine netwerken, elektrische auto’s, enz. zorgen voor toenemende vraag. Alliander waarschuwt voor knipperend licht in huis. Vorig jaar waren er 1800 spanningsproblemen, twee maal zoveel als in 2021. Er zal veel moeten worden aangepast, wat de nodige problematiek en overlast met zich zal meebrengen.

Bedrijven als FrieslandCampina, Nestlé en DSM werken met modificatie van bacteriën. De melkachtige ingrediënten die hiermee worden geproduceerd worden in b.v. babyvoeding gebruikt. Waar men altijd al over eens was dat blikmelkvoeding voor baby’s niet zo geweldig is, al is het prachtig dat het bestaat, waagt men dus tere baby’s aan een experiment, want dat is het. Niemand weet welke gevolgen dit zal hebben voor mens, milieu of ook dier. Het manipuleren van micro-organismen is heel gevaarlijk. Immers de ingrediënten en producten die op deze wijze worden gemaakt, kunnen nauwelijks gereguleerd. We hebben veel informatie over het microbioom (samenstel van miljarden micro-organismen in onze lichamen, grond of bossen), maar we weten eigenlijk nog niets af van dit complexe en onoverzichtelijke net van bacteriën, wat zij doen en hoe zij zich gedragen. Ze vormen echter evenals virussen de basis van het leven. Allerlei gang van zaken in het heel klein maar ook in het heel groot kunnen verstoord. Wat bekend is, is dat een kleine verandering in het microbioom tot schade, ziekte of zelfs instorten van een ecosysteem kan leiden. In de natuurgeneeskunde is het al lang bekend hoe groot het belang is van een gezond microbioom in b.v. de darmen. Het gezegde ‘dood huist in de darmen’, is er niet voor niets. Een ongezond microbioom in de darmen is het begin van allerlei ziekten.
Men maakt koolhydraten die van nature ook in moedermelk voorkomen, na. Dat is al sinds de jaren tachtig het geval. Echter naast de toepassing in farmaceutische industrie worden ze nu gemaakt met als doel deze hmo’s (human-like milk oligosaccharides) toe te passen in de voedingsindustrie.
Bij precisie-fermentatie worden stukjes genetische informatie (genen) door middel van genetische manipulatie van e-coli of andere bacteriën ingebracht. De genetische informatie bevat de codering voor het vormen van eiwitten of andere stoffen. Zo kunnen synthetische stoffen zoals enzymen, kunstmest, geur- en smaakstoffen, vitaminen, collageen, vanille, stevia enz. gemaakt worden om natuurlijke stoffen te vervangen! Het probleem hierbij is dat we niet weten hoe die kunstmatige stoffen uitwerken. Laat staan dat je ze dan denkt te mogen toepassen in babyvoeding. Ieder weet hoe precies moedermelk of kunstmelk inwerkt op de kwetsbare babydarmen. Ook bedenkt men zich blijkbaar niet dat het totaal niet meer gaat om een natuurlijke stof. Alle licht, liefdevol bewustzijn ontbreekt hieraan, zodat het loos voedsel is en niets, maar dan ook niets hoogwaardigs, levensvatbaars meer bevat. De mens is niet alleen een lichaam… Ook andere microben (eencellige organismen) zoals algen, schimmels, gisten kunnen gebruikt om ze in ‘kleine fabriekjes’ te veranderen. We gebruiken dus leven, terwijl we de werking van leven niet kennen of negeren. We doen alsof wij zelf Schepper zijn, terwijl ons verstand, inzicht, kennis en vooral goede bedoelingen ontbreken.
Men stelt dat de onnatuurlijke stoffen (hmo’s) ook bijdrage aan gezond immuunsysteem. Dat kun je denken, maar het is niet bewezen. Eerder is gebleken dat onnatuurlijke – dus nagemaakte natuurlijke stoffen – juist schade brengen. De wetenschap rekent alleen op materiële impact. Echter ook wat dit betreft is er nog maar een fractie van werking bekend. Daarnaast kent men niet de gééstelijke werkingen en pleegt men roofbouw zolang je met levenloze gemanipuleerde, natuurlijk lijkende maar in wezen onnatuurlijke stoffen werkt. De mens is een lichtwezen. Waar men licht uit voeding weghaalt of verandert, verdonkert - dus verzwakt - het menselijk systeem, waardoor allerhande gebreken toenemen.
De bedrijven die zich bezighouden met deze technieken, doen geen gedetailleerde veiligheidsstudies en publiceren deze ook niet. Daarbij: hoe kan men de impact en de zin van het geestelijke in ingrediënten onderzoeken als men er het bestaan en de waarde van het geestelijke niet eens van inziet of meeneemt in beleid? Waar er wel goed onderzoek wordt gedaan naar veiligheid doet men eigenlijk nooit de check om sequenties van het hele genoom te onderzoeken na hun interventies. Ze gaan ervan uit dat ze een kleine wijziging hebben aangebracht. Waar men echter in detail die veranderingen onderzoekt, blijkt soms dat er serieuze bijeffecten zijn. Wij en onze kwetsbare baby’s zijn dus proefkonijnen.
Ook de wet beschouwt door gmo-bacteriën geproduceerde stoffen (hmo’s) niet als gmo’s. De commissie ziet ze als een ‘proces-ondersteunend hulpmiddel’. Ook gaat men ervanuit dat bacteriën niet in het eindproduct toekomen. De producten vallen daarom onder ‘novel foods’ , zoals nanomaterialen, insecten, producten van gmo-bacteriën en meer, dat voor 1997 niet als voedsel herkend werd. De EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) kan geen lijst aanleveren hoeveel van deze stoffen zijn toegelaten. Vreemd. Er is een ‘novel food’ database, maar deze kun je alleen op productnaam doorzoeken. Je zult de Latijnse namen van verschillende microben moeten invullen. Dit levert het meeste resultaat op. Lees uitgebreid hierover in De Andere Krant, 4 maart, nr. 9, artikel van Elza van Hamelen. Nadere info over campagne ‘Gene out of the bottle’, incl. korte film: protectnaturenow.com.

Er is nu veel aandacht voor de vraag welke vetten nu eigenlijk wel of niet gezond zijn. Er is lange tijd gezegd dat Omega 6 en 3 heel belangrijk zijn en beter dan bijvoorbeeld roomboter. Echter wat er vaak niet bij gezegd werd en wat in de natuurgeneeskunde al wel bekend was, is dat Omega 3 vetzuren het belangrijkst zijn en dat Omega 6 vetzuren de Omega 3 nodig hebben om niet schadelijk te worden! Er dient dus een goed evenwicht te zijn. Het is goed te weten dat het lichaam Linolzuur (omega 6) niet zelf kan aanmaken en dus ingenomen moet worden via de voeding. Maar men vermelde er ook niet bij dat een overmaat van Omega 6 juist reden kan zijn voor het ontstaan van chronische degeneratieve ziekten. Veel artsen zien verband tussen hoge inname van synthetische onverzadigde vetzuren en laaggradige ontstekingen die dikwijls grond zijn voor talloze klachten en ziekten, maar in de reguliere geneeskunde nog steeds niet gezien worden als belangrijke aanjagers van veel ziekten. Nog steeds moedigt men gebruik van plantaardige olie aan ipv b.v. roomboter aan. Gebruik van roomboter levert bij normaal gebruik veel minder problemen op dan wanneer men synthetische onverzadigde vetten gebruikt. Het is eerder het overschot aan omega 6 - vetzuren dat ontstekingen veroorzaakt, maar niet het tekort aan omega 3 – vetzuren wat vaak als schuldige wordt gezien. Voor de duidelijkheid: linolzuur (Omega 6) zit in eigenlijk alle plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, sojaolie en maïsolie. Het is ook van belang te weten dat geraffineerde oliën meer schade opleveren dan de ongeraffineerde olie. Ook is allang achterhaald dat roomboter en eieren het cholesterol zouden verhogen. Cholesterol wordt eerder verhoogd door gebruik van geraffineerde- en harde vetten en oliën en is ook te zien als een marker voor het aanwezig zijn of het ontstaan van een ziekte, al is dit nog niet onderkend. Weinig of geen suiker en goede vetten met mate zijn van groot belang voor de algehele gezondheid.
Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden, deel 17

* De EU heeft toestemming gegeven om vanaf 25 januari 2023 insecten toe te voegen aan bakkersproducten, pasta en andere halffabricaten 'voor de algemene bevolking'. Dat deze dieren (krekels) zijn toegevoegd aan een product kun je - zo zegt men -  weten door de vermelding 'Acheta domesticus' als ingrediënt. De vraag is wie dit leest en úberhaupt kán lezen vanwege de zo kleine letters. Onbegrijpelijk is dat men dit goedvindt, omdat er grote kans is dat mensen die allergisch zijn voor schaaldieren en bepaalde andere eiwitten allergische reacties kunnen krijgen. En dit in een klimaat waarin men 'goede, gezonde, eerlijke, verantwoorde leefstijl wil bevorderen...'.  Verantwoordelijk voor de toestemming is Ursula von der Leyen. Zie link:  https://linkd.in/dN8qMXpF

*Het Kabinet wil ondanks kritiek gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het voorstel voor de Wet Plan van Aanpak Witwassen en Bestrijding Terrorisme' bevat grof gezien 3 maatregelen:

- verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro.

-Instellingen zoals banken hebben wettelijke plicht om transacties te monitoren, en moeten makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

-Instellingen moeten voldoen aan de wet en moeten informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico's.

Het voorstel houdt echter voor ieder, dus ook voor 'jan en alleman' verregaande inbreuk op vertrouwelijkheid van zakelijke en particuliere cliëntgegevens in, wat door het beleid kan leiden tot uitsluiting en discriminatie. Het kabinet werd dan ook geadviseerd om af te zien van de gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Toch is het voorstel aangenomen en wordt het voorstel dus gestuurd naar de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan het twee jaar geleden opgerichte TMNL (transactie Monitoring Nederland)  alle transactiegegevens monitoren en dus gebruiken om er eigenhandig beleid naar burgers te maken en uit te voeren.

* Gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen heeft eind 2021 besloten dat er geen windturbines komen in de gemeente. De gemeente zet in op zonne-energie en heeft dit ingebracht als bod bij de RES (Regionale EnergieStratgegie). Toch dwingen provincies gemeenten om toch windturbines te plaatsen. Een onderzoek uit al 2009 dat schadelijke gevolgen van windturbines aantoonde, was al heel snel in de la verdwenen  en is pas na 13 jaar eruit gekomen. Als dat onderzoek eerder zou zijn gepubliceerd, zouden er in Nederland nagenoeg geen windturbines zijn geweest.  Meerdere zaken zijn niet genoemd, genegeerd, zoals geluid. De belasting van 37 dB wordt door de mens verdragen, maar er worden in de praktijk de norm van 47 dB gehanteerd,  ook door rijksoverheid. Het is goed te weten dat 3 decibel al snel twee maal zoveel lawaai is. Heb je het over een verschil van 10 dB, dan praat je over 6 keer zoveel geluid. Daarbij is er die gemiddelde geluidsbelasting het hele jaar. Als een turbine even stil staat, mag deze op een andere moment dus meer lawaai maken. Bovendien mag je als omwonende niet klagen totdat het hele jaar voorbij is. Geluidsoverlast is dan dus niet te handhaven.  Ook lage trillingen die niet hoorbaar zijn, spelen mee. 1 op de 12 mensen is hier gevoelig voor. Gevolgen zijn niet goed kunnen slapen, hartritmestoornissen op den duur, enz. In Nederland verbinden zich ongeveer 100 artsen om dit probleem aan te kaarten. Zij maken zich vooral zorgen om kinderen die door die lage frequentie last krijgen wat betreft concentratie, te weinig slaap, wat op den duur leidt tot verlies van IQ, wat gevolgen heeft voor het hele leven. Daarbij zorgt  de slagschaduw voor belangrijk lagere opbrengst van oogst en worden er ontelbare vogels beschadigd of gedood.

*Medische instanties, maar ook de Hartstiching leggen nog steeds de link tussen corona en hartproblemen.  Een stijging ook in Israël van het aantal acute hartaandoeningen en hartstilstanden in de leeftijdsgroep van 16-39 jaar kan volgens onderzoek van wetenschappers van MIT en de Ben Gurion University (Nature, april 2022) in verband worden gebracht met de vaccinatiecampagnes. De EMA (Europese Medicijn Agentschap) meldt als bijwerking verhoogd risico op myocarditis en pericarditis, vaker na de tweede vaccinatie en bij jongere mannen. In Nederland wordt vreemd genoeg gezwegen over de rapporten en hun bevindingen die de moeite waard zijn om vaccinaties niet meer aan te prijzen of sowieso niet 'wenselijk' te vinden, maar liever te stoppen.

*Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid voor de SP, waarschuwt dat er een toekomst dreigt waarin Nederlandse burgers geen zeggenschap hebben over hun geld. Via de digi-euro kan de overheid onze  bestedingen zien en leiden. Zij bepaalt dus wat we wel en niet mogen aanschaffen. Als de overheid kan meekijken bij wat jij met je geld doet, ontstaat er een soort massa-surveillance-staat. Dit gebeurt door en met de invoering van een digitale euro. Betalingen via digitaal geld kunnen geprogrammeerd worden, zodat bepaalde transacties of groepen worden uitgesloten. Je kunt bijvoorbeeld dan met je uitkeringsgeld dat gestord wordt op de ECB, geen tabak, of andere ongezonde zaken kopen. Het betekent een enorme beperking van vrijheid en ingreep in je eigen vrije wil. Het kan dus zijn, dat jouw betaling voor een fles wijn in de supermarkt wordt geweigerd, of dat je geen benzine meer kunt kopen als jij in de ogen van de overheid thuis teveel gas hebt verstookt en dus teveel CO2 hebt uitgestoten. Heb je veel geld of veel punten die je kreeg omdat de overheid jouw gedrag waardeert, zal het niet zo nadelig zijn, maar als je amper geld hebt of kritisch bent naar de overheid, is dat snel anders en kom je terecht in het gebied van uitsluiting, discriminatie en dus gebrek en niet mee kunnen doen. Voor je het weet ben je rechtenloos; een outlaw dus...  'De digi-euro zal er komen', zegt alkaya. 'Ze verkopen het concept dat al klaar ligt door te zeggen dat ze het klimaat willen redden, of om witwas-praktijken of terrorisme tegen te gaan. Maar wie waren in Canada tijdens corona de 'criminelen' en 'terroristen'? Dat waren de vrachtwagenchauffeurs. Hún bankrekeningen werden geblokkeerd. Een en ander lijkt makkelijk en onschuldig, maar we kunnen nu nog handelen, want er is bijna geen weg meer terug.'

*Kaag wil complotdenkers verbieden die denken dat er een geheime groep mensen (WEF) bestaat die de belangrijkste beslissingen in de wereldpolitiek neemt. Prominenten uit de groep zeggen dingen zoals: 'coronavirus was een unieke gelegenheid om The Great Reset te realiseren (plan van Klaus Schwab)', of: 'binnenkort zullen we allemaal een chip in ons lichaam of brein hebben' en: 'de vrije wil is verleden tijd binnenkort' (Yuval Harari). De organisatie streeft openlijk invoering van digitale gezondheid paspoorten en CO2-rantsoenering na. Helaas wordt de groeiende bezorgdheid door deze groep en genegeerd, belachelijk gemaakt en zelfs tot criminaliteit bestempeld. De overheid wíl dus niet deze bezorgheid van de burger serieus nemen, want waarom gaan ze hier dan niet tegenin. Ook wil Kaag actie tegen 'rechts-extremisme' binnen de 'gangbare politiek'. Dat betekent dat bepaalde mensen, partijen zeggenschap wordt ontnoemn, wat toch niet mogelijk hoort te zijn in een democratie.

*De kreet van het WEF gepubliceerd in 2016 'I own nothing, have no privacy, and life has never been better', is zeer liefdeloos. Immers, men staat dus een leven voor, waarbij geen vrije wil en privacy meer is. En juist dit maakt de mens tot méns. Waar de privacy/vrije wil ontnomen wordt, vervalt de maatschappij door enorme verdeeldheid en uniformiteit waarin dienen van elkaar middels ons unieke zijn en kunnen, niet meer mogelijk is. Alles wordt dan chaos en anarchie. Alles gelijk willen hebben, robots doorvoeren, genetisch manipuleren, grenzen van dood en leven negeren en oprekken, strengere wetten waarin universele rechten voor de mens met voeten worden getreden door aanpassjngen, maar ook geen onderzoek doen naar de grote oversterfte en bijwerkingen van vaccins, horen hier ook bij.

*De Pandemiewet die door de Tweede Kamer werd aangenomen moet nog goed gekeurd worden door de Eerste Kamer. Deze goedkeuring lijkt er niet gemakkelijk te komen. Men wil eerst goede info voordat erover gedebatteerd wordt en het voorstel in stemming wordt gebracht. Er dient eerst voldoene eerlijke, onafhankelijke evaluatie te zijn van nut, noodzaak van de maatregelen. Eerst moet ook aangetoond zijn dat dit er is, omdat de maatregelen altijd op persoonlijke visie, belangen en willekeur gebaseerd kunnen zijn zolang onderzoek niet is gedaan.  Voorbeeld zijn de meer dan 1000 rapporten die schade aantonen tussen de mRNA-vaccinatie en hartschade (en nog veel meer). Het kabinet weigert onderzoek te doen. Angst voor invoering van de aangepaste 'Pandemiewet' is dus terecht. Immers, schade negeren en toch maar alle mogeljkheden  willen kunnen inzetten terwijl onderbouwing voor noodzaak én werkzaamheid van de maatregelen of de gevolgen ervan niet ondezocht en gefundeerd zijn, is inhumaan.

*Dat de overheid een informatieoorlog tegen de bevolking voert - al lang begonnen voor het corona tijdperk - met steun van de media en het in paraatheid gebrachte NCTV (Nationale Coörd. Terrorisme en Veiligheid), is bepaald door onafhankelijk onderzoeker Cees van den Bos. Door eenzijdige info, angst aanpraten op allerlei gebied wordt de burger het idee gegeven dat er bepaalde noodzaak is waardoor het volk eerder meegaat in voorgesteld beleid en maatregelen, waarin bepaalde grote belangen blijken te spreken.

*Minister van Justitie Dilan Yesilogöz wil kritische burgers in de gaten houden. De nieuwe wet moet voor legalisatie daarvan worden aangepast. Een opmaat voor 'Big Brother is wathing you'...  Eerder werd na publicatie van het rapport in het NRC, de militaire eenheid (LIMC) beëindigd na kamervragen die hierover werden gesteld. Het verzamelen van gegevens was zonder toestemming van Minister van Defensie en op eigen initiatief gebeurd. Er was geen juridische grondslag en is ontoelaatbaar voor de krijgsmacht, aldus Commissie-Brouwer die het onderzoek deed.

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden rond Covid-19 deel 16

Wetenswaardigheden rond Covid-19 en verder, deel 16

Het IGJ legt talloze boetes op aan artsen die off-label Covid medicatie voorschrijven. IGJ zou moeten controleren of de werking van de medicatie schade oplevert. Normaal gesproken worden - ná de onderzoeksronde bij twijfel of constateren van nalatigheid of schade - éérst andere nodige maatregelen getroffen zoals b.v. verbeterplan of verscherpt toezicht. Maar toch wordt er bij het voorschrijven van off-label medicatie die trouwens alle betrokken patiënten heeft genezen, een boete opgelegd! Je zou toch blij zijn met een medicijn, behandeling dat levens redt of ziekteduur drastisch inperkt…
Het IGJ voert echter geen enkele controle uit en gaat voorbij aan de eed van Hippocrates en verklaring van Helsinki die artsen afleggen. Artsen beloven hiermee om ethisch juist te handelen in belang van gezondheid van de patiënt en geen schadelijke handelingen te verrichten. Juist het IGJ moet dit onderschrijven, maar ze doet dit niet. De handelswijze van het IGJ is dus zeer onlogisch maar ook juridisch gezien onjuist. Ze handelt in tegen haar eigen beleid!
Ook het gelijkheidsbeginsel wordt blijkbaar niet gehanteerd. Voor andere off-label medicatie (b.v. quetiapine) is volgens de NHG (Ned. Huisartsen Genootschap) geen plaats bij behandeling van slapeloosheid. Er is te weinig bewijs voor effectiviteit, terwijl er veel bijwerkingen voorkomen. Toch worden 10.000den voorschriften uitgeschreven door duizenden artsen, maar dit wordt niet beboet!
https://zelfzorgcovid19.nl/igj-behandelt-covid-genezende-artsen-als-groep-criminelen-er-is-reeds-voor-meer-dan-30-000-euro-aan-boetes-en-voornemens-opgelegd/

https://zorgmedewerkersverenigd.nl/vaccinatieschade/ Misschien eens goed gewoon een verslagje te lezen van een zorgmedewerker – zoals er ontelbare zijn – die zich niet vrij voelen, banen, posities verliezen en niet gehoord worden of erger nog, weggezet worden als onverantwoordelijke mensen,
wanneer ze kritische geluiden laten horen rond covid behandelingen, vaccinatieschade hiervan melding willen maken of en een andere weg kiezen.

Uit WOB-onderzoek wordt schokkend duidelijk dat VWS onder mom van ‘wetenschap’ maatregelen heeft afgekondigd die op geen enkele wetenschap gebaseerd was. Vreemd is het daarbij dat kritische onderzoeken die aantonen dat maatregelen niet nodig zijn of niet werken, bestempeld worden als ‘niet gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek’. Grondrechten van burgers werden klaarblijkelijk doelbewust vertrapt. Lees de correspondentie die hier iets van aantoont: https://indepen.nl/wob-documenten-onthullen-geen-onderbouwing-voor-maatregelen/

Voorzitter Han Noten, van Ambulancezorg Nederland zegt dat het aantal keren dat een ambulance moest uitrukken in het eerste kwartaal van dit jaar absurd sterk is toegenomen. De stijging loopt van 10 -18 procent. Dat is extreem. Ook feit is dat het enorm druk is op de huisartsenposten. Bellers staan niet zelden tot wel twee uur in de wacht en dat voor spoedeisende hulp. Veel mensen gaan dan ook naar 112 bellen omdat ze te lang in de wacht zitten. Het aantal bellers die dit doen, is onbekend. David Baden, voorzitter van de Ned. Ver. voor Spoedeisende Hulp Artsen herkent de trend van toenemende drukte. Sinds corona is het niet meer rustig geworden. De instroom patiënten is constant hoger. Personeelstekort wordt vaak aangevoerd, maar in de hulpverlening valt dat juist nogal mee. De ernstige toename is in ieder geval een signaal dat we niet kunnen negeren. In combinatie met de ernstig toegenomen sterfte, de vele onverklaarbare ‘toevallige’ en oplevende ziekten, is het toch vreemd - hoe je ook denkt - dat evenwel veel kwalen, ziektes niet in verband worden gebracht met de vaccinaties die op een bepaald moment massaal gestart zijn en mogelijk hun effect nu (of later pas) laten zien. Dit wordt door de overheid niet uitgezocht, wat bijzonder is. Immers, je zou van de overheid de grote voorzichtigheid verwachten en iedere verdenking onderzoeken waar het betreft een zo groots opgezette vaccinatie waarbij het vaccin nog in een proefstadium bevindt en waarvan is aangetoond dat het niet de bescherming oplevert die men beloofd had. https://volkstrant.nl/cs/bd60a110 .

Laboratorium vlees: https://www.worldunity.me/wetenschappers-hebben-ernstige-veiligheidszorgen-over-het-verontrustende-laboratoriumvlees-van-bill-gates/
Wetenschappers hebben ernstige bezorgdheid over de veiligheid geuit over het plan van Bill Gates om vlees te vervangen door ‘vlees’ uit het laboratorium. Dit wordt geproduceerd door biopsie van stamcellen te nemen van een levend dier. De biopten zijn eigenlijk ‘recombinanten’ (gemanipuleerde DNA-segmenten). Deze biopten betreft een ongedifferentieerde stamcel. De producenten gebruiken biotechnologische eiwitten in een voedingsoplossing om de cellen te laten differentiëren (ontwikkelen) tot spieren. Als je vlees eet, eet je immers spierweefsel. Het bizarre is, dat niemand nog het eindproduct heeft geanalyseerd. Academici hebben geen monsters ter onderzoek ontvangen. Waarom gebeurt dit niet?
De consumenten hebben interesse in dit cel gekweekt vlees. Immers, men maakt propaganda voor voedseltekort, noodzaak aanpak honger, broeikasgassen te verminderen, einde te maken aan de wrede en onhygiënische industriële veehouderij. Dit kinkt logisch, maar kun je niet beter gewoon allemaal weer eens niet wat minder vlees eten en dan van goede, biologische kwaliteit waarbij veiligheid, dierenwelzijn oké is? Is het echt wel noodzakelijk dat MENSEN worden gevoed met een onveilige, onmenselijke ‘voeding’, waarvan men geen idee heeft wat het effect is? En.. is het niet bizar dat we terwijl er overvloed aan eten is op de aarde, maar dit niet eerlijk verdeeld is genoegen moeten nemen met iets dat mensonwaardig is en ook niet nodig? En wie bepaalt eigenlijk wat jij wilt eten en wat jouw lichaam nodig heeft? Er bestaan grote zorgen dat de FDA - die verantwoording draagt te zorgen voor veilige voeding - het kunstvlees zomaar toelaat. Geen mens kent de effecten die nieuwe ingrediënten kunnen hebben op het menselijk lichaam. Er is ondertussen bekend dat het genoom en de genen zelf kunnen worden beïnvloed door epigenetische veranderingen zonder het DNA zelfs maar aan te raken. Gedrag en omgeving kunnen veranderingen veroorzaken die de manier waarop je genen werken, beïnvloeden. Epigenetische veranderingen zijn dan wel omkeerbar en ze veranderen je DNA-sequentie niet, maar ze kunnen veranderen hoe je lichaam een DNA- stukje leest! Met kunstmatig in een lab. geproduceerd voedsel bevat ook nog eens geestelijk gezien bewustzijn dat zeer beperkt, materieel en dus liefdeloos is.
Dat betekent dat het gedrag van de mens door het eten van (regelmatig) kunstvlees beïnvloed wordt en er mogelijk niet hoogstaander op wordt!

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-07/VE definitief rapport RIVM naar werking vaccins.
De basis serie vaccins (dus zonder boosters) gaf de afgelopen tijd exact 0% bescherming tegen ziekenhuisopname door Covid-19. Dit stelt onderzoek RIVM!! Het betekent dus dat alle campagnes in te enten voor Covid-19 voor niets waren en er druk ten onrechte is uitgeoefend, wat onnoemelijk leed veroorzaakte en … angst! Over de wereldwijde toegenomen - in de met de vaccins samenhangende wél aangetoonde bijwerkingen waaronder grote sterfte - maar niet gesproken. Er is wel info, er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dit laten zien, maar deze moet je weten, willen zoeken en vinden. Regulier is deze kennis op de een of andere manier taboe… Wat is de reden hiervan? Kijk ook eens op https://dissident.one/2022/06/17/lees-dit-niet-als-je-gevacineerd-bent/ waarom de mRNA Covid-vaccins geen verdediging tegen Omicron bieden. Ze zetten het immuunsysteem van mensen die gevaccineerd zijn permanent op het verkeerde been. Ze lijken te leiden naar het produceren van T-cellen die varianten aanvallen die niet langer bestaan – ook al zijn mensen nooit geïnfecteerd geweest met die varianten. De T-celproblemen zijn bijzonder verrassend en zorgwekkend. De T-cellen vormen de tweede cruciale – dus zeer belangrijke - verdedigingslinie van het lichaam na de antilichamen die de eerste verdediging vormen tegen een infectie. T-cellen vallen geïnfecteerde cellen aan, vernietigen deze en verwijderen deze uit het bloed, maar produceren later meer en beter gerichte antilichamen. Studie levert bewijs dat hoe mRNA vaccins werken, dit mensen nog kwetsbaarder kan maken voor infectie en her infectie. De injecties zorgen ervoor dat mensen maar één type antilichamen kan aanmaken tegen het coronavirus.

https://www.edenoord.nl/hier-wordt-je-stil-van Even wat feiten op een rij:
In 1950 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners.
In 2020 17,4 miljoen.
In 1950 waren er 410.000 agrarische bedrijven.
In 2020 nog 53.000.
In 1950 waren er 1,57 miljoen koeien en in 2020 1,6 miljoen.
Tussen 1950 en 2016 is er 550.000 hectare cultuurgrond onttrokken aan de landbouw
en sindsdien gaat er ieder jaar nog 7500 hectare landbouwgrond verloren aan
woning- en wegenbouw en aan zogenaamde natuur.
Van het grondoppervlak dat nodig is om al het voedsel te produceren om aan de
behoefte van de Nederlanders te voldoen, is 1800 m2 per persoon nodig.
Die ruimte hebben we niet.
In Nederland kúnnen we dus niet eens produceren wat we zelf allemaal verorberen.
Dat wordt dus al in het buitenland geproduceerd.
Denk aan koffie, wijn, sinaasappels, bananen, kiwi's, cacao/chocola en
soja- palm- en zonnebloemolie.
De import van landbouwgoederen wordt geraamd op 67,1 miljard euro.
Nederland exporteert weliswaar voor 95,6 miljard euro, maar let wel!! ...
27,3 miljard is wederuitvoer: goederen van buitenlandse makelij die na
aankomst in Nederland niet of nauwelijks een bewerking ondergaan en daarna
weer worden doorgevoerd naar het buitenland.
De werkelijke export is dus 68,3 miljard euro en is 1,2 miljard meer dan er wordt
geïmporteerd. Export bedraagt 9,5 miljard aan sierteelt , 8,8 miljard aan vlees , 8,6 aan
zuivel en ei , 7,3 aan groenten , 6,2 aan fruit en 5,8 miljard aan dranken en bier .
Bedenk ook: alleen import zorgt voor faillissement van ons land!
Meer dan de helft van de geëxporteerde goederen gaat naar onze buurlanden.
Wij wonen overigens dichter bij Duitsland dan bij de Randstad.
Dan is er ook nog het feit dat er 600.000 mensen in banen werken die direct
afhankelijk zijn van de agrarische productie.
Ook een feit: Ammoniakuitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 kiloton
in 1990, tot 110 kiloton nu. Er is 9.7 miljard kilo minder mest dan in 1990.
Boeren hebben tussen 1990 en 2017, 187 miljoen kilo stikstof gereduceerd.
Fosfaatuitstoot is sinds 1990 gedaald met 60 miljoen.
92 procent van koeienvoer bestaat uit gras en maïs van NL bodem.
Dan ook nog even deze feiten:
In 1950 reden er 139.000 auto's rond en in 2020 8,9 miljoen.
In 1940 waren er 350.000 passagiers op Schiphol en in 2020 passeerden
58,2 miljoen mensen de incheckbalie.
Tot slot nog maar weer de opmerking dat we met 0,3% van de bevolking
voorzien in de voedselvoorziening van de overige 99,7%.
En dan met droge ogen durven te zeggen dat de boeren moeten verdwijnen.
Bronnen: RVO, CBS, WUR, NZO-Zuivel, Nieuwe Oogst, Erik Terpstra - Manager projectbeheersing bij Rijkswaterstaat             WEES ZUINIG OP DE BOEREN!

Arts en Patholoog Frank van der Goot is stellig: ‘Ik ben niet onder de indruk van de cijfers die het CBS en het RIVM communiceren. Ook de Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig, dus onbetrouwbaar is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed’. Er wordt opgeroepen om lichamen ter obductie beschikbaar te stellen om een eerlijk antwoord te kunnen geven op doodsoorzaak. Men zegt snel en ongecontroleerd, soms bijna ‘vanzelfsprekend’ dat doodsoorzaak Covid is, terwijl het bijvoorbeeld bijwerkingen van vaccinatie, of de al aanwezige ziekte betreft. Of dit werkelijk zo is, is lastig te zeggen. Immers, veel zaken zijn gevolg van…. Maar van grootste waarde is het om uit te vinden wat er aan de hand is om erger te voorkomen en vol te houden dat vaccinatie goed is, broodnodig of onschadelijk. In deze tijd van schrikbarend hoger aantal doden is dit in het belang van iedereen.

Peter Pilon in Gezond Verstand Krant nr. 45: een nieuwe psychosomatose heeft zich aangediend onder de naam ‘Long Covid’ (langdurige Covid. Geen speciale covid van de longen zoals men meestal denkt!). Het is een bij elkaar gesprokkeld ziektesyndroom dat niet op klinisch bewijs is gebaseerd. De klachten die zich voordoen zijn het gevolg van de ingeënte spike-eiwitten die zich in het hele lichaam genesteld hebben en die lijken op die van een milde Covid infectie, maar op termijn vooral op neurovasculair gebied blijvende schade gaan veroorzaken of zelfs een plotselinge dood, waar ook een nieuw etiket is voor geschapen (SADS)’, kunnen veroorzaken. De symptomen belasten de patiënt, die toch handvatten nodig heeft om met de kwalen om te gaan.
Zoals dat normaliter gebeurt, wordt ook hier een ‘frame’ geschapen om een diagnose te kunnen stellen om te kunnen behandelen. Elke volgende stap bevestigt in de ogen van de patiënt echter de veronderstelde diagnose. In dat geval spreek je over psychosomatose, psychisch lijden dat zich uit in lichamelijke klachten waarvoor echter geen anatomisch bewijs bestaat. Zo vallen ook fibromyalgie, chronische vermoeidheid, postviraal syndroom onder deze categorie klachten die een patiënt snel tot slachtoffer maken en de ernst van doormaken van Covid vergroten terwijl dit dikwijls niet terecht is. Doormaken van Covid kan op enkele gevallen na zeer mild verlopen of ook minder mild zoals bij een stevige griep. Het zijn – voor diegene die dit nog niet weet – de al zieke, belaste, zwakke mensen die soms complicaties hebben door Covid, wat echter ook bij ‘gewone griep’ veelvuldig voorkomt.

De naam SADS (Sudden Adult Death Syndrome (plotseling volwassen dood syndroom) is nieuw sinds het grote aantal plotse doden na de start van de vaccinaties begin 2021. Vreemd, bizar eigenlijk dat er geen onderzoek naar wordt gedaan en er niets over te horen is in het nieuws. Hier en daar waagt men aan het noemen van onderzoeken die relaties laten zien tussen vaccinaties en bijwerkingen. Vaker worden deze onderzoeken echter verzwegen of in kwaad daglicht gezet. De vraag is: als deze onderzoeken niet goed uitgevoerd zouden zijn, zou men niet bang hoeven te zijn voor de uitkomst.
je zou denken dat men blij zou zijn met rapporten die in een bepaalde richting wijzen, als je de gezondheid als hoogste doel voor ogen houdt. Waarom deze dan niet benoemen of geen aandacht geven, verzwijgen of wegzetten als niet in orde en niet vergelijkende onderzoeken doen die de werkelijke waarheid laten zien ongeacht uitkomst? Wat opvalt is dat er balsemers bij begrafenisondernemers zijn die schokkende bevindingen melden over personen die stierven aan hartinfarcten en vreemde vezelachtige en vaak lange stolsels in hun aderen hadden. Het betrof gevaccineerde mensen.. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die over deze dingen praten en schrijven, maar ontslagen zijn of in het diskrediet gebracht worden.

Er is een EU akkoord bereikt over de verlenging van het digitale EU Covid-certificaat van nog eens 12 maanden. Dat houdt in dat de overheid weer beperkingen kan opleggen op vrij verkeer van mensen die geen EUDCC hebben (digitale corona pas)! Het ECDC (Europees Centrum voor Ziekte preventie en – bestrijding) en het Gezondheidsbeveiligingscomité bepalen of hier basis voor is. Niet onze overheid dus.

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden rond Covid-19 en verder. Deel 15

Wetenswaardigheden rond Covid-19 en verder, deel 15

Het lijkt goed: De Rabobank koppelt betaaltransacties aan CO2-uitstoot. Aan klanten die dat willen wordt de geschatte CO2-uitstoot van hun aankopen in de bank app getoond. De hoop is dat klanten koopgedrag aanpassen zodat CO2-uitstoot minder wordt. Er wordt klanten o.a. gevraagd of ze veel vlees eten en of hun huis goed is geïsoleerd om de inschattingen preciezer te maken… Ook Triodos Bank wil vergelijkbare dienst aanbieden. Ook in het buitenland informeren de banken druk hun klanten. Creditcardbedrijven Mastercard en Visa zijn betrokken bij de gang van zaken. Mastercard gaf een creditcard uit die automatisch blokkeert als er te veel uitgaven met een hoge CO2 uitstoot worden gedaan. Handig? Of gaan banken bepalen wat je wanneer en hoeveel eet of koopt?
Beter en humaner is het om mensen bewust te maken van het nut dat sober en eenvoudiger leven heeft, zodat automatisch minder overbodige of ook ondoordachte dingen worden gedaan of aangekocht. Dit zet immers meer zoden aan de dijk op den duur. Het legt de mens vast, ontneemt hem zijn privacy en vrijheid. Ook deze ontwikkeling lijkt zo handig, maar heeft op den duur verstrekkende gevolge.

Het lijkt na alle hectiek van afgelopen jaren even ‘te laat’, maar nu is zeker wat men eerst heftig bestreed: de teststaafjes zijn waarschijnlijk nog giftiger dan verwacht. In Zwitserland heeft een laboratorium gevonden dat 2-chloorethanol, (vaak ethyleenchloorhydrine genoemd) is aangetroffen. De belangrijkste blootstellingsroutes voor ethyleenoxide zijn via luchtwegen en huid. De stof is kankerverwekkend, mutageen en giftig. Belangrijk, want veel mensen hebben verschijnselen na getest te zijn, waar echter weinig aandacht voor is. Verminderde reuk, korstjes heel hoog in de neus, bloedinkjes en niet helend gebied hoog in de neus. Men wijt dat vaak aan verkouden zijn of heeft hier al langer last van. Men beseft lang niet altijd dat ook het testen niet zonder gevaar is, al zijn er ook mensen die nergens last van hebben. https://docdro.id/LVAQBMG, https://de.wikipedia.org/wiki/2-Chlorethanol, https://www.bad-gmbh.de/glossar/show-term/ethylenoxid/.

Oversterfte: op 20 mei zijn volgens het corona-dashboard van de WHO wereldwijd ruim 6 miljoen mensen overleden aan Covid -19 in ’21 en ’22. Volgens datzelfde dashboard zijn er op 17 mei ’22 ruim 12 miljard doses vaccin toegediend. Officiële gegevens melden ongeveer 6 miljoen sterfgevallen, maar wereldwijd wordt de oversterfte geschat op ruim het dubbele. Bij de registratie van sterfte blijkt dat bijna 15 miljoen mensen gestorven zijn. Uit nieuwe schattingen van de WHO blijkt dat het volledige dodental dat direct of indirect verband houdt met de Covid-19-pandemie tussen 1 januari ’20 en 31 december ’21 ongeveer 14.9 miljoen bedroeg (marge 13.3-16,6 miljoen) (persbericht WHO 5-5-22). We zien geen grote veranderingen in de wereld die oorzaak zouden kunnen zijn voor deze grote sterfte, dan de vaccinatiecampagnes en de lockdowns. Waarom wil men dan nu niet erkennen dat het niet anders mogelijk is, dan dat vaccinaties voor de hoge sterfte hebben gezorgd? CBS maakte 13-5-22 bekend dat in april wederom sprake was van oversterfte in Nederland. Die maand overleden er 1850 mensen MEER dan verwacht. Sterfte was volgens CBS vooral flink hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Vanaf het toedienen van de vierde prik (18 febr. ’22) zag men een snelle verhoging van sterfte na een relatief ‘rustige’ periode. Men gaf de schuld aan afwezigheid van griep die ‘teruggekomen’ was. Men noemde de vaccinaties niet. Logisch zou geweest zijn dit te benomen, als je het goed voor hebt met de bevolking en werkelijk voorzichtig en veilig te werk wilt gaan.

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob
WOB-verzoeken inzake Covid-19 hebben eindelijk voor openheid gezorgd:

1. Mondkapjesplicht: er is geen enkele medische grond, het gaat hier om slechts gedragsbeïnvloeding. Dit is in strijd met Neurenbergcode.
2. Uit diverse e-mails blijkt dat RIVM is gepusht om gewenste / gemanipuleerde uitkomsten weer te geven.
3. BN-ers en influencers zijn betaald om de vaccinatiecampagne’s kracht bij te zetten.
4. Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Defensie zijn ingezet om (kritische)mensen in de gaten te houden. Tevens is een grote hoeveelheid data verzameld, die nader wordt onderzocht.
5. Geen enkele maatregel zoals lockdown, mondkapje, 1.5 mtr., QR-code en avondklok heeft bijgedragen aan inperken van verspreiden van het Covid-19 virus.

Verder is terug te vinden dat er continu door VWS is gezocht naar de beste en meest succesvolle manieren manieren om zoveel mogelijk angst te creëeren en druk op te bouwen om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen terwijl hier zeer duidelijk was dat veel in strijd was met grond- en mensenrechten dat ook in meerdere e-mails wordt bevestigd.

Het ministerie van VWS heeft midden in de coronacrisis ziekenhuizen ontmoedigd hun intensive care met extra bedden uit te breiden. Dit terwijl het land in een lockdown zat om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van NRC. Sommige ziekenhuizen kregen zelfs advies bedden te schrappen, minder neer te zetten dan afgesproken. Hoe kan dit, als men mogelijkheden heeft, maar deze niet gebruikt. December 2020 kregen 2 ziekenhuizen in Amsterdam geen vergoeding, maar waren echter wel gedwongen IC’s uit te breiden. Ziekenhuizen maakten plan voor extra bedden. Er werd een subsidieregeling bedacht. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel IC-bedden er bij zouden komen. Het aantal bedden zou zodoende stapsgewijs groeien van 1000 naar 1700 bedden. Deze lijst van afspraken ging een eigen leven leiden door ijverige ambtenaren. Met als resultaat dat ziekenhuizen nul op rekest kregen toen zij wilden uitbreiden, zo blijkt uit een reconstructie. Hoezo deze ontmoediging… Er was capaciteit maar de overheid werkte niet mee, en men deed voorkomen alsof de ziekenhuizen overbelast en vol waren. Ook uit verhalen afkomstig van ziekenhuispersoneel inclusief artsen bleek - en kon je zelf ook opmerken als je in ziekenhuizen kwam - dat het lang zo druk niet was in ieder ziekenhuis zoals men liet geloven. Ook ondergetekende kwam in diverse ziekenhuizen en vroeg rond. Personeel begreep niets van de drukte om capaciteit gebrek. Zes ziekenhuizen namen al snel een advocaat in de arm. Geruzie over de subsidievoorwaarden zorgde voor vertraging in uitbreiding. Het ministerie - bleek uit interne notities - was zich bewust dat het niet nakomen van de gemaakte afspraken de IC uitbreiding in gevaar kon brengen. Vier ziekenhuizen kregen in december ’20 advies van VWS bedden te schrappen. Dat gebeurde juist na de dringende oproep aan ziekenhuizen hun aantal bedden juist uit te breiden. Twee dagen ervoor had premier Rutte in speciale televisietoespraak een landelijke lockdown afgekondigd. Nederland ging op slot ‘om de zorg toegankelijk te houden’. ‘Dat er een bed is voor je als je dat nodig hebt’, zei de premier. Bijzonder dat voor de drastische lockdowns gekozen werd terwijl er dus andere maatregelen mogelijk waren en ziekenhuizen géén tekort hadden. Het laat toch zien dat de premier andere belangen had dan die van de gewone man en de ziekenhuizen.

Framing: Chris Coolen legt uit wat framing is en hoe de overheid hier druk doende mee is. Het probleem van framing is dat het zo ‘gewoon lijkt’, en men niet door heeft hoe het werkt omdat het sluipend orde van de dag is en te pas en te onpas wordt gebruikt. Een makelaar zegt bij voorbeeld ‘Volksbuurt’. Een ambtenaar zegt: Achterstandswijk’. De associatie bij achterstandswijk is: ‘problemen’. De associatie bij volksbuurt is ‘gezellig’. Door bepaalde beelden te zien die vanuit een bepaalde hoek genomen zijn, kun je een vertekend beeld neerzetten. Zo kunnen beelden uit een oorlogsgebied een andere waarheid laten zien dan er werkelijk is. Je hebt dat niet door. Je gelooft immers wat je ziet! Door Rusland als schuldige aan te wijzen krijg je vanzelf medelijden voor Oekraïne terwijl je voorbij gaat aan de ernst van het feit dat iedere dood en ieder lijden van welk mens even erg zijn. Je wilt wel alles doen om de slachtoffers van het land dat als slachtoffer wordt ‘gepromoot’, helpen en gaat mee in de hetze, het beleid van de overheid. Kortom, je doet mee aan framen maar ben je dat vaak niet bewust.

De focus is gericht op toenemend aantal nietszeggende besmettingen en gehoorzaamheid aan zinloze regels. Men doet dit voor ons bestwil, terwijl niemand het goede en nuttige kan zien en er geen energie gestoken wordt in wél werkzame zaken en aandacht voor onderzoeken die laten zien dat veel zaken niet goed zijn, meer slachtoffers veroorzaken. Door het focus te leggen op bepaald nieuws en braaf te moeten doen wat de overheid zegt, ben je niet meer kritisch en neem je aan dat het goed, nodig en nuttig is wat men van je vraagt of… eist of bewéért. Je neemt het voor lief. Ondertussen werkt men echter aan het door ontwikkelen van implementeren van b.v. 5G, nieuwe vaccins, nieuwe strengere eisen, wetswijzigingen. Op het moment dat de maatregelen eraf gaan en Nederland opgelucht is, breekt de oorlog uit. Er is ineens een ander focus.
Feiten zijn hetzelfde, maar de associatie wordt beïnvloed door de manier waarop de informatie is verpakt. Met ‘framen’ ben je bezig te kaderen. Door dat kader kijkend naar de werkelijkheid zie je altijd maar een deel van de werkelijkheid. Door te kaderen geef je duidelijkheid maar veroorzaak je ook veroordeling en vooringenomenheid. Met een frame stuur je de denkrichting naar wat jij wilt laten zien. De persconferenties, de herhaalde zelfde taal, woorden (we doen het samen; het gaat om de veiligheid van…; ziekenhuizen moeten ontlast; focussen op iets bepaalds; het is onze plicht; we zijn er voor elkaar; we moeten offers brengen). Het lijkt zo goed en is ook vaak waar, maar niemand kan de werkelijkheid meer zien achter de kreten en slogans. Men zoomt in op bijvoorbeeld versoepelingen. De associatie is: fijn, we krijgen vrijheid terug’. Of kijk naar nu. Nú zijn er geen maatregelen. Associatie is: ‘fijn, die lastige tijd is voorbij. Nu wordt alles weer gewoon’. Maar omdat de focus er niet op ligt, vallen ontwikkelingen, plannen en bedoelingen waaraan nu wordt gewerkt minder op. Mensen zijn even ‘vrij’ en beseffen niet hoe achter de coulissen wordt gewerkt aan het sluiten van het net dat onvrij gaat maken. Bijzonder is dat de QR-code blijft en men nog niet door heeft dat corona is aangegrepen om deze QR-code te starten en door te ontwikkelen om het EID straks - als er weer allerlei zaken worden aangegrepen - te kunnen eisen. Men noemt steeds weer dat er geen verplichting tot enting komt. Door hier focus op te houden, heeft de burger niet door dat er wel degelijk sprake is van verplichting, want je kunt niets meer doen, nergens meer heen als je niet meedoet met de komende ontwikkelingen die steeds meer druk zal geven als we ons focus niet verbreden en zelf onderzoek doen of kritische onderzoekers willen verkennen en geloven.
De burger wil genieten en is ook druk met genieten en anders is hij wel druk met zorgen voor dit of dat, omdat ondertussen de broekriem op allerlei levensfronten wordt aangehaald.

Het kabinet wil voor 1 september de tijdelijke coronawet vervangen door een wijziging van de wet publieke gezondheid zodat er een permanente grondslag komt voor beperkende maatregelen. Nu worden coronamaatregelen nog geregeld in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op deze wijze kan het kabinet bij een opleving van het virus bijvoorbeeld maatregelen nemen en afdwingen. In de gewijzigde Wpg worden onder meer bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid vastgelegd voor et nemen van collectieve maatregelen bij een pandemie. (sluiting van publieke ruimten, afstand, reizigers en quarantaineregels). Minister Kuipers roept de Kamers op het voorstel snel te behandelen zodat de tijdelijke wet zo snel mogelijk kan vervallen. Met het aflopen van de tijdelijke wet 1 juni jongsleden is er geen wettelijke grond meer voor snel verplichtende maatregelen. Het lijkt goed, maar met het wijzigen van de wet is de burger blootgesteld aan nog meer verplichtende en vrijheid beperkende maatregelen die ook nog eens makkelijker kunnen worden doorgevoerd om zaken die minder ernstig zijn. Dit is al te zien in het feit dat b.v. Corona nog steeds (onterecht) A-status heeft en men op grond van oneerlijke, onjuiste cijfers, men toch doorgaat met het ontwikkelen van digitaal paspoort, men klaar staat met nieuwe vaccinaties, boosters, bijzondere maatregelen in het kader van milieu enz. Er is met de door de politiek gewenste wet eerder, sneller, zonder grote noodzaak mogelijkheid voor de overheid om drastischere maatregelen te treffen en te eisen. Een groot gevaar in een democratisch land.

De terechte vraag (17 mei, kamerdebat) van Caroline van der Plas is de volgende: ’Hebben wij als Nederland nog wel invloed op b.v. het coronabeleid na de handtekening van minister Kuipers onder het WHO verdrag?‘. Gezondheidseconoom VU Amsterdam Dhr. Koolman antwoorde: ’Infectieziektebestrijding is in principe een public good. Dat wil zeggen dat de overheid het moet bepalen en afdwingen. Het is een internationaal public good. Dat betekent dus dat het niet bij de grens ophoudt. Als Nederland een nieuwe variant bijvoorbeeld gevaarlijk vindt en deze moet deze worden ingedamd, is dat internationaal beleid. Dwang is dus de nieuwe normaal geworden. Weet men eigenlijk wel dat dwang door ambtenaren strafbaar is? ‘De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen, of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie’. https://lnkd.in/emzv8RDs.

Het feit dat iedereen plotseling afstand nam van beperkingen was en is een afleidingsmanoeuvre. De WHO hield spoedvergadering in Genéve over het uitbreiden van haar bevoegdheden om alle lidstaten over te nemen in het geval van een pandemie en elke andere vorm van dreiging of ramp’. De WHO wil dat de lidstaten een nieuw verdrag over Covid-19 ondertekenen dat het verdrag van 2005 uitbreidt. Dat het daarmee de veiligheid die gewaarborgd werd in dit verdrag wordt ondermijnd, wordt niet vermeld. We hebben van dit belangrijke punt niets gehoord. Eenmaal ondertekend door Kuipers heeft de WHO-grondwet (volgens art. 9 van hetzelfde) voorrang op de grondwet van een land tijdens natuurrampen of pandemieën. 189 landen hebben het verdrag van 2005 ondertekend. Sinds de definitie van pandemie is gewijzigd (op basis van twijfelachtige PCR-test) kunnen ze in elk land gehoorzaamheid afdwingen en WHO-richtlijnen aan het publiek opleggen, wat verplicht zal zijn. Dat klinkt als macht over het land en de wereld. Dr. Astrid Stuckelberger die 20 jaar voor de WHO heeft gewerkt, waarschuwt dat elk land een openbare protestbrief naar de WHO zou moeten sturen. De Nederlandse regering had een brief moeten opstellen waarin staat dat het Nederlandse volk niet accepteert dat de handtekening van minister v. Volksgezondheid zonder referendum over het lot van miljoenen mensen kan beslissen. Nederland doet echter al langer wat de EU wil… en is de eigen identiteit en zorg voor haar onderdanen kwijt. Alleen de Russen hebben tot nu een afwijzende brief gestuurd! Zeer bijzonder als je je bedenkt dat Rusland een bijzondere plaats inneemt in de wereldpolitiek die anders is dan die van de EU. Op 22 mei is er ondertekend zonder dat wij dit wisten. Hiermee is bepaald dat deze deels private Bil Gates/GAVI organisatie de macht in Nederland overneemt.

https://www.lifesitenews.com/news/canada-netherlands-partnered-with-world-economic-forum-to-pilot-traveler-digital-id/
Het systeem KTDI (KnownTraveler Digital Identity) is van start. De WEF noemt Canada en Nederland als partner voor de pilot waarbij moet gekeken worden wat er goed werkt of minder in het digitale ID-systeem waarbij biometrie voorop staat. ‘Alles om reizen soepeler en veiliger te maken. Ieder moet hiervan profiteren’. Het systeem maakt gebruik van ‘cryptografie, gedistribueerde grootboektechnologie, opkomende internationale standaarden’ om een persoon in staat te stellen zelf vertrouwde en geverifieerde identiteitskenmerken te beheren. Helaas minder fijn dan het lijkt, want.. voldoe je op gegeven moment niet aan de voorwaarden wat betekent dat je bijvoorbeeld niet meedoet aan vaccinatieprogramma, je covidpas niet compleet hebt enzovoort, je niet zult kunnen reizen.. Reizen is een grondrecht.. Lees voor meer info: https://www.lifesitenews.com/news/canada-netherlands-partnered-with-world-economic-forum-to-pilot-traveler-digital-id/. Schiphol doet trouwens al mee aan een pilot met het nieuwe controlesysteem. Is de reiziger zich dit bewust??

Italië start proefproject met het sociaal kredietsysteem. De EU implementeert het systeem. Eerst als vrijwillig. Het werkt als volgt: brave burgers die bijvoorbeeld openbaar vervoer gebruiken, geen administratie boetes krijgen, goed hun afval scheiden of hun CO2 uitstoot beperken, zullen ‘punten’ scoren. Op dit moment wordt bepaald welke beloningen vervolgens voor de punten kunnen worden ingeruild. Voor het eerst in de geschiedenis zullen burgers dus worden gesorteerd. Het lijkt goed en nobel, maar als je je bedenkt dat iemand die niet gevaccineerd wil, geen app wil, geen 5G, anders staat in de wereld dan de nu geldende moraal wil, zegt, beweert, men deze persoon ziet als iemand met ongewenst gedrag of ideeën en hij buiten het systeem valt en dus niet mee kan doen met voor ieder normaal toegankelijke zaken. Met de tijd zullen steeds meer mensen die niet mee willen doen aan het bewijzen van ‘goed’ gedrag – en de vraag is dus: wat is goed gedrag en op welke gronden en wie bepaalt dat? – worden uitgesloten. Het systeem zal steeds minder vrijwillig zijn. De vraag is ook: in hoeverre is vrijwillig, vrijwillig?
Ook het grote project ‘European Digital Identity Wallet’ is in gang gezet. Er ontwikkelt zich zonder dat veel burgers het door hebben een smartphone dwang. Straks wordt de analoge identiteitskaart nog aanvaard, maar op een gegeven moment niet meer. Dan is het gevolg: smartphone ID of geen rijbewijs. Zo zijn er veel zaken op te noemen. Net zoals het Corona-steunpakket voor eenmanszaken alleen kon worden aangevraagd met de ‘mobiele telefoon handtekening’. Geen app, dan geen vergoeding.
De burger wordt dus langzamerhand zonder dat er evenwel grote duidelijkheid is over de verstrekkende gevolgen die maar weinig mensen echt zullen willen, gedwongen mee te gaan met de nieuwe technieken die het controlerende beleid mogelijk maken. De burger realiseert zich niet hoe langzamerhand veel vrijheden worden afgenomen.
Ook het digitale wallet systeem lijkt zo eerlijk en goed voor iedereen, maar berust op meedoen met wat de EU zegt. Anders door de tijd heen geen toegang meer tot normale basis behoeften. Bijvoorbeeld: je kunt geen vlees meer kopen als je al 3 x in de week vlees hebt gegeten. De app blokkeert je pas om dat vlees te kopen. Je kunt nooit meer ‘stiekem een bepaald iets kopen of doen. Wil je wel dat ieder alles van je weet en is dit een eerlijk systeem of partijdig en discriminerend? Deze dingen die nu nog onwerkelijk lijken, leiden uiteraard tot grote onvrede als de burger pas merkt hoe hij bij de neus genomen is en geen vrijheid meer heeft en helemaal al geen privacy meer. Maar dan is het te laat.

Weet je nog niet veel over de DIGITALE IDENTITEIT die jou paspoort of rijbewijs vervangt als aantoonbewijs van wie jij bent, of is dit alles helemaal nieuw voor je: Het is te belangrijk om het niet te weten. Kijk voor heldere uitleg naar de volgende podcast van Raisa Blommenstijn en discussieer met elkaar, praat erover, stuur de info door. Het heeft teveel risico en impact sowieso op de toekomstige maatschappij waarin jij maar ook je kinderen en kleinkinderen zullen moeten (over)leven. Besef waar het om gaat!
https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/6846c116-c801-4dcb-8f45-d8c40f5bedaf/de-digitale-identiteit-onbenut-potentieel-of-opmaat-naar-een-sociaal-kredietsysteem

Een nieuwe wereld begint bij zien dat al veel gebeurd is van waarvoor door de ‘wappies’ is gewaarschuwd. Afwachten, kop in het zand steken maakt mogelijk dat er veel vreselijke dingen gaan gebeuren en ook nodig zullen zijn om de mens die werkelijk wil bouwen aan vrede en vrijheid te behouden. Men vraagt zich zolang de mensheid bestaat af, waarom het liefdeloze bestaat en blijft bestaan en veel meer macht heeft dan het wijze liefdevolle. Men verwacht hulp van intelligentie en techniek - mogelijk van God - als men in Zijn almacht gelooft, maar men beseft nog steeds niet dat het ieder persoonlijk mens is die ZELF kiest voor of tegen een beleid, een wil, een handeling, een plan dat getuigt van dwang, onvrijheid, liefdeloosheid, partijdigheid, opruien, geweld, leugen. Het vraagt moed om te werken aan en te geloven in een vrij bestaan dat gegrond is in eerlijkheid, dienstbaarheid, respect en vrijheid. Waar men dit niet kiest en men wil de ogen blijven sluiten voor wat gaande is, heeft het liefdeloze altijd meer macht omdat het zich verstopt en zich heimelijk ontwikkelt op grond van gebrekkige maar ook oneerlijke voorstelling van zaken, beweringen en dit de burger op het verkeerde been zet.
Toch is het ook de verantwoordelijkheid van iedere burger om zich niet op het verkeerde been te laten zetten, maar ervoor te zorgen open te zijn voor wat er aan het ontwikkelen is. https://dissident.one/2022/04/19/31035/ .
Besef dat er eerst een korte periode zal zijn van zekere vrijwilligheid die echter geen vrijwilligheid is, omdat je zonder de app al niet meer aan veel zaken kunt deelnemen. Straks wordt ook je digitale identiteit gekoppeld aan je internetgebruik, e-mail. Geen internet voor jou dus als je geen EID (elektronisch ID) hebt. Geen toegang tot… als je niet geprikt bent, of jouw leefstijl de overheid niet aanstaat.
Er wordt gewerkt aan een Neuralink door Elon Musk die in het brein geplaatst wordt en de mens boven zichzelf doet uitstijgen (transhumanisme). Hij wordt bestuurbaar, op afstand kunnen bepaalde hersenbeperkingen worden opgelost, medicatie automatisch worden toegediend en zelfs onderzoeken kunnen worden gedaan op afstand. Allemaal heel fijn en makkelijk, maar… de mens wordt de robot en totaal onvrij uit de Science Fiction, al geloven we dit nu niet of met grootste moeite. De volgende stap is de volledige controle en het helemaal uit kunnen zetten van een mensenleven als dit de overheid niet bevalt. Het transhumanisme wordt niet voor niets als een zeer groot gevaar voor de toekomst gezien. De gewone burger weet amper dat de technologie al zo ver is, dat het al geïmplementeerd is. Men hoort er amper over. In de politiek worden de vragen hierover weggezet omdat ‘het er nu niet toe doet, er andere belangrijke dingen aan de orde zijn’. Men houdt de discussie weg en mensen die zich uitspreken en duidelijk zijn over de risico’s wordt de mond gesnoerd.
De plannen die men heeft spiegelt men als zeer positief, makkelijk, veilig en sneller werkbaar, minder geld kostend, criminaliteit verlagend en beschermend. Daarom lijkt het de doorsnee burger wel wat en verdiept hij zich er klaarblijkelijk niet in. We willen en moeten ook innoveren, maar alle innovatie is nog niet mensvriendelijk en er zijn andere wegen: mentaliteitsverandering en vereenvoudiging van het leven.

Het lijkt erop wat ik al jaren geleden schreef: de grote onvrijheid komt eraan, de mens gaat er gelaten in mee, want hij informeert zich niet. Hij heeft het te druk, hij wil genieten, wil geen risico’s meer nemen en alles uitsluiten, is daardoor teveel afhankelijk geworden van de materie en techniek, en hem ontbreekt kennis om verbanden te zien, kent ook de bijbel niet waarin de plannen al hoog en breed benoemd zijn en waarvoor gewaarschuwd werd.
God heeft ook gezegd dat er veel van wat Hij heeft genoemd niet HOEFT te gebeuren als wij niet zelf voor God willen gaan spelen. Dat gebeurt echter al wél en is ook het hoogste doel van het transhumanisme.
God zal ingrijpen, al zal de wijze waarop dit gebeurt zeer onverwachts en niet te stoppen zijn door de mens. De planmakers zullen gaan zien dat ze alles perfect en slim in orde hadden. Dat is ze na te geven. Maar ook zij zullen gaan inzien dat het niet zover komt dat de mens zijn menselijkheid – dus zijn vrije wil de hoogste heiligheid - wordt ontnomen, want dit laatste zal God niet toestaan.
Het is GODSONMOGELIJK omdat vrijheid het WEZEN is van ieder mens hoe, waar, wat, wie deze ook is en wil. Alleen.. waarom zoveel leed gaan verduren als we nú de stap terug kunnen maken ons wat nederiger op te stellen en De Liefde als onze bron en doel gaan zien zoals God dit met en voor ons heeft bedoeld. Alleen dit kan veel ergs voorkomen. Geen doemdenken, maar juist een opening, omdat geen mens meer weet hoe we kunnen ontkomen aan wat er zal volgen als de mens eigenmachtig zijn eigen schepper denkt te kunnen zijn.
Vertrouwen op ingrijpen van God en Zijn engelenwereld kan van alles bewerkstelligen wat geen techniek, geen slimste mens had kunnen bedenken. We moeten er dan wel massaal om gaan vragen en ondertussen in onze leefstijl laten zien dat we begrijpen dat het leven werkelijk mooi en vrij is als we de liefde als dienstbaarheid inzetten, ons niet laten dwingen, ons niet laten omkopen door meer gemak en zogenaamde vrijheid met beloningen en geen genoegen nemen met halfslachtige voorlichting en… onze kop niet in het zand steken omdat we willen dóórgaan met wat ons verstand, ons lijf of de wereld ziet als goed of beter. Beter is het als we erger kunnen voorkomen door massaal niet mee te doen aan vrijheid berovende apps, digitalisering, overschrijden van privacywetten en bereid zijn offers te brengen om vrede en vrijheid te behouden.

Waar een volk, een mens zijn uniciteit, zijn individualiteit opgeeft en verkoopt, zoals Nederland haar vrijheid verkoopt aan de EU - zonder instemming ook nog eens wat grondwettelijk en democratisch zeer onjuist is - verliest een volk, een mens zijn vrijheid. Het is een kwestie van tijd. Het staat geschreven en… we weten uit de geschiedenis, maar ook uit ons eigen leven - als we eerlijk zijn - dat dit onweerlegbaar waar is. Het is een kwestie van tijd en nu inzien en de juiste keuzes maken die offers vragen, maar grote winst opleveren. Wat we moeten opofferen is ons grote ego, onze hoogmoed, ‘het kan niet op gevoel’, het ‘alles moet kunnen idee’, maar ook onze zucht naar meer en steeds beter en onszelf zien als uitvinder van en heerser over het universum en het léven.

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden rond Covid-19, deel 14

Hoog tijd om in te zien

Het lijkt mij dat ondertussen alles is gezegd om mensen aan het denken te zetten en te helpen bewust worden van het feit dat het de afgelopen twee jaar maatregelen niet gingen om een levensbedreigend virus, maar dat dit is aangegrepen is om het digitale paspoort te implementeren.
De afgelopen jaren zijn als begin bedoeld van iets wat veel mensen zich niet kunnen en willen bedenken. Wij als ‘het volk’ gaan het autoritaire regiem niet tegenhouden als we niet inzien dat we grootse onvrijheid, armoede en verdeeldheid tegemoet gaan.
We horen nu net na de coronaperiode al van wat wij verwachtten: enorm veel gevallen van hepatitis bij jonge kinderen. En.. ja hoor, ‘hele schoolklassen zijn al geheel ingeënt hiervoor’. Het volgende punt waarom maatregelen en entingen zullen worden aanbevolen, opgedrongen, waardoor een paspoort en vele discriminerende maatregelen zullen komen, is er… Men weet ondertussen dat het mRNA vaccin DNA blijvend verandert en levercellen beschadigt. Het is evenwel niet via mainstream media te horen…

Iedereen is blij dat de Covid-maatregelen afgeschaft zijn. Even genieten van goed voorjaarsweer en op naar de zomer zonder zorgen, althans, dat denken velen. Veel mensen bedenken allerlei redenen om een feestje te geven. Mensen hebben vrijheid gemist… We hebben het maar niet over de oorlog en de dreiging ervan en alle ellende voor alle betrokkenen. Vreselijk.. Ook praten we maar niet over de verdeeldheid die deze oorlog brengt. Volop wordt de schuldige aangewezen terwijl niemand de volle waarheid kent en niets meer is wat het lijkt. Precies dezelfde lijn. Net als met Corona. We horen dit, maar het is .. dát. We blijven onwetend, laten ons voor de karren van de belanghebbenden spannen en hebben niet eens door dat we naar hun pijpen dansen en dénken. Het lijkt erop dat mensen zich ook niet willen verdiepen, net als met Corona. Er zijn al problemen genoeg. Even ademhalen en ‘vrij’ zijn van twee jaar narigheid is wat we willen en hopen…

Het vreemde is dat er nu enorm veel mensen thuis zitten met ziekte. Meer zelfs dan toen er de top van de ‘pandemie’ was. Bijzonder. ‘ineens’ lijkt Corona niet meer te bestaan, is het niet meer erg als iemand een ander besmet, hoef je niet meer getest en in quarantaine... Hoe kan dat als dit virus toch zo levensgevaarlijk is, dat er vrijheid beperkende maatregelen en het wijzigen van wetten om gerechtvaardigd worden en men toch alles nu laat gaan? Tijd voor een nieuwe fase in het plan dat mensen niet lijken te kennen? Is de oorlog een afleidende zaak? Bang en murw gemaakt met en door Corona en nu een vreselijk volgend traject? Niemand horen we erover dat hoge ziektecijfers te wijten zijn aan de vele nare en soms ernstige, vreselijke bijwerkingen van de vaccinaties. We kunnen er niet meer onderuit, maar durven dit ook niet meer te benoemen in onze buurt. Zoveel mensen zijn immers wél ingeënt.. Je kunt hen toch ook niet bang maken door hen op de hoogte te brengen van alle kwalijke gevolgen van de vaccinaties? Toch wil je hen waarschuwen. En eigenlijk kan dat dus niet… Daarbij denken veel mensen dat het nu over zal zijn met het virus en dat ook de vaccinaties verdwijnen. Maar… waarschijnlijk is het niet over en gáát het niet over. En al is het virus dan toch echt ‘plots’ verdwenen, zal er iets anders volgen wat ‘dan weer maatregelen zal rechtvaardigen’.
Nu maar weer tóch killerdrones. Wist je al dat de drones er al langer waren om ‘inlichtingen te verzamelen’? En.. welke info eigenlijk in een vrij land waar privacy hoog in het vaandel staat… Is nu de oorlog ‘daar’ een vrijbrief voor meer controle ‘hier’? Verdiep je eens in de kwestie ‘boeren moeten weg’. Begrijp je wel waarom men dit wil? Ken je de werkelijke redenen wel? Heb je je er in verdiept en daar moeite voor genomen of praat je ná? Zou je werkelijk geloven dat de gemiddelde boer de grote slechterik is, die van ouds her verbonden is met de natuur, deze vorm geeft en in voedsel voorziet, al valt er natuurlijk hier en daar zeker iets te verbeteren? En weet je dat voorraden worden opgekocht door super grote bedrijven die gekócht zijn om schaarste te creëren waardoor de opdrachtgevers nog meer macht krijgen over de bange bevolking die wacht op voedselduurte? En beseffen we ons wel dat de landbouwtechnologie en agro-business juist tot de huidige problemen heeft geleid terwijl deze buiten schot blijven samen met de landbouwgifproducenten en GMO’s? Ben je ervan op de hoogte dat de WEF en FAO helemaal geen biologische, groene agenda hebben maar zoveel mogelijk veeteelt willen laten verdwijnen en productie willen van eiwitten voor menselijke consumptie middels ‘plantaardig hooggesynthetiseerd laboratorium-voedsel of substanties uit insecten zoals wormen en sprinkhanen’ (lees ‘de komende voedselcrisis’ – Evelien Nijeboer, Gezond Verstandkrant 38). Is een mens gedegradeerd tot een ondermaats wezen dat door ‘welwillendheid’ van de overheid alleen synthetisch laboratorium voedsel mag eten? Zou je tevreden zijn met dit soort eten waarin alle geest, alle natuurlijkheid verdwenen is? En… bepaalt de elite dan wat jij gaat eten terwijl er geen tekort is en niet hoeft te zijn? En wat te denken van klimaatbeheersing die regen of droogte kan veroorzaken waar bepaalde mensen dit willen hebben? Is de mate van fijnstof die boeren produceren de echte oorzaak die drastisch bestreden moet worden, als je weet dat een opstijgende Boeing 747 een miljard fijnstofdeeltjes produceert? Net zoveel als een miljoen vrachtwagens die langs jou huis rijden (Directeur van Milieufederatie Noord-Holland)? En.. geloof je nu echt dat de hele wereld gevaar loopt omdat er teveel CO2 uitstoot is en hoe kan het dan zijn dat als het allemaal zo ernstig is dat niet juist de grote vervuilers dan worden aangepakt? En besef je de impact van de zojuist aangenomen wet waardoor de burgermeesters bevoegdheid hebben gekregen een locatie van jou te vorderen en niet alleen voor vluchtelingen? Waarom nu in deze tijd deze wet? Wist je dat levensverzekeringen overlijden als gevolg van vaccinatie niet dekken, want ‘je wist dat het ging om een experiment en deed vrijwillig mee’. Zie je hierin trouwens de bevestiging dat de vaccins nooit werkelijk zijn goedgekeurd, want ze zijn inderdaad experimenteel, dus vol risico. Ook de bijwerkingen waren bekend, dus nam je het risico.. En weet je wat ‘Transhumanisme’ inhoudt: de mens via inbrengen van bepaalde informatie ‘hoger intelligent, vaardiger’, maar ook traceerbaar maken. Het lijkt inderdaad prachtig als je bijvoorbeeld medicatie op afstand kunt regelen. Thuiszorg minder nodig. Een voorbeeld van een voordeel. Maar wél nog minder menselijkheid en veel onmenselijke toepassingen waar de gewone onschuldige burger niet aan denkt, komen daarmee ook in de wereld. Is dit niet iets uit een horror film? Wie gelooft dit? En dat is het nu juist: veel mensen geloven dat zij deze gevaren naar het rijk der fabelen mogen verwijzen - als ze er al vanaf weten - terwijl er al zoveel rondom kunstmatige intelligentie en genoemde zaken aan de gang is, zonder dat mensen dat weten en je hier zeggenschap in hebt. Ongeloofwaardig allemaal toch!

We kunnen een lange opsomming maken, wat ik maar niet ga doen. Mensen hebben ondertussen hopelijk voldoende argwaan om te zien het echt nódige menselijke geen aandacht krijgt, er zeer tegenstrijdige beweringen zijn en - nog erger - er geen intelligente antwoorden worden gegeven op prangende essentiële vragen. Veel mensen kunnen zich doodeenvoudig niet voorstellen dat onze regering ons misleidt en manipuleert. Want ze is er toch juist om ons als volk te dienen!? De eenzijdige voorlichting, programmering en angst zaaien om ieder zijn neus dezelfde kant op te krijgen, bereid om gevaccineerd te worden met een experimentele vloeistof die geen vaccin genoemd mag worden en vervolgens alles doen om een QR code te kunnen krijgen, hebben goed gewerkt. Onze regering is een pion in een groot geheel en vecht niet meer voor het volk. Het vecht alleen voor zichzelf en de opdrachtgever. Veel mensen zien dit ondertussen gelukkig, maar nog niet genoeg! Wat nu?

Het is ook allemaal zo onvoorstelbaar groot, slim en goed gepland, dat het ook hoogst onbegrijpelijk en ongelooflijk is wat men van plan is. Het maakt je murw en machteloos. Het is té slecht en misdadig mensen over de hele wereld onvrij, slaaf en controleerbaar te maken zonder rechten, bezit, ontdaan van stimulans iets moois te ontwikkelen omdat dat amper meer ruimte zal krijgen als het – of jijzelf als persoon – niet past in het profiel dat de elite wil. Het wordt tijd dat nog veel méér mensen ontdekken dat de Great Reset geen gelijkheid voor ieder op grond van een eerlijk basisinkomen, of een veiligere samenleving met ruimte voor ieder, inhoudt. Het wordt tijd dat mensen de serieuze dreiging zien die ons over een tijdje in de tang houdt voor dat er geen weg terug meer is.

Alle gerenommeerde waarschuwende deskundigen of andere alerte mensen zien maar één weg uit de wereldwijde enorme onvrijheid die er zal zijn voor iedereen - ja, zelfs voor de volledig gevaccineerden - zelfs vervolging van andersdenkenden en een buiten de maatschappij staan van mensen die geen digitaal paspoort op grond van een QR code willen, of kunnen hebben om welke reden dan ook.
Deze enige weg is de weg van unaniem nee zeggen tegen testen en gevaccineerd worden. Nee zeggen tegen tracking- of QR apps in deze, op je mobiel. Een weg van vreedzaam, gestaag verzet waarbij eigenbelangen soms moeten worden opgeofferd.
Veel mensen durven dat niet. Je zaak verliezen, je toekomst, je werk aan diggelen of veel erger nog, is afschuwelijk. Maar ieder dient te beseffen dat hoe goed je je nu inspant om jezelf, je werk of je zaak overeind te houden, je in de nieuwe wereldorde geen enkele vinger meer in de pap hebt te brokkelen. Je zaak, je baan, je bezit zal er niet meer zijn! Althans dat is de bedoeling van de bedenkers van het plan. Besef dat je met het nieuwe systeem wat bezig is te ontwikkelen alles wat je lief was, zult verliezen als je niet eens bent met de dan geldende moraal.
Het volk - wij - ieder - moet moedig zijn en ieder voor zich moet bereid zijn om offers te brengen in de vorm van ‘dan maar even niet mee doen’ met winkelen, sporten, uitjes, bezoeken aan musea, feesten, zelfs vakanties, reizen, of meer inkomen. We moeten ‘het minder’ voor lief nemen om onze persoonlijke vrijheid te behouden. De werkelijke grote verandering komt pas als we weer doorhebben dat een liefdevolle, natuurlijke moraal en leefstijl, er voor elkaar willen zijn, samenwerken vanuit dienstbaarheid worden gewild en ook worden gedáán. We komen pas tot een prachtige nieuwe samenleving die we nu al moeten beginnen op te bouwen door gelijk denkenden op te zoeken en te vechten voor onze vrijheid middels laten zien dat een vreedzame samenleving in vrijheid mogelijk is.

Een jongere zei over de dreigende onvrijheid: ‘tja, jullie zijn dat niet gewend, maar wat is er voor ergs aan onvrij te zijn?’ Is deze jongere al zo gehersenspoeld, of heeft hij zich nooit een voorstelling gemaakt van hoe het is als je geen enkel recht van spreken meer hebt, je huis, je spullen worden afgenomen omdat je niet past bij het beeld dat de regeerders hebben van de ideale burger? Is het deze jongere ontgaan hoe erg het is gevangen te zitten, geen doel te hebben om jezelf te ontplooien omdat het niets opleveren zal dan alleen punten waardoor je iets meer privileges gaat krijgen, net als een hond die beloond wordt met een kluif als hij de bal bij zijn baas heeft teruggebracht?
Ziet hij niet in hoe bizar het is dat je indirect gedwongen wordt een vaccin te nemen terwijl er geen enkele basis voor is dat dit veilig is en helpt. Ziet hij niet al die valse en onzorgvuldige beweringen, het hoge aantal overlijdens wereldwijd dat in de miljoenen loopt, de vele ernstige bijwerkingen en wat nog allemaal zal volgen, de eigenbelangen en de andere meningen die worden gecensureerd? Is hij alleen met zichzelf bezig? Of is hij bang, moedeloos en lamgeslagen, gehersenspoeld en heeft hij geen power meer om te vechten voor zijn toekomst? Beseft hij wel wat het betekent in de praktijk als een mens controleerbaar gemaakt wordt, welke gevolgen dat heeft voor de privacy, de gezondheid en het gedrag van ieder persoonlijk mens?

Als je iets meer wilt weten over waarom er de “Great Reset’ en het digitale paspoort wordt gewild en hoe hard hieraan wordt gewerkt en wat de initiatiefnemers er zelf van zeggen, kijk dan eens op de volgende linken:

https://off-guardian.org/2022/03/01/who-moving-foward-on-global-vaccine-passport-program/
https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-kuipers-ontbindt-kritische-commissie-die-advies-geeft-over-corona apps~bbde6fec/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=linkedin
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl Het staat er zo onschuldig maar laat je voorlichten over de gevaren ervan..
https://www.blckbx.tv/economie/de-ware-agenda-achter-de-vaccinatiepaspoorten
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/politiek/ambtenaren-vws-verzwegen-bewust-mogelijke-grondrechtschending-tijdens-aanpak-corona
https://www.ninefornews.nl/kijk-europarlementslid-vergelijkt-coronavaccinmakers-in-speech-met-gewetenloze-maffia/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl#tijdlijn
https://deanderekrant.nl/nieuws/overheid-bespioneert-burgers-media-en-politici-vanaf-begin-coronacrisis-2022-03-23

https://danielvdtuin.substack.com/p/actieplan-werkgroep-desinformatie?r=1djxzu&s=r&utm_campaign=post&utm_medium=email

Een heel kort lijstje uit pagina’s lange opsomming van wetenswaardigheden. Het is niet bepaald opbeurend, maar doen alsof er niets aan de hand is, of zeggen dat je geen tijd hebt om je in te lezen, iets niet willen weten of onderzoeken is heel gevaarlijk als dit alles zich doorzet. Natuurlijk, verandering is noodzakelijk. Zoals de economie er nu voorstaat is het ronduit slecht en moet er iets gebeuren. Door alle tijden heen zijn er altijd fases geweest waarin de mens meende dat het niet erger kon en verstrikte hij zich in enorme problemen. Toch is het nu werkelijk zover dat met de huidige stand van zaken, geavanceerde techniek en torenhoge problematiek betreffende alle facetten van het menselijk bestaan, er niet veel goeds te verwachten is. Een keer is de koek op.
We zijn toe aan een nieuwe samenlevingsvorm waarin geen mens meer geleid zou moeten hoeven worden door staatsdiensten. We moeten elkaar weer opzoeken en elkaar gaan helpen zonder er geld voor te willen. Dat lukt pas als we gewoon elkaar willen helpen met wat we kunnen, weten, hebben en ons ego achter ons laten.

Na het puinruimen van een oud, afgedaan stelsel zal er iets nieuws moeten komen, dat evenwel ánders is dan de elite willen en wat zij achter de coulissen aan het plannen of zelfs al aan het doorvoeren is. Het plan lijkt te slagen, maar men rekent niet op de goede inborst van de doorsnee mens die evenwel nu nog zijn mond houdt, gezapig doorleeft zo van ‘na mij de zondvloed’, geen zin heeft om de nek uit te steken, bang is gek, onverantwoordelijk en asociaal gevonden te worden en soms ook te moe, onwetend en onzeker is om stappen te zetten of een eigen mening te vertellen.
De planmakers, de immens grote machthebbers houden geen rekening met bepaalde factoren omdat deze factoren in hun leven nu eenmaal niet bestaan. Zo houden zij geen rekening met de kracht van het goede dat in ieder mens leeft. Met de kracht van ‘eerlijk duurt het langst’. Ze houden geen rekening met gééstkracht die veel mensen best nog wel hebben, zij het ondergesneeuwd of nog niet gebruikt. Veel mensen beseffen zich niet dat zij eigenlijk al lang zijn geprogrammeerd mee te gaan in een onmenselijk systeem van regels, moeten en ‘horen’, waarin we niet meer kunnen zijn wie we zijn en alles geld kost of moet opleveren. We zijn vergeten of hebben het nooit meegemaakt wat het is om een natuurlijk vrij leven te hebben waarin dienstbaarheid de inzet was.

Veel, zelfs de meeste mensen zijn niet slecht en willen gezondheid, duurzaamheid, een schone wereld, een beter milieu voor hun kinderen, willen zich inzetten voor een mooie toekomst waarin mensen tot hun recht komen als vrije individuen. Zij willen best met minder toe, als het maar zou kunnen wat betreft de hoge lasten, vele verplichtingen, regelgeving en grote duurte die goede ideeën bij voorbaat al in de kiem smoren. Veel mensen zijn opgebrand door alle verwarring die er is gegroeid na het ontvallen van morele normen en waarden die enigszins houvast en richting gaven. Ze zijn teleurgesteld in de liefde omdat wezenlijke liefde niet meer gewaardeerd lijkt te worden maar eerder ontmoedigd wordt.
Mensen zijn zichzelf kwijt en… God. Ja, Gód: de wezenlijke onbaatzuchtige Liefde die ieder de ruimte geeft, niet wil claimen, vrijlaat, stimuleert om het eigene te gebruiken en wil dat je écht bent. Die kracht die de drive geeft om elkaar te helpen zomaar voor niets. De intentie om het goede met elkaar voor te hebben zonder afweging te moeten maken telkens weer of ‘het wel uit kan en het iets oplevert’. Het is de liefde waaruit échte wijsheid vanzelf volgt. Grenzen trekt waar benadelen en benadeeld worden, beginnen. Inzicht geeft. Rust geeft. Vrede doet bewaren omdat iemand die liefheeft vanzelf niet voor strijd kiest of.. deze veroorzaakt!
Het is Gód, de meest innerlijke kracht die vleugels geeft en inzicht geeft in wat waar of goed en ook niet goed is in een bepaalde omstandigheid. De waarheid die altijd waar is, die niet sjoemelt, smeichelt en valse beloftes doet.

Wees eerlijk: waar is dat nog? Kan het niet, bestaat dat niet, zeg je? Als je dat denkt, dan ben je zelf al slachtoffer van het oneerlijke omdat je erin bent gaan geloven.
God zegt nog steeds: ‘waar Ik ben, is er vrede. Waar Ik niet ben, is er géén vrede, vrijheid en geluk’.
Waar we dus zien dat iets, iemand, een macht, een groep onvrij maakt, onvrede brengt en verdeeldheid, dwingt, wil controleren en half voorlicht, is er niet iets van God. Waarom zou je dat steunen, want het is liefdeloos?

God is niet ver weg, ongenaakbaar, onbereikbaar, maar in je eigen diepste wezen aanwezig.
Je hoeft alleen maar te weten dat deze Liefde er is in pure vorm in je eigen binnenste en dat je hierbij komt en eruit kunt putten:
- als je de ANGST die je is aangepraat, durft los te laten,
- als je het VERTROUWEN in jezelf – dat in wezen God is - doet groeien,
- door te weten dat je BESCHERMD bent
- als je EERLIJK en ECHT bent tegen jezelf en je medemens.
- als je durft te DELEN van wat je kent, weet, hebt.
De grootste ellende wordt veroorzaakt door niet eerlijk en niet echt te zijn zoals je wezenlijk bedoeld bent te zijn volgens de Liefde in je! Wil je dat?

Een moeilijke tijd zal volgen met tegen de winter vast weer de maatregelen of anders een opmaat naar het ‘Corona paspoort’ of anders gezegd het digitale paspoort wat je je vrijheid gaat ontnemen, al lijkt dit alles eerst alleen maar handig, makkelijk, snel, slim en veilig. Het plan zal zich echt niet volledig en meteen manifesteren. Het gaat geleidelijk aan, zodat je het niet opmerkt en niet tegenstribbelt, al gaat het allemaal reuze snel…

Kijk in je diepste hart en vraag jezelf af of je wilt meedoen aan een maatschappij waarin alle liefde en vrijheid uitgedoofd wordt. Vraag jezelf af of je iets kunt doen - zonder veroordeling en agressie, intimidatie - aan het vrijhouden van jezelf, je dierbaren en je kinderen. Kijk eens wat je zelf kunt doen om mee te werken aan een nieuwe blijde toekomst gebouwd op de puinhopen van vroeger en nu. Heus, die goede wereld komt er, maar dan wel voor de mensen die daaraan hebben meegewerkt, dit willen en erin geloven.
Besef dat je maar één leven hebt en dat je op aarde gekomen bent om je te oefenen in liefde. Durf jezelf vrij te houden en geloof niet de mensen die onder druk staan van een groter lichaam dat de macht al heeft en nog meer zal krijgen door regeringen in de tang te hebben of verder te krijgen. Hoe kan iemand die onvrij is, eerlijk zijn en jou vrij laten als de opdrachtgever dat niet wil? Laat tot je doordringen dat vrijheid beperkende regelgeving om Covid of welk volgend virus ook, jou nóóit je vrijheid mag ontnemen en je controleerbaar mag maken. Het gaat tegen alle grondrechten in, al beweren ze dat het ‘onder bepaalde ernstige omstandigheden’ wel mag.. Lees de wet erop na. Investeer in je vrijheid..

Als je gelooft in het bestaan van God, vráág zijn hulp dan, óók voor de plannenmakers, óók voor de regering, óók voor de mensen die het kwaad een warm hart toedragen. Ja, ze zijn er! Ze zijn gepost op hoge strategische punten zodat ze meehelpen om het plan te realiseren. Het plan is niet van gister. Het is er al zo’n lange tijd… Sommigen zijn op nog lage posten aangesteld, maar werken soms zonder dat ze zich dit bewust zijn aan het liefdeloze plan dat op dat level nog zo goed, eerlijk, rechtvaardig en veilig lijkt.

Als je het goed bekijkt, zijn de meest mensen onwetend. Onwillend, nee. Maar onwetendheid is nog gevaarlijker. Zorg ervoor dat je op de hoogte raakt van wat er speelt en wat er dreigt. Praat erover met je vrienden, familie, buren of maak, stuur een bericht of folder. Laat horen hoe jij erover denkt en wees trots op jezelf dat je ooit kunt zeggen dat je had meegeholpen om vrijheid te behouden. Zorg dat je later niet hoeft te zeggen dat je erbij was, ernaar keek, maar niets deed.
Neem verantwoording, geef geen schuld, veroordeel niet, bidt voor wie misleid is, vraag hulp aan God, die een mega leger engelen paraat heeft. Hij heeft onze vraag nodig, want Hij respecteert jouw vrijheid. Hijzelf is de hoogste vrijheid en kan niets anders doen dan jou vrij laten in wat je kiest. Hoe is het toch te rijmen dat mensen het goed vinden dat mensen hun vrijheid wordt ontnomen als ze zeggen te geloven in de kracht van liefde… Waarom dacht je dat er zoveel ellende in de wereld was? Juist omdat mensen een vrije wil hebben. Ieder wil immers weer iets anders vanuit legio overtuigingen, wensen en ideeën over wat waar en goed of niet waar en niet goed is. Het gaat erom dat je MET God - dus met liefde - kiest. Wat een mens uit liefde, dus zonder eigenbelang voorop gesteld wil en kiest, zal altijd goed uitwerken. Waar het fout gaat, is dat we het liefdeloze niet herkennen, het foute goed en het goede fout noemen. Het gaat om de intentie. Is deze liefdevol, dan is ook het gevolg altijd goed! God heeft gezegd dat Hij er altijd, overal is en vrij tot je beschikking staat zonder dat het iets kost. Wij verzuchten ‘waar is God’, maar God verzucht ’waar zijn jullie’?
Het wordt tijd dat we in liefde iets van ons laten horen en God ín en dóór ons aan het werk laten gaan!

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden rond Covid-19 deel 13

-Toedienen van een vaccin is een medische handeling volgens de Wet BIG. Is het wel bekend dat veel prikkers dan wel onder toezicht staan (waar is de arts, wezenlijk toezicht in de praktijk?), maar vaak amper ervaring hebben en maar deels zijn ‘opgeleid’, terwijl mensen die jarenlange prik ervaring hebben niet mogen prikken als zij geen BIG registratie hebben? Is het bekend dat het ontzettend gevaarlijk is als het vaccin in een ader gespoten wordt, waardoor de inhoud regelrecht in het hart belandt wat niet de bedoeling is. Zo onschuldig is het prikken niet. Mogelijk is het verkeerd prikken ook een verklaring zoals vele deskundigen ook al bevestigd hebben -  voor het grote aantal Myocarditis en hartinfarcten zo snel na het vaccineren.

- De vaccinatiepas lijkt niet langer het antwoord, zeggen experts. Omikron trekt zich weinig aan van immuniteit door vaccin of ziekte. Daardoor hebben ook de coronapas en 2G geen nut. Sommigen vinden daarom dat meer testen voor toegang voor iedereen beter is. Gebleken is dat iemand die gevaccineerd of genezen is niet veel beter beschermd is tegen besmetting dan iemand die niet is gevacccineerd. Er gaan meer stemmen op voor 3G. Dan heb je allemaal toegang. Altijd, ieder maar testen (G1)  is nog steeds onbetrouwbaar omdat de PCR niet betrouwbaar is en nog steeds niet bedoeld is voor aanwijzen van ‘HET’ virus, maar wel een ánder coronavirus kan detecteren, wat ook weer vals positieve uitslagen geeft met alle gevolgen van dien. Bovendien kost dit enorm veel geld en ongemak – denk aan bedrijfsleven, gezinnen, ouderen – en sluit het veel mensen uit, wat niet mag, verdeeldheid en ongelijkheid brengt. Daarbij horen we steeds meer mensen die het positief zijn getest het aan de laars lappen en toch overal heen gaan..

-Karel van Wolveren Emeritus-hoogleraar Universiteit van Amsterdam en oud-correspondent NRC, hoofdredacteur van Gezond Verstand Krant schrijft – en spreekt uit -  in zijn Podcast ‘valt er nog iets te redden’ dat het ontzettend belangrijk is om massaal in te zien dat wat er nu gebeurt lijdt tot vreselijke misstanden, wat niet terug te draaien is.  Er dient massaal ‘nee’ gezegd te worden tegen de maatregelen zodat er een goede aanzet wordt gegeven tot nodige grote maatschappelijke veranderingen waarbij we echter wél vrij zullen blijven. We dienen massaal burgerlijke ongehoorzaamheid te laten zien. Vreedzaam, respectvol, maar.. wel iets doen en niet verzanden in ‘na mij de zondvloed’.  Veel mensen hadden aanvankelijk goede zin, maar alles verslapt door de grote problematiek die op allerlei fronten is ontstaan of aan het ontstaan is!  Veel, veel mensen delen zijn mening, maar…. waar blijft de vreedzame actie? Protesteren heeft wel zeker zin, maar blijven volgen en meedoen, remt het kwaad niet. Het is het massaal niet meedoen met testen, QR codes voeren en erom vragen, (herhaaldelijk ) laten vaccineren, bang zijn en onwetend blijven dat het meest vreselijke kan voorkomen.

-Alexander Ruben schrijft in de Gezond Verstand krant: De rechtvaardiging van de coronamaatregelen door de overheid en in de media is in essentie volledig gestoeld op een inflatoir schadebeginsel. Dat oorspronkelijke beginsel is het meest bekend van de klassieke opvatting van John Stuart Mill: ‘iemands vrijheid mag alleen beperkt worden voor zover dat nodig is om te verhinderen dat hij/zij anderen schaadt’. Dit principe sluit goed aan op het rechtvaardigheidsgevoel van de meeste mensen en is in de kern een goede meetlat voor een oordeel over de moraliteit van zowel het eigen handelen als regelgeving van de overheid. Maar…. juist vanwege de kracht van dit beginsel ligt misbruik door de overheid op de loer. Van lockdowns en mondkapjes tot verplicht testen en vaccinatiedwang, steeds wordt ons verteld dat zulke verboden en geboden noodzakelijk zouden zijn om schade aan anderen te voorkomen. Veel wordt op 1 hoop gegooid om een valse tegenstelling te creëren. Het zich beroepen op het schadebeginsel wordt niet onderbouwd door onbetwiste causale verbanden, maar uitsluitend door de opvatting van enkele politici en hun adviseurs, gebaseerd op zgn. wetenschappelijke modellen, die dikwijls niet eens volledig worden vrijgegeven. Er is sprake van een onacceptabele discrepantie tussen de ernst van de inbreuk op fundamentele rechten, lichamelijke integriteit en zelfbeschikking en de evidente noodzaak ervan met een controleerbare onderbouwing’. Er is géén sprake van pandemie, de ergste piek met ernstig zieken is voorbij, ziekenhuisopnamen nemen af, en wat nog erger is: draconische maatregelen mogen niet, als er andere middelen werkzaam zijn: HCQ en ivermectine. Waarom zijn deze middelen verboden op straffe van enorm hoge boete…

-De Britse regering geeft toe dat de vaccins het natuurlijke immuunsysteem van de dubbel gevaccineerde mensen hebben beschadigd. Nooit meer zal er natuurlijke immuniteit verworven kunnen worden tegen varianten van Covid of mogelijk enig ander virus. We zullen moeten gaan zien en ervaren dat veel mensen nu werkelijk echt ziek gaan worden. Wordt niet bang of boos, als je dit leest maar stop met je te laten vaccineren. De eerste verzekerraars trekken zich terug omdat ze te maken hebben met een enorme schadegolf. Anthony Fauci bevestigt dat de PCR test geen levende virussen kan detecteren. Ook bevestigt hij dat de antigeen test noch de PCR test een uitspraak kan doen over of iemand besmettelijk is of niet! Dat betekent dat de basisprincipes van de zogenaamde pandemie achterhaald zijn. De PCR-test was immers de enige indicatie van een pandemie. Geen pandemie zonder PCR-test! Dus… stop met je te laten testen! Dat is een belangrijk begin van het voorkomen van ongekende ellende. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

-Vice -president prof. Christian Perronne meldt dat gevaccineerde mensen gevaarlijk voor anderen worden. Dat heeft zich nu bewezen in Israël waar ieder meermalen is gevaccineerd. Er zijn grote problemen, ernstige gevallen onder de gevaccineerden. Ook Israëlisch arts Kobi Haviv vertelde dat 95% van de ernstig zieke mensen gevaccineerd is. Ze zijn goed voor 85-90 % van de ziekenhuisverblijven. Met boosters zal het nog erger worden. https://www.presseteam-austria.at/nl/vers-van-de-persconferentie-begint-het-los-te-barsten/ 

-De Bondspresident van Zwitserland meldt dat wereldwijd door de WHO wordt opgedragen dat patiënten met een positieve test die overlijden aan iets anders dan Covid, toch als Covid dode worden gerekend. Voorbeeld: een patiënt die na een auto ongeluk bij binnenkomst in het ziekenhuis positief getest wordt en nadien in het ziekenhuis overlijdt, wordt geregistreerd als Covid dode.

-Zowel WHO als Europees agentschap waarschuwen: “Pandemie met boosters bestrijden is geen levensvatbare strategie”. Ook het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) is die mening toegedaan. De experts wijzen er verder nog op dat op dit moment nog niet duidelijk is of de geringere ernst van omikron te danken is aan de intrinsieke kenmerken van de variant, of te maken heeft met het feit dat grote delen van de bevolking al gedeeltelijk immuun zijn door het vaccin of een eerdere infectie. De WHO waarschuwde eerder dat binnen twee maanden meer dan de helft van de Europeanen besmet is met de omikronvariant. Het EMA vreest dat herhaaldelijke boosters het immuniteitssysteem zal overbelasten wat veel mensen ernstig ziek kan maken. We zien dit ook al gebeuren. Marco Cavaleri hoofd vaccinatiestrategie EMA acht het alleszins mogelijk dat de snelle verspreiding van de omikronvariant tot een endemische situatie kan leiden. We zien de vele besmettingen wat veel ongemak geeft door de vele zieken, maar zien afnamen van ziekenhuisopname wat bevestigt dat je persoonlijk gezien niet bang hoeft te zijn voor omnikron. https://www.hln.be/medisch/zowel-who-als-europees-agentschap-waarschuwen-pandemie-met-boosters-bestrijden-is-geen-levensvatbare-strategie~a55474342/

-Het aantal individuele meldingen van injectieschade bij het EMA loopt enorm op. Sinds 2-3 weken geleden kwamen er 50.000 nieuwe meldingen bij. Het totaal aantal is opgelopen tot 1.327.876. De helft betreft ernstige bijwerkingen, waaraan 23.000 mensen overleden. Levensverzekeraar One America  Indiana, VS) meldt een oversterfte van 40% onder haar cliëntele van 18-64 jaar.

Het LAREB meldt ongekend hoge stroom van booster bijwerkingen. Opgezette lymfeklieren - een veelvuldig gehoorde klacht  - ziet men als een normale reactie van het immuunsysteem. Immers, vaccinatie roept deze reactie op. Maar … het is ook teken aan de wand dat dit opmerkelijk in grotere mate en veelvuldiger is dan dit bij een normaal vaccin het geval is. Het toont aan dat het immuunsysteem overbelast is. Het lijkt erop dat dit klopt in verband met de andere grote berg bijwerkingen van ernstiger aard zoals de grote toename van ontstaan van kankers, maar ook verergering van kanker die al aanwezig is.  6 januari waren er al 600 sterfgevallen bij het LAREB geregistreerd. Bij elke andere introductie van een vaccin dat honderden verdachte sterfgevallen teweegbrengt, zou per direct de vaccinatiecampagne worden stilgelegd. Maar… nu niet…

-Steeds meer artsen zijn voorstander van afbouwen van de lockdown. Ze zien en begrijpen waarom het veelvuldig boosteren niet werkt. Je maakt juist de mensen resistent en… je zorgt voor snellere aanpassingen van het virus waardoor meer mutaties volgen die echter zwakker worden ipv wat men roept, gemener.  Het is echter een leugen en in strijd met een belangrijke medische wet dat een virus sterker zou worden. Het is namelijk zo, dat hoe meer besmettelijker een virus wordt, dit minder ziek maakt. De piekbelasting in ziekenhuizen of angst voor heftiger ziek zijn, moet het hoofd uit! Daarbij: we bevinden ons waarschijnlijk al na de piek van de kracht van het virus. We zullen eerder minder heftig ziek zijn door het virus, maar des te meer ziekten door de vaccins en maatregelen gaan ervaren.

-Er was aanname dat er in de vaccins met verschillende badgenummers verschillende stoffen zitten. Dit om onderzoek mogelijk te maken rond effecten op de groep mensen die een vaccin van bepaalde soort krijgt. Het is nu bewezen dat er deze verschillen zijn. Van welk vaccin heeft wie de prik? Zijn de ernstige bijwerkingen in bepaalde groepen mensen meer of minder en waarom is dat zó verdeeld? Om redenen voor onderzoek (we zitten immers in een experiment), om organisatorische redenen of is er nog een andere reden? (verder hierover te lezen: Gezond Verstand krant nr 32, artikel Russisch Roulette met injecties-Evelien Nijeboer).

-https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/26/bom-boosterprik-oorzaak-van-kolossale-uitbreiding-kankergevallen/ De Boosterprik is oorzaak van kolossale uitbreiding kankergevallen. Helaas, maar niet meer weg te praten. Toch gaat men door. Is dit vreselijke gevolg beter te aanvaarden dan de impact die het virus als ziekteverwekker heeft, of zou hebben? De pandemie is voorbij, en toch gaat men door en begint men zelfs kinderen te enten…  Als ieder druk is met zichzelf en zijn ziekten, terwijl kanker, hart- en stollingsproblemen om zich heen slaan, lijkt de missie van belanghebbenden gelukt. Wil je dit of wordt het hoognodig tijd om je goed te informeren zodat je inziet dat er andere doelen worden beoogd dan volksgezondheid. Want.. men zou in eerder tijden al lang de alarmbel hebben gerinkeld. Al lang zou het vaccineren gestopt zijn vanwege de verontrustende getallen van bijwerkingen en gerelateerde sterfgevallen. Wat zorgt ervoor dat men toch doorgaat en waarom…

-Voor deskundigen is goede raad al lastig en zijn meningen verdeeld. Voldoende en specialistische medische kennis, ervaring en dan nog diverse belangen hebben, maken de keus voor ‘voor of tegen’ nóg lastiger en onoverzichtelijk. Nu wordt verwacht dat ouders dan maar even zélf voldoende inzicht en kennis hebben om een veilige goede keus te kunnen maken voor hun kinderen? Als je daarbij bedenkt dat ouders eerst langdurig en consequent eenzijdig voorgelicht zijn, mensen bang gemaakt zijn en gehersenspoeld zijn met veel te hoge cijfers die ook onrechtmatig verkregen of berekend zijn en de ‘anders denkenden’ niet worden uitgenodigd en dus ook niet worden gehoord, kun je haast geen vertrouwen meer hebben in de goede bedoeling die de overheid heeft.  Waarom zou je een enorm risico nemen op enorme ziekten en sterfte - wat nog gaat komen -  en niet eerst goed kijken wat er fout gaat en wat er beter moet om dan ondertussen eerst maar eens te stoppen met enten en ook zeker kinderen niet blootstellen aan gevaar. Zij zijn zelf gemakkelijk te bewegen tot een prik met een clown als prikker, ballonnen of diploma en leuke sfeer als omkoopmiddel. Daar sta je als je kind ook nog eens zelf mag beslissen of gemakkelijk te verleiden is met die leuke dingen. Een voorbeeld: een meisje gezond als een vis, nooit ziek, geen kwaaltjes, geen medicijnen, ontvangt een vaccin tegen de zin van haar vader, maar met fiat van de moeder. Het meisje wil graag uit en.. erbij horen. Binnen een paar dagen heeft ze een plotse neusbloeding. Ze heeft het gered na verlies van meer dan 1,5 l. bloed…. Zíj had geluk.

-COVID is geen ziekte van de gezónde mens. Al eerder gezegd, wat overal wordt bevestigd: Covid is de verzameling symptomen die wordt veroorzaakt door een aangewezen virus SARS Cov-2, dat overigens nooit nog is geïsoleerd, aangetoond, dus bewezen. Een gezond mens heeft een aangeboren immuniteit waardoor virussen geëlimineerd kunnen worden. Steriele immuniteit draagt bij aan groepsimmuniteit. Door op natuurlijke wijze een virusinfectie door te maken, maak je goede, vaak blijvende antistoffen aan, wat het lichaam niet onnodig belast. Vaccinale antistoffen dragen ook nog eens niet bij aan groepsimmuniteit. Ze houden namelijk niet de overdracht tegen!

Laat nooit je aangeboren immuniteit onderdrukken door wie, wat, of wel vaccin ook. Ze induceren juist antistoffen en concurreren aangeboren antistoffen weg! Door het boosteren haal je juist steeds meer antistoffen weg en belast je het onder druk gezette immuunsysteem!

We zien een resistentie optreden als gevolg van de massale vaccinatie. Waarom men massaal inent en wel mondiaal is zeer bizar te noemen, immers bij een experiment gok je niet dat er gevolgen zullen zijn die je niet in de hand hebt of niet had verwacht. Dat is nu juist het geval. Er zijn ontwikkelingen die men onmogelijk achtte of te verwaarlozen leken, wat niet zo is. Ook zelfs vooronderzoeken (klinische fase) bleek het hoge aantal sterfte en bijwerkingen reden om niet door te gaan. Door wijziging getallen vielen de tegenvallers niet zo op en mede door eigenbelangen werd er toch toestemming gegeven tot toelating op de markt waardoor dus fiat werd gegeven aan het grootschalige experiment.

-Kinderen zitten vol van aangeboren respiratoire en corona virussen. De antistoffen van kleine kinderen zijn dan nog naïef, dus nog niet geoefend. Aangeboren antistoffen kunnen worden weggehaald door de concurrerende vaccin antistoffen! Daarbij halen ze ook andere antistoffen weg (griep- en Respiratoire virussen), die helemaal niet erg ziek zouden maken, maar juist nodig zijn om tegen latere ziekten te vechten. Het gaat om de vele besmettingen die kinderen van elkaar en in hun vroege jeugd oplopen (de vele griepjes, verkoudheidjes, snotneusjes). Daarom is het ook zo belangrijk om een kind weerstand te laten opbouwen door in aanraking met allerlei vuil en virussen te komen en kinderziekten door te maken. In de natuurgeneeskundige is dit een belangrijke reden om niet zomaar te vaccineren, al gaat het daarbij nog om ‘klassieke’ vaccins waarvan voorstanders nog steeds beweren dat zij onschadelijk zijn.

Deze kunstmatige antistoffen - dus door vaccins verkregen - vermijden ook dat lichaamseigen antistoffen worden gemaakt op een voor het kind natuurlijke, dus juiste periode van diens leven. Het is te gek en als misdaad te beschouwen dat gezonde kinderen worden ingeënt om Covid te voorkomen, waar alleen bepaald ernstig zieke kinderen aan overlijden, wat amper het geval is! Ook myocarditis bij kinderen is mogelijk zo’n auto-immuunreactie als reactie op het vaccin. Over schade aan het neurologisch- en voortplantingssysteem maar niet gesproken. Als je dan weet dat kinderen door de tijd heen minder weerbaar geworden zijn, vaak minder draagkracht hebben en er veel lichamelijke kwaaltjes (latent) aanwezig zijn, is vaccineren ronduit onverantwoordelijk. We zien teveel incidenties (nieuwe ziekten bij een bepaalde groep) bij leeftijdsgroepen, wat je eerder niet of veel minder zag. (Geert van den Bosse, Viroloog, vaccinatie expert).

Gelóóf in en lééf gezonde leefstijl waardoor je immuniteit goed en sterk blijft

 

In de Telegraaf, 6 januari was te lezen dat er sinds augustus minstens 10.000 mensen meer gestorven zijn dan officiële instanties zoals CBS eerder berekenden. Pieter Omzigt wil antwoord op de vraag hoe dit mogelijk is, als er niet bekend is dat er iets ‘anders’ heerst dan de al 2 jaar aanwezige ‘pandemie’. Er zijn geen veranderingen gemeld wat men uiteraard graag gedaan had en ook had moeten doen als volksgezondheid in het geding was. Het enig aanwijsbare is – of dit nu leuk is of niet -  dat er begonnen is met het massaal vaccineren.  Waarom geeft men geen grootste voorrang aan het onderzoeken van waarom duizenden Nederlanders ‘extra’ stierven?

 

Op msn.com/nl/nieuws wordt gemeld (bron Welt am Sonntag) dat omikron zo besmettelijk is dat ook strenge maatregelen besmetting niet kunnen tegenhouden. Dat denken steeds meer deskundigen. In Engeland zijn er amper beperkingen, Frankrijk laat omikron gaan en Duitsland denkt erover.  Ook Israël denken ze erover om natuurlijke besmettingen te moeten toestaan. Immers, ondanks de zeer hoge vaccinatiegraad en meermalen entingen aldaar, is het niet meer in de hand te houden. De ziekenhuizen liggen meer dan vol met merendeel al gevaccineerde mensen. De noodklok is geluid. Omikron wijst de weg naar de uitgang. De hele bevolking -  in Nederland - is óf gevaccineerd, óf heeft het natuurlijk doorgemaakt, óf kan het (blijkbaar) niet krijgen. Daarmee wordt covid endemisch. Het virus is er wel, maar het geeft geen ingrijpende gevolgen en niet levensbedreigend. Maatregelen kunnen dan afgeschaft.  Door Zuid-Afrika is de overtuiging versterkt. Er ging een grote golf omikron door het land. Er raakten zeer veel mensen besmet, maar de ziekenhuizen konden de drukte makkelijk aan.  Nadeel is voor korte tijd, dat er mensen tekort zullen zijn in het arbeidsproces. Maar… die tijd is te overzien en kan door ieder worden uitgehouden. Leuk is anders, maar je bent dan wel klaar! Als ieder zijn beste beentje vóór zet…kunnen we mogelijk weer opgelucht ademhalen.

Wetenswaardigheden rond Covid-19 deel 12

Er komen steeds meer kritische geluiden en waarschuwingen. Er zijn immers vele bijwerkingen en plotse sterfgevallen bij gezonde jonge mensen…wat niet meer te verzwijgen valt. Ook de gewone man ziet ondertussen in dat er blijkbaar meer nodig is dan de beloofde 2 vaccins ‘waardoor alles weer gewoon kon gaan worden’. Men lijkt maar iets te roepen en wel vanuit het niets, blijft maar aanmodderen over de ruggen van gezonde jongeren en kindertjes die maar amper ziek worden van Covid-19. Wat is er nog meer voor nodig om in te zien dat de overheid totaal verkeerd bezig is en dat het niet meer gaat om volksgezondheid, maar eenzijdig gestelde doelen halen kost van kost.

Veel meer mensen dan je denkt nog niet gevaccineerd. Ga niet overstag! Juist nu niet!
Veel meer mensen dan men te denken geeft, zijn niet gevaccineerd en zijn ook niet van plan dat te doen. De overheid wil dat er NU zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Daarom is de druk zo hoog (QR code toegang, 2 G…, uitsluiting) Gedupeerden kunnen zich dan niet beroepen op schade, omdat ze immers de vaccinatie vrijwillig hebben ondergaan. Dat kan de overheid niet meer zeggen als ze later toch gaat denken aan verplichte vaccinatie. Immers, dan is degene die dwingt verantwoordelijk voor alle schade. Besef dit en wees flink, sterk, houd nog even vol als je niet gevaccineerd wil worden en laat je niet nu vrijwillig inenten!

Massa vaccinatie zorgt juist voor resistente varianten.
Ook Daniël Miedema, fysicus waarschuwt dat het gevaarlijk is om ieder te vaccineren. Je zorgt juist voor het zich ontwikkelen van een resistente variant van Sars-CoV-2. Het is niet terecht en dat is het ook nooit geweest, te zeggen dat je een vaccin neemt voor een ander. De prik zit in jouw lijf en doet DAAR zijn werk. Het zegt niets over, doet niets aan de afweer die een ánder persoon heeft. Een mens wordt ergens ziek van of niet omdat hij op dat moment er tegenop gewassen is of… niet. Het doormaken van de natuurlijke ziekte geeft goede antistoffen. Sommige antistoffen worden wel degelijk gevormd, zijn ze niet altijd in beeld, maar komen pas in actie bij een volgende besmetting. Deze antistoffen zijn heel belangrijk maar dus niet altijd duidelijk meetbaar! Je moet er moeite voor willen doen.
Feit blijft dat mensen die het nodig hebben de ziekte gaan doormaken en dat je verrast kunt zijn door de mildheid of heftigheid van het doormaken. Er zijn meer factoren voor nodig om erg, minder of ernstig ziek te worden..
Na een paar weken na de vaccinatie is de bescherming tegen het oplopen van een besmetting al beperkt. Ben je eenmaal besmet, is er geen meetbaar verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden om het virus over te dragen. De belofte dat je door vaccinatie de kans om een ander te besmetten vermindert, lijkt maar zeer beperkt waar.
Massa vaccinatie zorgt voor ‘selectiedruk’ wat betekent dat het kan leiden tot een grotere kans dat kwetsbare gevaccineerden besmet raken. Dat komt doordat het virus continu verandert door mutaties. Dat zorgt voor varianten. Door massaal te vaccineren kunnen die varianten zich echter niet meer verspreiden. Wat dan overblijft, zijn de varianten die zich niet goed laten afremmen door het vaccin.. Massa vaccinatie zorgt er juist voor dat een variant die sterker is, kan groeien. In alle landen waar er snelle massavaccinatie was, volgde een snelle opmars van een resistente variant enkele maanden na de start van de massavaccinatie! Waarom wil men hier niet van leren?
Het is de schuld van het ieder maar (ook nog eens voor de 3e keer) inenten waardoor er een dominante deltavariant geselecteerd is die zich steeds minder laat afremmen door vaccins. Daarom hebben kwetsbare gevacccineerden een grotere kans om in contact te komen met een variant van Sars-CoV-2 die hen kan besmetten.
Bij ieder vaccin dat gezet wordt bij een gezond jong persoon, verhoog je de selectiedruk op het virus. Daarbij wordt de druk op de ic’s amper verlaagd. Dat effect is dus ook te verwaarlozen. Beter is het om kwetsbaren die daar zelf voor kiezen, te beschermen, maar vooral gezonde mensen die makkelijk Covid -19 kunnen doormaken, dit te laten doen! Het zal het virus eerder doen doodbloeden en mensen en vooral kinderen blijven gezond. Covid-19 doormaken is als een griep hebben. Voor de één een peulenschil voor de ander een harde noot te kraken. Dat is altijd nog zo geweest met griep.

Boeren enten maar een paar dieren uit de koppel: groepsimmuniteit.
Weet je wat een boer altijd al deed toen er nog geen medicijnen en vaccins waren of hij nog doet als hij bewust spaarzaam gebruik wil maken van medicijnen, antibiotica en vaccins? Hij ent alleen enkele bepaald sterke dieren in de koppel. Zij zorgen voor groepsimmuniteit. Ook boswachters kunnen niet alle dieren prikken om de hele groep te beschermen. Je pikt er bepaalde dieren uit. Het bijzondere is altijd nog geweest: na verloop van tijd houdt de ziekte niet meer huis onder de groep omdat de groep minder vatbaar geworden is. Blijkbaar verspreiden de geënte dieren ‘iets’ dat ervoor zorgt dat de andere dieren die niet geënt werden, toch niet ziek worden!! Gevaccineerde dieren wasemen deeltjes uit die de andere dieren oppikken.  Als dat bij koeien schapen zo is, is het aannemelijk dat het bij de mens ook zo werkt!
Als een boer te maken kreeg met mond en klauwzeer in de stal, wist hij dat er maar 1 ding het meest verstandige was: je nam wat slijm van de zieke koe en wreef andere sterke dieren ermee in. Ze werden ziek of amper, of niet. In het nadelige geval gaven de zieke koeien een tijdje amper melk, vraten minder. Een enkel zwak dier stierf. Dat was het offer dat je bracht. Alles beter dan een hele groep naar de slachtbank… Maar de uitbraak in de hele stal werd voorkomen! De natuur regelde het zelf….
We weten ook van Q koorts besmettingen. Bijna alle boeren hebben dit al lang doorgemaakt, maar vaak zo dat het niet is opgemerkt. Er blijken bij testen zeer veel antistoffen bij de boeren te zijn. Dat gebeurt er als je niet bang wordt, maar het in de hand houdt doordat je de natuur begrijpt, weet wat je doet, ziet wat er gebeurt en nuchtere maatregelen treft.
Hoe meer een mens denkt het euvel weg te halen des te meer hij allerlei ongerechtigheden binnenhaalt. Deze zijn echter minder en minder beheersbaar naarmate de mens ze met techniek en medicijnen denkt te kunnen voorkomen!
Als er vroeger een kinderziekte heerste, trommelde je je familie op de kinderen bij elkaar te zetten. Zo waren ze er in één keer vanaf voor altijd…. Met de afweerverhogende, virusdodende natuurlijke geneesmiddelen en huismiddeltjes die ieder nog kende, redde je het goed, al had je even een lastige tijd… Men had nog niet zoveel te verliezen. thuis was je toch en je zette de tering naar de nering. Dat was ieder nog zo gewend. Nu kan dat allemaal niet meer. Ieder moet mee met wat hij van zichzelf vindt dat moet… Waar is weerbaarheid en gezond verstand gebleven?

In The Optimist was een artikel te lezen (febr. 21) waarin zorgpersoneel een algemene Corona-afweer had opgebouwd tijdens hun lange klinische loopbaan. Het steeds blootgesteld worden aan virussen doet afweer creëren, gratis en wel. Betrokkenen zijn allen ouder dan 55 jaar en hebben allemaal al decennialang klinische activiteit op de afdeling. Onderzoekers van het Francis Crick Instituut in Londen hebben vastgesteld dat mensen - zonder infectie - lage concentraties antistoffen en T-Lymfocyten hadden ontwikkeld. Het onderzoek is gepubliceerd in Science (Safer Studie).

Vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag geweest.
Hoe moet dat ook, als we zien en ervaren dat de leiders die demissionair zijn levensbelangrijke beslissingen nemen, aan de grondwet sleutelen terwijl het vertrouwen in hen al hoog en breed is opgezegd. Hoe kan het zijn dat verregaande maatregelen erdoorheen worden gedrukt terwijl niemand vertrouwen zegt te hebben en men ondanks dat men zich bedrogen voelt toch weer meegaat in voorstellen, aannamen en regelgeving. Er worden steeds meer mensen zich bewust van allerlei zaken die niet kloppen. Toch zet dat nog geen zoden aan de dijk. Hoe komt dat? Zijn mensen nog zo bang, zijn ze zwak en gaan ze maar overstag om veel fijne, leuke dingen maar niet te hoeven missen? Is er dan zoveel eigenbelang en angst terwijl men alle kans heeft gekregen in 2 jaar zich te oriënteren rond wat ‘de andere groep’ ervan zegt. Je zou zeggen dat je toch je eieren voor je geld zou kiezen en je oor meer dáár te luisteren zou leggen, want veel van wat die ‘andere groep die kritisch staat tegenover QR, vaccinatieplicht, ‘je doet het voor een andere en anders ben je asociaal’, heeft gewaarschuwd, blijkt uitgekomen te zijn!
Is het zelfgenoegzaamheid, eigenwijsheid, gezichtsverlies, angst comfort te verliezen, eigenbelangen, trots, heerszucht waardoor men niet veel meer onderzoek doet en toch maar meegaat met een zinkend schip?

Moedeloosheid
De overheid heeft een goede strategie om mensen te laten doen wat deze wil: maak bang, verdeel en heers. Geef hoop, ontneem die hoop, maak murw zodat mensen zich maar schikken in wat de overheid zegt, beweert en wil. Hoogleraar Hans Boutellier (VU Amsterdam) zegt dat het op en neer effect van ‘het gaat goed – het gaat slecht’ het uitputtende is. Veerkracht houdt vanzelf op, als je maar voldoende afwisseling in ups en downs hebt dus steeds weer met teleurstelling op teleurstelling te maken krijgt. Er zijn 3 fasen van doormaken van een crisis: incasseren, herstellen en verbeteren. Incasseren is al een tijd aan de gang, maar herstellen is er nog niet van gekomen. Dat kan ook niet, want er is niets verbeterd! Als het volk dan nog niet heeft kunnen ervaren dat er is verbeterd, is het natuurlijk wel heel zuur om het volgende diepe dal maar weer te moeten incasseren. Het put de bevolking uit en ontneemt moed. De overheid zorgt niet voor vertrouwen. Ze richten zich op het nu, maar stelt geen enkel beleid voor de toekomst wat ook niet mogelijk is, omdat ze niet aan het verbeteren zijn! Er worden zonder samenspraak regels uitgevaardigd. Dat ontneemt motivatie. Alles gebeurt ‘over het volk heen’, maar niet voor en door het volk.. Misschien moet dit ook wel gebeuren om juist wakker te worden…

Kinderen vaccineren – Ouders: je kunt je beslissing niet ongedaan maken!
Nog steeds zijn er de plannen om de kleintjes maar te vaccineren. Dit terwijl ernstige ziekte door Covid-19 bij kinderen een zeldzaamheid is. Tot dusver zijn er in Nederland - we hebben het over 2 jaar - 93 kinderen in het ziekenhuis opgenomen. Het gaat om kinderen die al ernstige onderliggende aandoeningen hadden (ernstige astma, hartafwijkingen, obesitas, syndroom van Down). In Nederland zijn er geen kinderen in de leeftijdscategorie 5-15 overleden aan Covid-19. Men richt zich als een kip zonder kop op het alles en ieder maar vaccineren, terwijl men niet eens beseft wat er met de tere kinderlijfjes gaat gebeuren. Wat is het effect van de experimentele vaccinaties op de voortplanting, de geest, het gedrag, de gezondheid op lange termijn. Dat gok je toch niet bij kinderen?? Men pleit ‘voor alle veiligheid’ voor vaccineren met lage dosering, wat echter de effectiviteit van de vaccinatie belangrijk vermindert. Het vertrekpunt lijkt veilig, maar is dat helemaal niet.
Men zal vanwege de lager dosering juist sneller en vaker moeten gaan vaccineren, terwijl de effectiviteit tegen de huidige virusvarianten sterk is afgenomen. Het risico op bijwerkingen bij kinderen wordt zodoende ook verder vergroot! Besef dat de kans om een corona infectie te overleven volgens het RIVM 99.85% is. Waarom gaan we mee in alle onzekerheden. Wat doet de mens vasthouden aan een beleid dat op aannamen, angst en eigenbelangen is gebaseerd! Zelfs schijnveiligheid denkt men te creëren over de ruggen van onschuldige gezonde kinderen. (Theo Schetters, immunoloog, vaccinoloog).
Het vaccineren van kinderen in de basisschoolleeftijd alleen om kwetsbare groepen te beschermen is strijdig met de Kinderrechten Verdrag (Martin Buijser en Marc Dullaert van KidsRights). Als kinderen meer profijt dan last hebben van een inenting, zou dat mogen, zegt jurist M. Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Enten mág dus niet, want alleen een kind dat een bepaald risico loopt, heeft er wat aan. Gezonde kinderen niet, dus mogen zij niet geënt! Ouders of voogden mogen voor 5-11 -jarigen niet besluiten tot vaccinatie, want het dient bij hen geen geneeskundig doel. Inspuiten alleen om de kans van transmissie van het virus te verkleinen, is niet in het belang van het kind! Ouders, besef dit!

‘Neem geen derde prik als je gevaccineerd bent tegen corona,
waarschuwt de Duitse longarts, internist Wolfgang Wodarg in gesprek met Wochenblick-hoofdredacteur Elsa Mittmannsgruber. Het is moeilijk of mogelijk zelfs onmogelijk om je gezondheid terug te krijgen. Hij ziet geen voordelen in de vaccinaties. Je kunt na een experimentele gentherapie nog steeds ernstig ziek worden en in ergste geval overlijden. De kwestie is: tijd… De vraag is dan wat de oorzaak is: door corona of de gevolgen van de vaccinatie? De bijwerkingen zijn verwoestend.
Wodarg wijst er verder op dat in 5-10 procent van de gevallen een ader wordt geraakt tijdens de vaccinatie. Nanodeeltjes in de experimentele vaccins komen zodoende rechtstreeks in het hart. In het vaccin van het bedrijf Valneva zit de hulpstof CpG. Dit zijn nucleïne zuren, genetische informatie die immuuncellen binnendringt in de vorm van nanodeeltjes. Zo worden we genetisch gemodificeerd, wat onherroepelijk is. Ook de nieuwe vaccins van Novavax en Valneta zijn gentherapieën. Novavax bevat kunstmatig geproduceerde spike-eiwitten en maakt gebruik van nanodeeltjes om de immuunrespons te versterken.

Gera Hoogendoorn-Verhoef.

Wetenswaardigheden rond Covid-19. Deel 11

Omdat het verstrekkende gevolgen kan hebben als een mens besmet wordt met dierlijke cellen, ter verduidelijking twee citaten uit mijn boek ‘Orgaandonatie- en transplantatie geestelijk bezien’:
Het Covid-19 vaccin, dat middels genetische manipulatie is gefabriceerd, bestaat uit dierlijke of foetale cellijnen. Immers, een virus kan alleen maar gedijen op LEVEND weefsel. Daarom is het dat een dergelijk vaccin gemaakt is met behulp van ten minste dierlijke cellen. Een humaan vaccin (geschikt voor mensen) heeft ménselijke cellen nodig die afkomstig zijn van foetussen (ongeboren baby’s). Men heeft de cellen ook nog eens zo bewerkt dat die cellen zich eindeloos doordelen. God heeft niet voor niets gezegd dat een mens nooit mag samenvoegen wat Hij heeft gescheiden en de mens ook niet moet scheiden wat Hij samenvoegde. Dierlijke cellen passen niet in een menselijk lichaam, laat staan in het bloed!
Waar mensen gaan sleutelen aan bewustzijn, erfelijk materiaal (GMO - genetische modificatie, manipulatie) vermeng je niet met elkaar passende delen bewustzijn met elkaar of ‘dwing’ je bepaald bewustzijn op te nemen, waardoor ziekten ontstaan.
Genetisch gemanipuleerde medicijnen (vaccins) kunnen alleen gemaakt worden uit cellijnen van levende cellen die gewonnen worden uit foetussen.
Omdat ook levende cellen eens sterven moet er iets gebeuren in die cellen, waardoor ze blijven leven! Ze vermeerderen zich dus telkens weer. Dit is het principe van de kankercel die woekert uit zucht tot zelfmanifestatie, waarbij gezonde cellen het loodje leggen. Daarom is het grote gevolg, risico van dit soort genetisch manipuleren altijd… kanker. God heeft niet voor niets gezegd dat de mens niet moet samenvoegen wat God heeft gescheiden en dat wat samengevoegd is door God, de mens niet kan scheiden! Een mens mag nooit samenvoegen wat Hij heeft gescheiden en de mens mag ook niet scheiden wat Hij samenvoegde. Dierlijke cellen passen niet in een menselijk lichaam, laat staan in het bloed! We vergeten dit allemaal maar voor gemak en willen er ook niet van horen, omdat ontwikkelingen die wij zien als wenselijk, dan niet meer worden gesteund. Maar… Gods orde is er nog steeds. Helaas is veel van die orde voor de mens zo onduidelijk geworden en volgens hem manipuleerbaar dat we juist DAAROM in een groot zwart gat zijn beland waarvan we niet inzien welke impact een en ander gaat hebben… of al heeft.
Ook het feit dat dergelijke medicijnen altijd verontreinigd zijn met dierlijke cellen (aap, kippenei cellen), omdat een virus alleen gedijt op levende cellen en dus een vaccin altijd bestaat uit levend materiaal (al beweert men dat het onschuldig is en het ‘dood’ materiaal is), is al reden voor ziekte. Ook hier geldt bovenstaande. De mens moet de natuurlijke orde respecteren. Waar hij dat niet doet en zijn eigen orde aanbrengt, is ziekte feit. Vaak is het een kwestie van tijd. Het ligt eraan hoe sterk het immuunsysteem is voordat je bemerkt dat iemand verzwakt of ziekten ontwikkelt. Waar er een genetisch gemanipuleerd ‘iets’ ook nog eens verpakt wordt in (nano) deeltjes die in iedere cel doordringen, is het wachten op een verzieking van het gehele menselijk lichaam inclusief hersenen en voortplantingscellen. Is DNA — je erfelijk materiaal — eenmaal vervormd, dan is dit onherroepelijk.

In Canada zijn de eerste provincies (Quebec en Ontario) waar verplichte injecties in de zorg worden losgelaten. Reden is capaciteitsproblemen als gevolg van teveel mensen die de zorg zouden verlaten. Men is niet gezwicht voor de druk. Sommigen hebben gestaakt, gedemonstreerd maar vooral duidelijk gemaakt dat de enige oplossing is het stoppen met nog langer meedoen aan tirannie: https://www.cbc.ca/news/world/coronavirus-covid19-canada-world-nov3-2021-1.6235213.

Rabbijn Tamarah Benima wekte ophef met haar Rede van Fryslân. Ze waarschuwt voor een totalitaire samenleving en de toon ongevaccineerden weg te zetten als gevaar voor de volksgezondheid, evenals de dwingelandij mensen niet mee te laten doen omdat ze anders denken over gezondheid en vrijheid. Ze herleeft dezelfde sfeer nu, als de Jodin die zij was vooral ook al voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Men zag toen niet aankomen dat Hitler werkelijk de Joden zou vervolgen die hij eerder aanmerkte als gevaar voor de volksgezondheid. De Rabbijn heeft voor- en tegenstanders. Maar hoe je ook denkt, wat je ook vindt, het is niet zo vreemd om eens rustig te kijken naar wat zij bedoelt en niet meteen haar uitspraken weg te wuiven. Zijn wij ooit in die omstandigheid geweest dat wij kunnen zeggen wat zij zegt? Ze stond erbij en keek er na en… wat zij zag, werd niet voorkomen.
Gevaccineerden genezen sneller van Covid als zij toch besmet raken. Dat is een voordeel. Dat ze het ruimschoots toch kunnen krijgen ondanks volledige vaccinatie is duidelijk feit, maar houdt veel gevaccineerden niet tegen thuis te blijven als ze klachten hebben. Wat hier erg aan is, is dat men vergeet dat de hoeveelheid virus die ze bij zich dragen net zo groot is als bij ongevaccineerden. Dat een covid-vaccin geen garantie is tegen besmetting en overdracht was al bekend…. Het is daarom bijzonder te noemen dat mensen met een QR code overal naar binnen mogen terwijl ze wel degelijk besmettelijk kunnen zijn! Het geeft weinig vertrouwen dat alleen gevaccineerden dus toegang blijven houden terwijl ongevaccineerden die doorsnee ook een goede gezondheid genieten omdat ze doorgaans bewust leven en dus goed letten op hun leefstijl.

De Morgen 5 nov.: 64% van de opgenomen mensen waren volledig gevaccineerd. 36% niet of gedeeltelijk. 61% van alle opnames vonden plaats bij 65plussers. Hiervan was 82% volledig gevaccineerd. Alleen al aan de hand van deze cijfers kan men de wijdverbreide aanname - zelfs stelling volgens bepaalde mensen - niet meer hard maken en verantwoorden dat ongevaccineerden de schuld zijn van het hogere aantal ziekenhuisopnamen. Het zijn juist de gevaccineerden die duidelijk zwakker zijn en eerder helaas toch in het ziekenhuis terechtkomen. Wat zal er gebeuren wanneer mensen een 3e of 4e prik gaan nemen? Bijzonder dat men niet afwacht hoe het aantal opnamen zich gaat verhouden. Immers, een 3e prik kan men niet meer ongedaan maken, maar zal een behoorlijke verzwakking van het immuunsysteem kunnen veroorzaken, waardoor meer mensen de dokter nodig zullen hebben.

Voorzitter van de Nederlandse vereniging Heelkunde Jaap Bonjer zegt: ‘Geplande zorg dreigde te worden gecanceld. Dat was in ieder griepseizoen het geval en dat speelde al ver voor corona. Grootste drukte is er dan op de IC en specialistische VP afdelingen. Men wijst nu naar ongevaccineerden, wat stellig onterecht is. We komen 14.000 personen tekort aan medisch personeel. Volgend jaar zal er een tekort zijn van 75.000. Corona is de druppel bij toch al een tekort! Een andere druppel kan ook zijn, een groot verkeersongeval. Waar zijn de bedden voor in dit geval? En wat te denken van de intoxicatie vanwege drugs of alcoholgebruik of al die ongelukken veroorzaakt door geen licht op de fiets, of door rood rijden? Ga hier eens naar kijken. Het zou de zorg enorm ontlasten en wel in ieder weekend, dus stelselmatig. Men noemt dit niet, maar van de aantallen en hectiek hieromheen schrik je!’ (video WNL 30 okt.). Ook het Radboudumc reageert op de mediaberichten: IC’s liggen niet vol met coronapatiënten.

29 oktober Antenne Münster: Universiteitskliniek UKM stopt Booster vaccinatie voor haar wel 11.000 medewerkers vanwege de ongewoon vele bijwerkingen. https://www.antennemuenster.de/artikel/uniklinik-stoppt-booster-impfungen-fuer-beschaeftigte-1117185.html.

THE_VACCINE_DEATH_REPORT_-_NL-4633792 door David John Sorensen & Dr. Vladimir Zelenko versie 1, sept. 2021: Doel van dit rapport: bewijzen dat wereldwijd miljoenen burgers zijn overleden en dat honderden miljoenen het slachtoffer werden van ernstige bijwerkingen na inenting met de experimenteel mRNA-gentherapie (covid-vaccins).
CDC klokkenluider ondertekent beëdigde verklaring. Uit de gegevens van VAERS (vaccine Adverse Event Reporting System) van het Amerikaanse CDC blijkt dat op 17 sept. al 726.963 mensen het slachtoffer werden van bijwerkingen waaronder beroertes, hartfalen, bloedklontering, hersenaandoeningen, stuiptrekkingen, epilepsie, ontstekingsverschijnselen in de hersenen en de wervelkolom, levensbedreigende allergische ereacties, auto-immuunziekten, artritis, miskramen, onvruchtbaarheid, snel optreden van spierzwakte, doofheid, blindheid, narcolepsie en kataplexie. Naast dit astronomische aantal slachtoffers met ernstige bijwerkingen rapporteert de CDC ook dat 15.386 mensen overleden als gevolg van de experimentele inentingen.
Expert gezondheidsfraude bij de CDC Jane Doe deed hier onderzoek naar en kwam tot de schokkende ontdekking dat het aantal overlijdens minstens vijf keer zo hoog lag dan wat CDC toegaf: ‘VAERS geeft onderrapportering weer met voorzichtige factor van minstens 5. Vastgesteld is dat de overlijdens plaatsvinden binnen 3 dagen na vaccinatie hoger liggen dan de cijfers gerapporteerd in VAERS. De expert stelt in haar rapport dat niet het getal van 15.386 juist is, maar dat het aantal slachtoffers die overleden ergens tussen 80.000 en 160.000 ligt.
Het Informed Consent Action Network (ICAN) melde dat een studie aantoonde hoe het reële aantal gevallen van anafylaxie 50 tot 120 keer hoger ligt dan beweerd werd door de CDC. Privé onderzoeker zocht naar specifieke case-ID’s. Hij ontdekte ontelbare voorbeelden van oorspronkelijke overlijdensregistraties die gewist werden. Er ontbreken zo’n 150.000 overlijdens die daar waren maar nu niet langer meer te vinden zijn. De vraag luidt dan: zijn het allemaal overlijdens? Toonaangevende wetenschapper binnen de CDC, William Thompson legde het misdrijf bloot waarbij verband tussen autisme en vaccinaties werd aangetoond in de prullenbak verdween. Hij gaf toe dat hij destijds betrokken was bij de misleiding van miljoenen mensen over de mogelijke negatieve neven effecten van vaccins. ‘We hebben gelogen over de wetenschappelijke bevindingen’.
Een slecht voorbeeld van criminele methodologie dat gebruikt wordt om vaccinsterfte te verbergen is het feit dat de CDC een persoon tot en met twee weken na de tweede dosis niet als gevaccineerd beschouwt. Dat betekent dat ieder die tijdens de vele weken vóór of óp de twee weken na de tweede injectie overlijdt, geregistreerd wordt als een niet – gevaccineerde dode. Op deze manier kun je het overgrote deel van vaccinatieoverlijdens negeren.

https://youtu.be/R6YkcgToFkc te beluisteren persconferentie waarin Europees Parlement grote zorg uitspreekt over de ‘greenpass’.

https://commonsensetv.nl/redacteur-ard-ik-kan-niet-langer-zwijgen: Een open brief van Ole Skambraks die ziet hoe er partijdigheid is ontstaan juist ook omdat de media aan eenzijdige berichtgeving doet. ‘Er is geen discussie en uitwisseling waarin alle delen van de samenleving zich kunnen bevinden’.
Het volledige document waarvan enkele punten hieronder worden genoemd, is te downloaden via: https://www.fda.gov/media/134922/download. Bericht van Britse advocaat Anna De Buiscuit:
1 Het FDA geeft toe dat de ‘Covid’ PCR test is ontwikkeld zonder geïsoleerde monsters voor testkalibratie, wat feitelijk toegeeft dat er iets anders wordt getest.
Een document dat zojuist is vrijgegeven door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) geeft openlijk toe dat de beruchte PCR-test voor het Wuhan-coronavirus (Covid-19) niet is ontwikkeld met echte monsters, maar eerder met wat lijkt op genetisch materiaal van een verkoudheid virus.
In het FDA-document wordt duidelijk vermeld dat gewoon genetisch materiaal van de seizoensgriep werd gebruikt als testmarker in de PCR-testkits, omdat de autoriteiten wisten dat veel mensen er "positief" op zouden testen, waardoor ze deze resultaten konden gebruiken in het ‘Covid’-verhaal.
Het is een beetje een lange lezing, maar kijk zelf eens. Er is geen legitieme test die de aanwezigheid van SARS-CoV-2 nauwkeurig identificeert. Uit het document:
“Aangezien er geen gekwantificeerde virus isolaten van de 2019-nCoV beschikbaar waren voor CDC-gebruik op het moment dat de test werd ontwikkeld en deze studie werd uitgevoerd, werden testen die waren ontworpen voor de detectie van het 2019-nCoV-RNA getest met gekarakteriseerde voorraden van in vitro getranscribeerd RNA van volledige lengte (N-gen; GenBank-toetreding: MN908947.2) van bekende titer (RNA-kopieën/µL) verrijkt met een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van menselijke A549-cellen en viraal transportmedium (VTM) om een klinisch monster na te bootsen.”
2 Een andere onthulling in het document is de erkenning door de FDA dat testresultaten worden "gepoold" om cijfers te produceren die onnauwkeurig zijn. De FDA produceert letterlijk gegevens om een vals verhaal te ondersteunen.
3 FDA-document geeft toe dat de ‘Covid’ PCR-test alleen is ontwikkeld om IN VITRO gebruikt te worden. Immers, deeltjes kunnen vrijkomen in de niet afgesloten ruimte waar de testen worden gedaan en ANDERE TESTEN IN DE BUURT besmetten waardoor VALS POSITIEVE testen het gevolg zijn. Helaas test men overal in niet afgesloten ruimte en dus niet afzonderlijk, maar allerlei testen bij elkaar, waardoor het veel hogere aantal van besmettingen het gevolg is! Jouw test zal maar in de buurt staan van een positieve test… En.. hoe schoon wordt er gewerkt?

Ander punt: vorig jaar al was bekend dat de PCR test nooit gemaakt kon zijn op grond van het aangewezen schuldige SARS Cov-2 virus. Immers, de test was in JANUARI 2020 al toegelaten, terwijl toen nog hoog en breed gezocht moest worden naar de veroorzaker van de uitbraak. Een en ander houdt in dat de test dus al langer vóór die tijd in ontwikkeling was! Hoe kan dit alles als er nog geen ziekte uitbraak is en men toch al bezig is om een test voor die toekomstige ziekte te ontwikkelen? Daarbij wist men al wat ondertussen ook Spanje heeft aangetoond: er is geen te lokaliseren veroorzaker van de ‘pandemie’. De maker van de test heeft zelf zijn bedenkingen geuit en gesteld dat de test NOOIT bedoeld was als opspoorder, bevestiging van een SARS Cov-2 besmetting, ziekte, besmettelijkheid. Het moet nu toch onderhand te denken geven dat het testen en dus het constateren van een SARS-Cov-2 besmetting, ziekte of mogelijkheid tot overdracht TOTAAL GEEN WETENSCHAPPELIJKE GROND heeft en ook in alle landen verboden met worden. Ten onrechte maakt, praat, houdt men mensen ziek, weg van de maatschappij, bang en laat men zich vaccineren op grond van een test die te pas en te onpas zegt te bewijzen dat je clean bent of binnen met blijven. We staan nu wereldwijd op een kruispunt. De tijd is aangebroken om te beslissen of we dit soort medisch fascisme laten voortduren of eindelijk nee gaan zeggen tegen tiranniek overheidsbeleid.

Grafeenoxide, onderdeel van de vaccins is niet echt stabiel. Het lijkt erop dat het (steeds) moet worden aangevuld om werkzaam te kunnen gaan zijn. Het lichaam kan grafeenoxide zelf afbreken.
Om dit te bespoedigen zijn er supplementen te gebruiken. De booster injecties, herhaaldelijk vaccineren zorgen er echter voor dat het grafeenoxide aangevuld wordt. Grafeenoxide veroorzaakt bepaald lichaamsmagnetisme wat gevolgen in heel het lichaam heeft omdat immers in wezen alle levensprocessen als basis de aantrekkende en afstotende kracht dat elektromagnetisme is, heeft! Verstoring hiervan zal gevolgen hebben die we nog niet overzien. Hogere straling die wordt losgelaten op mensen, zal een bepaald proces op gang brengen waardoor ziekte zich zal gaan kunnen openbaren, al weten we niet hoe en in welke mate dit proces zal verlopen en waarom men dit wil. Je zou haast zeggen dat men dit immers wil, want waarom neemt men niet het zekere voor het onzekere, stopt men het vaccinatie programma en onderzoekt men niet eerst eens de kwaliteit van meldingen, ernst en verbanden van bijwerkingen na vaccinatie, wat toch al hoog en breed duidelijk is. We mogen ons daarbij toch wel bedenken dat de overheid op de hoogte moet zijn van de schadelijkheid van grafeenoxide en zeker de nanodeeltjes die overal in doordringen en hun werk doen. Dat er al langer steeds meer straling te verduren is, is een feit. Zou ook dit al oorzaak zijn van de vele onverklaarbare en soms bijzonder onverwachte symptomen, of zijn deze symptomen de bijwerkingen van de vaccins, of is ook de hogere straling schuldige? Immers, virussen – eiwitpakketjes met ballaststoffen (exosomen)  die mensen uitscheiden als er een te hoge belasting van het lichaam is opgetreden – zwermen altijd weer in bepaalde tijden meer of minder in het rond na uitscheiding door talloze lichamen die zich proberen te reinigen. Ze zorgen voor veel symptomen die we ‘griep’ noemen. Allerlei luchtweg-, slijmvliesklachten treden hierbij op in geringe of soms zeer ernstige mate met hoge koorts die geproduceerd wordt in een poging die eiwitten en daarin eventuele ziekteverwekkers te vernietigen. Deze eiwitpakketjes worden in grote mate meer geproduceerd als er hogere en meer straling wordt ondergaan… Ook bacteriën groeien graag op straling en slecht functionerende slijmvliezen met alle gevolgen (zoals verkoudheid, bronchitis, longontsteking, darmproblemen) van dien die ernstiger worden en uitwerken als iemand in een verzwakte toestand is (comorbiditeit).

Er is veel oversterfte in Europa. Een bericht 11 oktober: onder de groep van 14-15 jarige is dit 79% meer. In de leeftijdsgroep 41-64 jarigen: 112%. Onder de 65plussers-75jarigen is dit met 57% meer.
2020 was het top-Covid-slachtoffer jaar. In 2021 kwam pas het vaccin.
De hogere sterfte in 2020 was nog niet zo opvallend hoog en alleen te wijten aan Covid zoals men dit deed geloven, omdat immers al was verwacht dat er dat jaar veel mensen zouden komen te overlijden gezien hun leeftijd/ziekten. Deze mensen zijn ondertussen dus al overleden en zijn niet mee te nemen in de oversterfte van dit jaar.
Dus… niemand hoeft erg onderlegd te zijn of precies te weten hoe het zit, om te begrijpen aan de hand van deze eenvoudige cijfers dat oversterfte door het vaccin moet komen. Er is immers geen ander zeer wijdverbreid iets aan de hand waardoor de hoge sterfte verklaard kan worden.

In Overnu.nl stond te lezen dat Marc Bonten van OMT zijn connectie met Pfizer en AstraZenica heeft verzwegen. Drie experts op gebied van metenschappelijke integriteit stellen dat de banden beter bekend gemaakt moeten worden. Kun je wel objectief de overheid adviseren en mag je je mengen in het publieke debat over de producten van de betreffende farmaceuten als je belangen hebt? Ieder OMT-lid moet een Belangenverklaring ondertekenen. Onderdeel daarvan is ‘Extern gefinancierd onderzoek’. Daar vulde Bonten ‘geen’ in, wat niet correct was volgens onderzoek.

Er beginnen meer protesten te komen en grote vragen, maar ook rapporten die andere geluiden laten horen rond het coronabeleid worden wat meer openbaar. Mensen zien in alle lagen van de bevolking dat er veel zaken niet kloppen. Er vormen zich overal groepen van mensen die allerlei initiatieven nemen om elkaar te informeren, te sterken. Ze zijn uit op verbinding en zien met grote bezorgdheid de toenemende druk en partijdigheid. Ze voelen zich machteloos en niet serieus genomen. Misschien is het ook wel nodig om (eindelijk) eens kritisch te worden en uit de comfort zone tevoorschijn te komen om iets te kunnen veranderen. Zou alles ‘gewoon’ doorgegaan zijn, was de mens niet te stoppen geweest en had het tij niet kunnen keren. Nu, doordat mensen bewuste keuzes gaan maken, kan er pas een kentering komen. Dat niet ieder tegelijk ziet waar het om begonnen is, is begrijpelijk. Het heeft tijd nodig en dus … geduld en… volhouden en… vertrouwen. Toch is het tien voor twaalf, want gebleken is dat mensen makkelijk te bewegen zijn om te kiezen voor eigenbelang, gemak, door kunnen gaan met de eigen vertrouwde leefstijl, meningen, gewoonten en willen veel mensen niets inleveren voor het goede doel.
Het goede doel is gezondheid, vrede en vrijheid voor iedereen. En dat is nu juist voor velen nog zo ver weg…. Het wordt tijd voor een nieuwe moraal van dienstbaarheid waarin mensen elkaar niet meer veroordelen maar vinden door… nood. Misschien is het juist de vredelievende menselijkheid die pas kan gaan groeien op puinhopen van gestapelde narigheid. Als dat zo is, is er hoop, maar moeten we eerst door de zure appel heen bijten. Wat is er voor nodig dat nog meer mensen wakker worden en.. zich gaan inzetten voor een eerlijke wereld van vrede en vrijheid voor iedereen?
Wat kun jij hieraan bijdragen?

Normaliter is 72% vaccinatiegraad of groepsimmuniteit voldoende. Dat was ook het plan, de afspraak begin 2020. Het doel zou bereikt zijn met deze 72%. Bijzonder is het te noemen dat nu 82% nog niet voldoende lijkt te zijn. Een wetenschappelijke afspraak dat groepsimmuniteit bereikt is bij 72% en de waarheid hiervan zich hoog en breed bewezen heeft, is nu ineens niet meer van belang. Men wil verder gaan. Men kan echter op grond van het excuus dat de vaccins niet goed werken niet het percentage maar verhogen met als doel de groepsimmuniteit te verhogen. Immers, de mensen die vaker worden gevaccineerd kunnen nog steeds ziek worden. Bovendien worden zij er niet sterker op, waardoor zij ook nog eens juist eerder bevattelijker worden.
Streven naar nog meer gevaccineerden is niet reëel en houdt besmettingen en overdracht niet tegen. Daarbij: er zijn veel mensen dienet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook, die evenwel wel antistoffen hebben. Zij behoren tot het percentage groepsimmuniteit berekend te moeten worden.
Niemand wil deze groep serieus nemen. Vreemd genoeg schijnt men te WILLEN dat er gevaccineerd wordt, terwijl bekend is dat de beste immuniteit geleverd wordt door antistoffen die je hebt aangemaakt op een natuurlijke wijze – dus door het doormaken van de infectie – en niet door één of meer vaccins.

Berliner Zeitung: Ongewoon veel voetbalspelers - Prof en Amateur spelers – zijn de laatste tijd niet meer in staat te spelen of overleden aan hartstilstand, hartinfarcten of ander hartfalen. Een 17 jarige voetballer moest tijdens het spel gereanimeerd worden. Ook Marvin Schumann had een hartstilstand en werd gereanimeerd. Zo ook een hulpscheidsrechter in Emersacker, een speler moest door de tegenpartij gereanimeerd, een speler van Club Münster stortte in elkaar tijdens een wedstrijd, in Engeland stierf een 17 jarige voetballer tijdens een spel, een trainer kreeg een hartinfarct… Zo zijn er nog 16 gevallen van jonge gezonde spelers (22,31,16,13,22,53,18,25,24,27,16 jaar) die met hartinfarcten, hartproblemen, hartstilstand werden gereanimeerd, stierven of in het ziekenhuis belandden..
Zijn dit toevalligheden die we aan ‘zomaar’ iets kunnen wijten of mogen we aannemen dat er geen toeval is en er verband is met het vaccinatieprogramma? Immers, het regent problemen die ‘zomaar uit de lucht kunnen vallen’ maar opvallenderwijze begonnen na de vaccinaties…
We kunnen zeggen wat we willen, maar waarom geen grotere voorzichtigheid? Wat hebben we nog méér nodig om in te zien dat er iets niet klopt?
Lees artikel: https://www-berliner--zeitung-de.cdn.ampproject.org/c/s/www.berliner-zeitung.de/news/raetselhafte-herzerkrankungen-im-fussball-li.193554.amp

Wetenswaardigheden rond Covid 19, deel 10

De orde van advocaten Gelderland heeft een brief aan al hun leden gestuurd. Er is geen juridische grond voor het handhaven van de QR code op grond van Artikel 1 en 11 (recht van zelfbeschikking, onaantastbaarheid van lichaam en verbod op discriminatie op basis van levensovertuiging).
Er moet volgens verschillende experts een test komen die aantoont dat iemand antistoffen tegen corona heeft aangemaakt (serologische (of bloed)) test. Zo’n test moet even geldig worden als de QR code waar je telkens weer een negatieve PCR test of vaccin voor nodig hebt. Het is bekend dat natúúrlijk doorgemaakte corona veel antistoffen voor zeer lange tijd doet aanmaken, al zijn deze antistoffen op het moment dat er geen infectie speelt, niet direct zomaar aan te tonen. Ook de PCR traceert deze antistoffen niet! De antistoffen komen echter in werkzaamheid op het moment dat dat nodig is! Het betekent dus NIET dat iemand die op natuurlijke wijze (ongemerkt) corona heeft doorgemaakt geen antistoffen heeft, en dus een prik nodig zou hebben om beschermd te zijn. Daarbij weet men ook dat bescherming door een vaccin veel minder goed is dan als je op een natúúrlijke wijze de infectie (met Corona) hebt doorgemaakt. Is het bekend dat men nu al spreekt over een 3, 4e prik en dat de QR code verloopt na een half jaar?? Realiseert men wat dit inhoudt?

Bert Mulder, microbioloog en lid van het RedCrossTeam: bloeddonoren worden wél opgeroepen om bloed met antistoffen te doneren, terwijl deze zelfde mensen niet erkend worden als zijnde beschermd voor het coronavirus en géén QR code krijgen. Dit is wel heel erg in tegenspraak met elkaar! Een serologische test is een prachtige 4e oplossing voor mensen die zich niet willen’(kunnen) laten vaccineren. Hij stelt dat het vaccineren van ouderen en risicogroepen voorkeur heeft, maar weet ook van de grote belasting dat ongevaccineerden zich telkens moeten laten testen en gezonde mensen een prik moeten, wat je toch met de experimentele vaccines niet moet mogen willen omdat je dan ook gezonde mensen een mogelijk groot risico laat lopen!

CitizenFreePress.com, Archive.org, RedCrossBlood.org: Het rode kruis geeft waarschuwing af om te stoppen met bloedplasmadonaties van gevaccineerde mensen. Dat doet het Rode Kruis niet voor niets, want bloed is hoog nodig! Ze heeft dit geadviseerd vanwege de samenhangende toxiciteitsproblemen die door de vaccins worden veroorzaakt.
Plasma mag alleen worden afgenomen van niet gevaccineerden die nog schoon bloed hebben dat niet is besmet met dodelijke spike-eiwitten en andere chemicaliën die degenen die bloedtransfusies gaan krijgen, dreigen te doden. Er is dus een enorm tekort aan zuiver bloed (zeker in de VS) dat niet besmet is met genetische modificaties en andere schade, omdat er immers massaal wordt gevaccineerd! Massavaccinatie doodt dus in feite effectief mensen die niet gevaccineerd bloed hard nodig hebben, maar het niet kunnen vinden! Is daar al aan gedacht?
Wat als iemand bloed nodig heeft, geen vaccin wil om de schadelijkheid en dan wel bloed moet ontvangen van een gevaccineerde donor? Ook hier geen vrijheid? Wie geen bloed van een gevaccineerde donor wil ontvangen dient een pasje bij zich te dragen waarop dat staat aangegeven. Een nieuw dilemma dus erbij, maar wel terecht! Dat bloed is dan niet meer veilig voor iemand. In hoeverre dat geldt is niet op voorhand bekend..

Huisarts Huib Rutten, voormalig specialist spoedeisende hulp, uit Leeuwarden geeft aan dat Sanquin, de bloedbank bekend is met het feit dat al 93% (!) van mensen antistoffen heeft! Het beleid van het Rode Kruis geeft aan dat men wel degelijk weet dat de vaccins schade berokkenen. Wetenschappelijk gezien is het van cruciaal belang dat degenen die donorbloed krijgen, voldoende antilichamen hebben die rechtstreeks verband houden met hun eigen immuunsysteem. Vervuild bloed van gevaccineerde mensen komt niet in aanmerking! Antilichamen ontstaan door een natuurlijke infectie en antilichamen ontstaan door een vaccin zijn niet hetzelfde! Daarom kan het ook zijn dat iemand ernstig ziek wordt van een vaccin, terwijl hij al eerder een infectie heeft doorgemaakt en dus al antilichamen heeft! Antilichamen die kunstmatig worden geproduceerd door covid-vaccins vernietigen in feite de natuurlijke covid-antilichamen. Daarom worden gevaccineerde mensen steeds vaker ernstiger ziek met covid! Dus oppassen geblazen met dit experiment! Nogmaals: er zijn dan al antistoffen, al zijn deze soms lastig te bepalen! Echter, in geval van een volgende infectie zullen ze hun verdediging weer inzetten en beschermen ze de persoon. Ze zijn dan pas ook goed te onderzoeken (al zal je arts daar niet om staan te springen. Het kost en is specialistisch). De ziekte zal (aanzienlijk) milder verlopen… Krijg je daarentegen een vaccin en je had al antistoffen, dan wordt het eigen afweersysteem in de war gebracht met alle gevolgen van dien.
Het komt daarom ook voor dat iemand zieker kan zijn van de tweede vaccinatie. Opnamen in ziekenhuizen betreft vaker deze groep mensen. Artsen maken zich hier zorgen om. De burger maakt echter geen onderscheid. Dat kan hij ook niet en wordt hem ook niet gezegd. De patiënt heeft COVID wat geen leugen is… E.e.a. geeft echter geen juist beeld van het nut en veiligheid van de vaccins.
Als je toch weloverwogen kiest voor een vaccin, doe dat dan pas nadat je weet dat je nog géén antistoffen hebt! Neem er de moeite voor om een dergelijke test te (laten) doen. En… heb je antistoffen, dan heb je blijkbaar al eens COVID doorgemaakt! Waarom zou je dan een vaccin nemen en bang zijn voor (nog een keer) COVID? Daarbij: het is een fabel dat een gezond mens die geen klachten heeft, COVID kan doorgeven. Hij besmet dus niet een ander!!

Gemeentebelangen Apeldoorn is tegen de invoering van de QR app: de overheid hoort niet tussen arts en patiënt te staan; de PCR test is twijfelachtig; op uitslag van de PCR test worden mensen die neg. testen, maar allang antistoffen hebben, tóch geweerd; ouderen hebben geen moderne telefoon of kunnen er niet mee omgaan. Daarbij is de app in strijd met de grondrechten.
Is het bekend dat iedere gemeente de maatregelen overheidswege opgelegd, kan volgen ja of nee en naar eigen behoefte regels kan aanpassen? Het is daarom van groot belang dat burgers en bedrijven met de gemeenteraad en burgemeester in gesprek gaan. Een bepaalde gemeente was van mening dat een kunstroute niet mocht doorgaan zonder een QR controle op iedere deelnemende locatie. Volgens de informatie die je vindt op Rijksoverheid is te lezen dat een QR code niet nodig is bij:

- Zorglocaties zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
- Dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;
- Verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants, tankstations;
- Verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Wel als je in de horeca of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten of drinken;
- Natuur- of dierenparken. Behalve weer in de horeca als je gaat zitten voor eten, drinken en
als je gaat zitten op het terrein zoals een voorstelling of optreden.
- Publiek bij amateurwedstrijden;
- scholen;
- Beoefening van kunst, cultuur of sport;
- Doorstroomactiviteiten waar mensen niet lang stilstaan. Ook bijvoorbeeld kermissen, beurzen, winkels, bezichtigingen).
Ieder hoort de wet te volgen. Prima dat gemeenten te goeder trouw zullen zijn, maar vaak ook niet precies weten wat wel of niet mag of kan en.. ook niet roomser dan de paus hoeven te zijn en niet beseffen dat ze soms onnodig meewerken aan discriminatie en ontstaan van veel narigheid en… verdeeldheid.

24 augustus, Robert Malone uitvinder van de mRNA-vaccintechniek meldde dat bij EudraVigilance 20.525 overlijdens en 1.960.00 letselgevallen zijn gemeld. Hij zei verder dat uit een onafhankelijke analyse is gebleken dat er in de VS tussen de 72.000 en 180.000 mensen zijn gestorven door de vaccins. Het gaat om problemen met zaken als hart-vaten, bloedstolling, oren, afweer. De vier vaccins die in Europa worden gegeven veroorzaken allemaal dezelfde soort problemen. Deze gevallen van bijwerkingen na de coronaprik worden gemeld bij EudraVigilance, de Europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Het is absoluut schokkend. Het zal duidelijk zijn dat men niet altijd kan herleiden wat de exacte oorzaak van een verschijnsel is, zeker als het al zieke mensen betreft. Echter, de getallen zijn te groot en te opvallend direct na de start van de vaccinatiecampagne. Men zich niet mag verschuilen achter aannamen en onzekerheden of… wegwuiven.

19 augustus waren bij het vaccinatiemeldpunt van de Buitenparlementarie Oderzoekscommissie 2020 1456 sterfgevallen en 1402 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld. Dit is alarmerend zegt de PBOC2020. Op 13 aug. betrof het nog 1300 sterfgevallen en 1150 ernstige gevallen van gezondheidschade. Er wordt mw. Kant, directrice van Bijwerkingencentrum Lareb uitleg gevraagd over hoe zij eventuele verbanden zoekt tussen vaccinaties, overlijdens en gezondheidsschade. 'We willen dit in een openbare live gestreamde hoorzitting doen vanwege de transparantie die de BPOC2020 altijd betracht', zegt commissievoorzitter Pieter Kuit. Bij het Lareb zijn er 509 overlijdens na coronavaccinatie binnengekomen.

Normaal gesproken worden experimenten stilgelegd als er wereldwijd tussen 30 en 50 mensen sterven, zelfs na het toedienen van 100 miljoen doses, zei C. Hove, Canadees arts. ‘Het is vreemd, absurd wat er is aangericht’, zegt hij tijdens het symposium van Doctors for Covid Ethics. ‘Dit zogenaamde vaccin heeft wereldwijd inmiddels tienduizenden mensen gedood en anderen zeer ernstig beschadigd. In mijn praktijk alleen al zijn negen mensen invalide geraakt door de Moderna-prik en ik heb maar een kleine praktijk’. Hoe kan het dat gezonde menen het vaccin namen in veronderstelling de ze beschermd zouden zijn. We weten niet eens wat de risico’s zin op lange termijn. We bevinden ons in een experiment. Beseffen mensen dit wel? Als we dan weten dat er zoveel bloedstollingsproblemen optreden, menstruatiestoornissen gemeld worden en ik bedenk mij dat lang niet ieder een klacht meldt en ook artsen vaak geen verbanden zien en er dus nog veel meer aan de hand is, begrijp ik gewoon niet dat de vaccinatiecampagne maar blijft doorgaan. Waar zijn de verontrustte burgers. Weten zij dit nu echt niet? Of nemen ze deze ernstige risico’s maar voor lief, vertrouwend op de huisartsen die meewerken, gedreven door hun beroepsverenigingen die uitvoeren wat de overheid wil en geen tijd om ingewikkelde rapporten te lezen die een andere mening, andere cijfers laten zien? Waar blijft de ethiek, dienstbaarheid en de afgelegde eed van veel artsen? Vertellen artsen iedere patiënt voordat zij prikken wel dat het een experiment betreft?
AD, 30 september: Bijwerkingencentrum Lareb heeft duizenden meldingen gekregen van menstruatiestoornissen na toediening van het coronavaccin. De gemelde bijwerkingen zijn zeer divers. Het gaat om het uitblijven van de menstruatie, hevige menstruatie en doorbraakbloedingen. Maar ook om het optreden van bloedingen na de overgang. Lareb bekijkt de meldingen van menstruatiestoornissen nader en gaat de gemelde klachten in kaart brengen. Ook internationaal wordt er nader onderzoek naar gedaan. Er zijn teveel opvallendheden.

Jaap van Dissel, RIVM zei 18 aug in een briefing in de Tweede Kamer te verwachten dat wie niet gevaccineerd is, vroeg of laat het coronavirus zal krijgen. ‘Het zal wel op termijn gaan om 2200-3400 IC- opnames’, zei hij. Maar dat klopt niet. Israël begon in december 2020 als één van de eerste landen met vaccineren. Worden in dat voorbeeldland vooral ongevaccineerden ziek? Nee, in tegendeel! De meerderheid van de mensen die met corona wordt opgenomen in het ziekenhuis is gevaccineerd. Er worden veel doorbraakbesmettingen geregistreerd. In zulke gevallen krijgen volledig gevaccineerde mensen toch corona. Op 15 aug. lagen er 514 ernstig zieke coronapatiënten in Israëlitische ziekenhuizen, een stijging van 3% in vergelijking met vier dagen ervoor. Van die 514 was 59% volledig gevaccineerd, schrijft vakblad Science. De meeste ziekenhuispatiënten zijn gevaccineerd. Dit is ook wat veel artsen en verpleegkundigen die werken in ziekenhuizen in Nederland vertellen. Hoort de doorsnee burger dit?

Het Amerikaanse CDC heeft in mei aangekondigd het aantal gevaccineerde mensen dat weer ziek wordt niet langer bij te kunnen houden. De Amerikaanse gezondheidsdienst telt alleen nog maar de doorbraakbesmettingen die leiden tot ziekenhuisopname of sterfte. Artsen vertelden tegen One America News dat tot wel 40% van de mensen die corona krijgen volledig gevaccineerd is.
Viroloog Anthony Fauci die vreselijke medische experimenten op honden meent te mogen uitvoeren zei volgend jaar ook jonge kinderen te willen vaccineren tegen corona. Onderzoekers waarschuwen dat er een correlatie is tussen vaccins en wiegendood. Het lijkt erop dat mensen zich minder snel laten testen. Ze worden moe, of.. worden ze verstandig?
Premier Rutte schreef juli al op social media dat het aantal ‘coronabesmettingen sneller stijgt dan verwacht’. Het Artsen Collectief waar ruim 1600 medici bij zijn aangesloten (dat doe je als arts ook niet zomaar) reageerde: De overheid noemt het ‘besmettingen’. Dat is onwetenschappelijk en zeer fout. Het betreft positieve testen. Een positieve test zegt niets: niet dat je besmet bent, ziek wordt of besmettelijk bent. Massaal testen van gezonde mensen is zinloos. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek’.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft een oplossing. ‘Wij kunnen het kabinet stoppen. Als wij massaal besluiten om ons niet meer te laten testen, zal er geen voedingsbodem meer zijn voor dit soort waanzinnige regels. Heb je een snotneus, ben je niet zo fit? Wees gewoon voorzichtig zoals je dat altijd doet met griepachtige verschijnselen en blijf even thuis!’ Juist omdat je meedoet met de hetze, houd je hem in stand en doe je mee aan grote discriminatie, partijdigheid en groeit er tweedeling dichtbij en ver weg… Griep zal er altijd blijven! En ook covid-19 gaat voorbij. Laat je niet verleiden een prik - of straks een 3e of 4e - te nemen om op reis te kunnen of leuke dingen te doen en weiger een QR code gebruik of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Er zal dan vanzelf geen voedingsbodem meer zijn voor dit soort regels. Als mensen regels in angst opvolgen, dan is het eind zoek. We moeten niet enkele mensen de schuld gaan geven, maar ons gewoon niet meer laten testen. En bedenk dat er veel meer mensen niet gevaccineerd zijn, al geeft men anders te denken! Blijf bij jezelf en… vrij!

Eerlijk onderzoek is zeer noodzakelijk. Het valt maar te bezien of de voorlopige toelatingen van de vaccins verlengd zullen worden op grond van de belastende cijfers van bijwerkingen en sterfte. Ze lopen eind dit jaar af. Dan heeft het vaccin geen macht meer, omdat het nog weer ‘gekeurd’ moet worden. Is het soms hierom dat de overheid zo’n haast heeft met wegwerken van de voorraad vaccins? Je zou toch denken dat de overheid zich vreselijk moet voelen als ze al die bijwerkingen, al dat leed, al die verdeeldheid, al die problemen ziet en beseft dat zij dat op haar geweten heeft.
Heeft men moed, is men eerlijk en wil het volk gerechtigheid en eerlijkheid, dan zal men de vaccins geen toelating meer verlenen en coronapas en controle afschaffen zou je denken!

Wetenswaardigheden rond Covid-19, deel 9

Advocaat Niels Vanaken heeft videoboodschap opgenomen. Hij zegt bijna dagelijks persoonlijke berichten te krijgen van mensen die hebben ervaren dat er binnen hun familie of vriendenkring overlijdens en ernstige bijwerkingen opreden na de vaccinatie. Hij haalt in de boodschap verschillende voorbeelden aan. Plotse aandoeningen na vaccinatie worden afgedaan als toevallig, worden verzwegen of men wijt zelfs doodoorzaak aan doodswens, onachtzaamheid, onwil enzovoort. Hij legt uit dat veel mensen de verbanden niet inzien omdat men gehersenspoeld is, men klachten doodeenvoudig niet verbindt uit angst. Ook wordt het melden van bijwerkingen ontmoedigd. Ook artsen melden meestal de bijwerkingen niet bij het LAREB, wat wel hoort! De advocaat wijst erop dat er inmiddels al zo’n 1200 berichten van overlijdens zijn binnengekomen. Dat zijn er veel meer dan het bijwerkingen centrum LAREB heeft ontvangen (491). Er is een sterk vermoeden dat er bepaalde toxische stoffen in de vaccins zitten die niet op de officiële bijsluiter vermeld staan. Daar is al eerder over geschreven en ook gerapporteerd.
Bij het meldingscentrum bijwerkingen geneesmiddelen LAREB zijn ondertussen (15/8) het volgend aantal meldingen van bijwerkingen betreffende de vaccins geregistreerd:
Pfizer/BionNTech ( comirnaty): 49.265
AstraZenica (vaxzevria): 35.210
Moderna (Spikevax): 17.958
Janssen: 10.076
Daarnaast zijn er 33 rond trombocytopenie (gebrek stollingscellen), meer dan 1000 betreffende menstruatieklachten (uitblijven, heftige bloedingen, krampen), 271 heftige allergische reacties, 67 anafylactische shock, 491 (onderzochte) overlijdens gemeld. Te beseffen is dat het aantal bijwerkingen veel ernstiger is en veelvuldiger, maar dat er onvoldoende wordt gemeld om allerlei redenen (onwetendheid, druk van meerderen, tijdsnood, wat haalt het uit, niet aan gedacht, onbekend met mogelijkheid, geen verband willen zien, onderschatten van verband). Al met al, is het onbegrijpelijk - als men volksgezondheid voor ogen heeft - dat deze gang van zaken niet wordt gestopt. Normaal roept men al alarm bij enkele overlijdens en stopt men een proef bij enkele bijwerkingen. Nu reageert men op geen enkele waarschuwing, noodkreet. Het heeft niets meer te maken met publieke gezondheid, besluit de advocaat. Zelfs al zijn de meningen verdeeld, het zou toch vertrouwen wekken als de overheid het zekere voor het onzekere zou nemen en beleid bijstelt.

Bij het vaccinatiemeldpunt van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 komen steeds meer meldingen binnen. In middels zijn er 1456 sterfgevallen en 1402 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld. ‘We vinden dit alarmerend’ zegt de BPOC2020. De teller stond op 13 augustus nog op 1300 sterfgevallen en 1150 ernstige gezondheidsschade. De commissie heeft Agnes Kant directrice van Bijwerkingencentrum Lareb opgeroepen te komen getuigen in een hoorzitting.

Het wetenschapsteam van ALETHEIA komt na grondige analyse van gegevens over de vaccins tot de conclusie dat goedkeuring niet zorgvuldig is uitgevoerd en ook niet wetenschappelijk verantwoord is. Er is niet voldaan aan wettelijke vereisten voor een tijdelijke goedkeuring van deze vaccins, noch zijn de nodige veiligheidsstudies beschikbaar. In het bijzonder eist ALETHEIA de onmiddellijke opschorting van de tijdelijke goedkeuring voor 12-15 jarigen. Er is geen enkel wetenschappelijk bewezen voordeel in deze leeftijdsgroep. Zeker ook vanwege de gemiddelde aantallen gemelde bijwerkingen zijn na de vaccinatie mogelijk ernstige negatieve gevolgen te verwachten. Bij correcte wetenschappelijke observatie en gebruik van de absolute risicoreductie is de effectiviteit lager dan 1,5 %. Ondanks een groot aantal ontbrekende onderzoeken naar veiligheid en talrijke relevante open vragen, verleende Swissmedic tijdelijke goedkeuringen voor de nieuwe op genen gebaseerde Covid-19 vaccins.
Arts Zev Zelenko waarschuwt voor wereldwijde genocidale gebeurtenis. Hij is genomineerd voor de Nobelprijs. Die krijg je niet voor niets. Hij noemt corona een psyop, of te wel een psychologische operatie. Er sterven meer mensen door de maatregelen dan door de ziekte zelf. Ook Nobelprijswinnaar Luc Montagnier en Mike Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer hebben gewaarschuwd voor genocide. Ierse professor Dolores Cahill heeft gezegd dat 90 % van gevaccineerde mensen binnen twee jaar zal komen te overlijden. Robert Malone, uitvinder van mRNA-vaccin heeft mensen gewaarschuwd het vaccin niet te nemen. Bevreemd het niemand dat het onverantwoordelijk te noemen is om niet te luisteren naar ook deze mensen die verstand van zaken hebben, meegewerkt hebben hier en daar aan de vaccins, maar nu inzien dat er iets heel anders aan de hand is en naar buiten komen met informatie wat zij eerder niet wilden, konden, mochten delen of hen onbekend was? (Lees artikel op NineForNews 17 augustus).

Advocaat Reiner Fuellmich
heeft een onafhankelijke rechtbank gevonden. Een van de rechters is Christian Dettmar uit Weimar die wél luisterde naar de experts van Fuellmich die aantonen dat er veel onwettelijks gebeurt op het gebied van coronabeleid/ maatregelen. Er zijn veel rechters die niet corrupt, maar wel bang zijn. Fuellmich hoopt meer zaken te winnen zodat meer rechters tot eerlijke vonnissen komen en men halt kan toeroepen aan gevaarlijke tendens rond wat er nu aan de wereld aan de gang is. Een groep advocaten heeft een rechtszaak tegen de staat Hawaï aangespannen namens 1200 eerste hulpverleners die protesteren tegen vaccinatieplicht voor overheidspersoneel. Advocaat Michael Green zei dat bijna 45.000 mensen die de vaccinaties hebben genomen binnen 72 uur zijn gestorven.

Blad De Gelderlander meldt: Zeven bewoners van een Vlaams woonzorgcentrum in Zaventem zijn overleden. Ze waren volledig gevaccineerd. Twee van de bewoners waren ongeneeslijk ziek. Sommigen hun gezondheid was slecht. Totaal raakten 20 van de 28 personen besmet. Ze waren allen gevaccineerd. Drie gevaccineerde bewoners van Huize Rosa, Nijmegen zijn overleden. Bestuur is geschrokken schrijft de Gelderlander. Vóór de uitrol van het vaccin is er in het zorgcentrum geen enkele uitbraak geweest! Een raadslid van de Nijmeegse gemeente twittert: ‘verpleeghuizen in Nijmegen kampen met nieuwe sterfgevallen van gevaccineerde mensen, keer op keer afdelingen in isolatie. Hoe gaan we verder, want vaccineren lost niets op, maar neemt levens. Abrien Aquirre, ergotherapeut die op 3 verschillende corona afdelingen in Hawaï heeft gewerkt zegt: ’ik heb 32 ouderen zien sterven vlak na Moderna-prik. Daar hoor je niets van in de media. Medische diagnoses werden aangepast, zodat mensen met b.v. longaandoening diagnose corona kregen. Er kan dan meer geld worden gewonnen. In sommige gevallen waren mensen net eens positief getest’. Dit soort berichten zijn er veelvuldig vanuit insiders van ziekenhuizen en zorginstellingen.

Er is een tendens om ongevaccineerden de schuld te geven van ‘een pandemie van ongevaccineerden’. Jo Biden, Anthony Fauci, Rochelle Walensky, Hugo de Jonge spreken hierover. Ook het NOS schreef dat ‘veruit de meeste covidpatiënten in het ziekenhuis niet gevaccineerd zijn. Maar.. klopt dit wel? Nee, het is juist bekend en zeer opvallend te noemen dat de meeste opnamen in de ziekenhuizen juist volledig gevaccineerden betreft. Professor Byram Bridle van Universiteit van Guelph in Canada zegt dat het ook niet waar is dat ongevaccineerden nieuwe varianten voortbrengen. Het zijn juist de vaccins die de nieuwe varianten veroorzaken. Ze richten zich op één enkel eiwit van het virus, dus het hoeft slechts één eiwit te veranderen om de vaccins te kunnen omzeilen. Dat zie je nu gebeuren: mensen die geprikt zijn, raken nog steeds en makkelijker besmet. Omdat de afweer een knauw heeft gehad juist door de vaccinatie, heeft een virus (mutant) dus juist meer kans ziek te maken! Ongevaccineerden bouwen een natuurlijke immuniteit op die veel beter bescherming biedt tegen nieuwe varianten dan het vaccin. Zij hebben daarbij niet te maken met de soms grote risico’s die aan vaccinatie kleven. IJsland en Denemarken hebben ondertussen erkend dat hun hoge vaccinatiegraad niet heeft geleid tot groepsimmuniteit. Zie ook vorig deel 8 de uitbraak van hoog aantal besmettingen na vaccinatie in Bhutan, Cyprus, Seychellen, Israël en ook in Nederland. 18 juli waren mondkapje en afstand houden in Engeland niet meer langer verplicht. De nachtclubs gingen ook weer open. Het aantal door Neil Ferguson (bijnaam ‘professor Lockdown’) voorspelde aantal besmettingen (100.000) en ziekenhuisopnames per dag (1000) bleek op 8 augustus op minder dan 27.000 gevallen uit te komen. Op het moment van zijn uitspraak waren er toen rond 45.000 ‘besmettingen’ per dag. Dat betekent dus dat sinds de afschaffing van de coronaregels de besmettingen met maar liefst 40 % waren gedaald!

The Lancet publiceerde dat onderzoek naar aanwezigheid van antistoffen na vaccinatie aantoont dat antistoffen (na vaccinatie met Pfizer en AstraZenica) al na 6 weken beginnen af te nemen. Na 10 weken kan het aantal antistoffen met al meer dan 50% gedaald zijn. Dat houdt in dat een vaccinatie maar voor zeer korte duur helpt, als het vaccin immers al wel helpt. Volledige immuniteit door vaccinatie is zeer discutabel, laten onderzoeken zien. Men stelt dat men de ziekte in geval van besmetting met het Coronavirus lichter doormaakt, maar het wel evengoed kan krijgen, dat meer mensen bevattelijker worden en niet gevrijwaard zijn voor besmetting. Helaas zijn de bijwerkingen veelal méér schuldig aan soms wel ernstigere problematiek terwijl doorgaans het doormaken van coronabesmetting mild tot zeer mild verloopt op uitzonderingen na die echter dan al zeer zieke of zwakke mensen betreffen en mensen met (latent) aanwezige ziekte die lang niet altijd al bekend is.

https://www.eutimes.net: Het eerste postmortem onderzoek bij een overledene die gevaccineerd was tegen Covid-19 toonde aan dat het virale RNA gevonden was in ieder orgaan en in iedere cel aanwezig was. Het RIVM meldt dat ChemSec, de Zweedse belangenorganisatie koolstofnanobuisjes heeft opgenomen in de ‘Substitute It Now’- lijst. Niet vanwege de koolstof per se maar vanwege de zeer kleine nanodeeltjes die alle cellen van levende wezens beïnvloeden waar dan ook. De stoffen op deze lijst ziet ChemSec als bedreiging voor gezondheid van mens en milieu. Het is voor het eerst dat een nanomateriaal in de lijst werd opgenomen. Het is bekend dat nanodeeltjes in iedere cel terecht komen en zelfs verspreid kunnen worden en door andere levende wezens kunnen worden opgenomen. De nanodeeltjes zijn mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Ze zijn schadelijk voor de voortplanting. Ze zijn zeer slecht afbreekbaar in het milieu. Welke milieu effecten dit in de toekomst zal hebben is onbekend, maar men verwacht grotere impact dan men nu vermoedt. Daar het Covid-19 vaccin bestaat uit nanodeeltjes is het zeer bijzonder te noemen dat er niet eerder onderzoek gedaan is naar de risico’s en men toch gebruik maakt van nanotechnologie in de vaccins. Zeker nu zich laat aanzien dat bloed van gevaccineerden beeld vertoont dat hoort bij voorstadia van kanker. Ook het IARC, internationaal kanker instituut, maar ook het RIVM zelf ziet dat nanostoffen gevaren voor de menselijke gezondheid kunnen geven. Het gaat voornamelijk om de koolstofnanobuisjes waar onderzoek naar is gedaan. Bepaalde maat van grootte dikte en buigzaamheid zijn bepalend. Tot nog toe kan men niet stellen dat alle buisjes even schadelijk zijn. Uit voorzorg dient men echter nader onderzoek te doen. Men heeft al door huidig onderzoek verbanden gevonden tussen ontstaan van bindweefselvorming, stijfheid van weefsel, signaaleiwitten die tumoren eerder doen groeien. Eenmaal in de cel ontstaan er elkaar versterkende reacties die ook weer afhankelijk zijn van veel co-, synergetische factoren (conditie, medicatie, soort aanwezige stoffen of juist gebrek ervan). Kortom, het lichaam herkent de deeltjes als lichaamsvreemd en gevaarlijk, waardoor het lichaam een reactie vertoont die gezondheid ondermijnt.
Onderzoek door twee Chinese universiteiten en de Universiteit van Leiden heeft aangetoond dat in planten (algen, schimmels, micro-organismen en verschillende dieren) het stuifmeel kwaliteit van mindere kwaliteit was en de planten minder goed groeiden. De effecten waren sterker in de nakomelingen. Ook de algemene ontwikkeling van de nakomelingen was minder. Nakomelingen zijn dus duidelijk gevoeliger. Hoe het effect is op meerdere generaties is onduidelijk. Aantasting van het erfelijk materiaal leidt altijd tot verzwakking van de soort. Een soort kan dan b.v. uitsterven omdat ze minder goed tegen bepaalde omstandigheden of ziekten kunnen. Waar men nanotechnologie gebruikt bij mensen is dus zeer grote voorzichtigheid nodig. Beter is het om deze techniek niet te willen ontwikkelen en te gebruiken. Schade is onherroepelijk en men weet nog te weinig.

Huisarts Huib Rutten, voormalig specialist spoedeisende hulp, uit Leeuwarden zegt dat prikken van jongeren volstrekt zinloos is. Er zijn maar een paar kinderen overleden aan Covid-19. Moet je daarvoor 1,2 kinderen blootstellen aan de risico’s van vaccinatie? Hij voegt toe dat er absoluut geen reden tot vaccineren is vanwege het zeer klein percentage jongeren dat langdurige klachten kan overhouden aan een corona-infectie. Dat is vergelijkbaar met andere virusziektes. Al in de jaren 80 werd er geschreven over mensen die na een flinke griep niet meer de oude werden. Er is wat dit betreft dus geen extra zorg of iets nieuws. Hij geeft aan dat Sanquin, de bloedbank bekend is met het feit dat al 93% (!) van mensen trouwens antistoffen heeft! Hij voegt toe dat de vaccinatie het risico op hartontsteking, eenzijdige aangezichtsverlamming en mogelijk verminderde vruchtbaarheid verhoogt. Hij wijst er verder op dat de nanodeeltjes in de vaccins de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. Het is onbekend van deze deeltjes aanrichten. Deze risico’s zijn niet te verwaarlozen en belasten de mens, de maatschappij en het hele leven. Hij heeft aangegeven geen prikken te willen zetten. Hij stelt ook dat duidelijk sinds mei vorig jaar geen sprake meer is van een pandemie. Ook huisarts Ramdas ut Lelystad weigert om zelf coronavaccins toe te dienen. ‘Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik deze injectie niet geven. Ik weet immers niet of deze vaccinatie niet zal schaden. Ik heb mijn twijfels. Ik wil niet meewerken aan ongezondheid’. Er zijn veel artsen die de laatste tijd door het tot zich nemen van ándere informatie die via reguliere kanalen helaas niet wordt gegeven, gaan ontdekken dat de vaccins minder veilig zijn en minder nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Artsen zeggen: ’wij horen weinig hiervan. Als arts zijn we heel belangrijk voor de gewone burger die ons vertrouwt. Maar wij weten eigenlijk niets van vaccins en doen het met de informatie die zeer eenzijdig is. We ervaren ondertussen veel bijwerken die we lang niet altijd melden, ook omdat we teveel voor lief nemen, maar ook geacht worden het vaccinatiebeleid te steunen. We zien ondertussen dat de vaccinatie dikwijls risicovol is en niet voldoet. Wat zullen de lange termijneffecten laten zien? In sommige gevallen is een vaccin zeker een bescherming, maar bij gezonde mensen leveren ze teveel onaanvaardbare risico’s op, al hoeft niet ieder op korte termijn een bijwerking te ervaren. Arts Dan Stock legt uit waarom de maatregelen nutteloos zijn en vaccins de besmettingen niet voorkomen. Deze werken niet. Hij wijst erop dat de meerderheid van mensen die afgelopen maand besmet geraakt zijn, gevaccineerd was. Vaccinexpert Geert Vanden Bossche roept op het prikprogramma onmiddellijk stil te leggen. Vaccineren midden in een pandemie kan leiden tot allerlei varianten. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst, studeerde aan Universiteit Gent, Hohenheim, werkte voor diverse vaccinmakers zoals GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals. Ook was hij verbonden aan de Bill & Melinda Gates Foundation en de Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi). Hij merkt op ‘dat meerdere experts hebben gewaarschuwd voor de catastrofale impact van het vaccinatie programma. Het programma kan nooit leiden tot groepsimmuniteit. Hoe meer we vaccineren, hoe meer we het virus dwingen om te muteren. Wil je geen mutanten, zul je meteen moeten stoppen met enten’.

Patholoog Ryan Cole Idaho, legt uit hoe de ‘vaccins’ tegen corona kunnen leiden tot kanker en meer ernstige aandoeningen. Het hele immuunrespons wordt ontregelt. We zien dat speciale CD8 killer T-Cellen na de enting een zorgwekkend patroon vertonen en we weten niet wanneer ze zich weer normaal gaan gedragen. Er ontstaan ‘gaten’ in de natuurlijke verdedigingslinie. Herpesvirussen, humaan papillomavirus, klierkoorts enzovoort, krijgen dan meer ruimte terwijl de natuurlijke afweer bij een gezond mens juist bij machte is om kankercelontwikkeling te voorkomen of af te remmen. CD8-T-cellen houden juist kanker in bedwang. Ga je deze cellen verstoren - wat het vaccin doet - treedt kanker meer en meer op. ‘Ik heb het aantal gevallen van baarmoederkanker in mijn laboratorium de afgelopen zes maanden zien vertien- of vertwintigvoudigen. Dat is opvallend, na start van vaccinatie. Ik zie de veranderingen in een vroeg stadium. Het is mijn expertise en vak’.

Patholoog Roger Hodkinson sprak zich fel uit in een interview met RAIR Foundation USA tegen de coronavaccins. ‘Ze zijn niet nodig, experimenteel, gevaarlijk, leiden tot allerlei complicaties en mensen worden op machiavellistische wijze geïntimideerd om ze te halen’, aldus Hodkinson. ‘Ze doen ook nog eens niet wat ze beloven. Groepsimmuniteit is een beter alternatief dan het nemen van het vaccin. Hij waarschuwde ook voor de langetermijngevolgen. Twee derde van de gevaccineerden heeft last van bloedstolsels wat kan leiden tot hartfalen of dementie. Ook kan de vruchtbaarheid nadelig beïnvloed. Maar.. er is hoop: ‘de dominostenen beginnen te vallen en als het stof neerdaalt, zullen reputaties worden verwoest. De waarheid zal zegevieren. Eens zal de massa zien hoe ze is gemanipuleerd’.
De Zwitserse politie dreigt te stoppen met handhaven van covidregels en schreef dit in een brief aan de FSFP (Zwitserse fed. v. politieagenten). Het is niet eerlijk, ethisch verantwoord, menswaardig om te handhaven als regels in strijd zijn met de fundamentele rechten en op disproportionele wijze inperken. Eerder weigerden Canadese politieagenten te handhaven in Ontario.

Wetenswaardigheden Covid-19 deel 8

- Weer een onderzoek erbij dat het Spaanse onderzoek dat grafeenoxyde aantoonde in de vaccins, bevestigd. Dr. Jane Ruby, heeft evenals dr. Sucharit Bhakdi aangetoond dat bloeduitstrijkjes van gevaccineerden niets anders dan geklonterde bloedcellen bevat met metaalachtige buisachtige structuren ertussen en in de witte bloedcellen (macrofagen) fluorescerende witte puntjes. De kernen van de rode bloedcellen waren verdwenen. Rode bloedcellen zijn heel mooi rond en symmetrisch. Ze hebben een duidelijke kern. Deze cellen transporteren het zuurstof naar de cellen. Iedere arts weet, en iedere laborant (ondergetekende) weten heel goed hoe gezonde rode bloedcellen eruit zien. Er wordt alarm geslagen als er klonteringen optreden. Immers, het is een teken van een ongezonde situatie die ziekten met zich meebrengen van niet al te geringe orde. Zuurstof kan dan immers niet meer naar de cellen die dan hun werk niet meer kunnen doen. De neuro degeneratieve symptomen (Guillain Barré, MS, Magnetisch zijn, uitvalsverschijnselen), verergering van epilepsie enzovoort, maar ook flauwvallen, hoofdpijnen, duizelingen, grote moeheid kunnen gevolg zijn. We weten dat deze klachten er rijkelijk zijn na gevaccineerd te zijn. Ook deze artsen waarschuwen met klem niet te vaccineren en zeker kinderen niet die nog een heel leven vooruit moeten en een gezond lichaam vergiftigen en… waarvoor? (zie interview, Commonsense TV).
- Een groot onderzoek toont aan dat de meest herstelde Covid-19 patiënten een brede, duurzame immuniteit opbouwden na infectie. Antilichamen vertonen een verval met halfwaardetijden veel groter dan 200 dagen. Dat betekent dat nadien nog zeer ruim antilichamen werkzaam zijn. Het geheugen voor het Spike IgG eiwit in B-cellen neemt toe en houdt aan na de infectie. Bepaalde polyfunctionele T-cellen (cellen met specifieke afweer) herkennen verschillende virale soorten. Dat houdt in dat immuniteit veel groter is dan men stelt met de max 200 dagen! In een artikel in het toonaangevende medisch vakblad Nature wordt bewijs geleverd voor levenslang antistoffen voor SARS Cov-2.

- Het is heel duidelijk dat je voorzichtig moet zijn met vaccineren als iemand al een covid infectie heeft doorgemaakt en dus al antilichamen heeft, wat overigens nooit van te voren wordt getest, terwijl dit HEEL belangrijk is om te VOORKOMEN dat er een verhevigde reactie ontstaat na de vaccinatie! (www.cell.com cell-reports-medicine, gehele rapport zie https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00203-2?s=03

- Bright Light News 4 juli: Medewerker verzorgingstehuis vertelt dat er 15 bewoners gestorven zijn na de coronavaccinatie. Ruim 2 weken na de eerste prik waren 61 bewoners besmet en 15 overleden. Ook 40 personeelsleden hadden corona gekregen. Verontrustende beelden die de wereld over gaan van mensen die na de vaccinatie stuiptrekkend op de grond lagen, op de brancard werden afgevoerd, de jonge vrouw die niet meer kan lopen en af en toe zomaar flauw valt, de vele neurologische problemen ontstaan of verergerd na de vaccinatie, toename of plots ontstaan van ernstige onverklaarbare reumatische pijnen, mensen die na de vaccinatie lusteloos zijn, veel last hebben van erge hoofdpijn, duizelingen, erge moeheid die zij niet van zichzelf kennen, het houdt niet op. Lastig is evenwel om bewijs te leveren dat de vaccinatie schuldige is. Veel artsen verbinden daarom de klachten niet met vaccinatie, en melden de bijwerkingen ook niet bij het LAREB, zeker als de symptomen ‘niet ernstig genoeg‘ zijn. Bijzonder is het dat niemand de vaccinaties halt roept en men doorgaat met promoten van de prik, waar eerder in ons land 5 sterfgevallen en ernstige bijwerkingen normaal reden was om de campagne van een nieuw medicijn te staken. Nu zijn er ontelbare ook vele niet gemelde bijwerkingen of sterfgevallen wereldwijd nog niet voldoende om de ingeslagen weg te herzien.
De GGD kan het feit dat veel jongeren herhaaldelijk flauwvallen na vaccinatie, niet verklaren.

-We weten het nog wel: plotseling had het virus in Nederland een A status. Opvallend genoeg was dat pas het geval nadat minister de Jonge was aangesproken over het feit dat de maatregelen niet gerechtvaardigd zouden zijn als het virus geen A status heeft. De Jonge beweerde dat het virus in rond 1,5 jaar in Nederland ongeveer 30.000 doden heeft veroorzaakt. Vreemd, omdat de teller officieel op ruim 17.000 staat. Dan nog is het bijzonder dat in het laatste getal de verwachte sterfte benoemd wordt van de mensen die statistisch gezien zouden komen te overlijden dit jaar. Alleen wat dit betreft zijn er dus al veel minder doden aan corona toe te schrijven dan men te denken geeft. De minister kon geen antwoord geven. Ook niet op de vraag hoe het zou kunnen dat in Florida en Texas waar de maatregelen waren opgeheven, er vervolgens geen negatieve effecten op de hele situatie in ook de ziekenhuizen was ontstaan. Hoe kon dat terwijl er een grote opleving van besmettingen met het virus of met een mutant was? Een mutant kan nooit schadelijker zijn dan het ‘moedervirus’. Wel kan een mutant (veel) besmettelijker zijn! Er zijn echter in geval van mutanten minder ernstig zieken te verwachten … tenzij zij gevaccineerd zijn en er door de enting in combinatie met een (her) besmetting een ernstige (over) reactie van het lichaam op het eiwit volgt!

-In Israël is veel ophef rond een filmpje waarop is te zien hoe leraren het spelletje ‘vaccineren’ spelen met kinderen. Onafhankelijk journalist Henning Rosenbusch zegt: het systeem is ziek. Het is indoctrinatie van kinderen die met dit soort dingen helemaal niet belast zouden moeten worden. Ook in Nederland is de aversie groot. Waarom wil je kinderen leren dat ze een masker af mogen als ze gevaccineerd zijn, aldus Journalist Eric van de Beek of oud-professor Kees van der Pijl: is dit het instuderen van een nieuw Auschwitz als feestelijk kinderpartijtje?

-Het RANZCOG (royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) kan veiligheid rond mRNA-vaccins niet waarborgen. Ze konden niet vaststellen dat er geen misvormde baby’s geboren zouden worden en konden verband tussen het vaccineren in een vroeg stadium en geboorteafwijkingen niet vaststellen omdat nog geen van de gevaccineerde personen was bevallen. Ze weten dus nog niet hoe het vaccin uitwerkt. Toch vindt men het normaal om zwangeren te enten.

-Theo Schetters, vaccinatie deskundige benoemt dat beleidmakers de bijwerkingen van de Covid vaccins niet aanvaarden. Er waren 350 sterfgevallen zeker en gewis geregistreerd en 1100 ziekenhuisopnamen op de IC door vaccinaties! We horen daar niet van….

-Niemand wordt voorgelicht over het feit dat het mRNA vaccin in alle delen van ons lichaam, in iedere cel dus, in ons DNA is terug te vinden. Wat het effect is, is onbekend. Niemand weet dat, al kun je als deskundige ervan uitgaan dat het lichaam zal overreageren op het spike eiwit dat totaal lichaamsvreemd is, veel meer dan men te denken geeft. Een groot autopsie onderzoek heeft onlangs geconstateerd dat inderdaad in IEDERE lichaamscel ongewenste, giftige stoffen worden gebracht middels de mRNA techniek! Het spike eiwit komt dus in IEDERE cel. Men beseft niet welke grote gevolgen dit zal hebben. (denk aan veranderingen in hersencellen en voortplanting cellen). De doorsnee burger weet dit niet, wat helemaal niet vreemd is. Hij is immers geen medicus of wetenschapper. Maar… het wordt hem niet verteld voordat hij de injectie krijgt…
Internist, cardioloog, epidemioloog, professor Peter Mc Cullough die een A4tje kwalificaties op zijn vakgebied te naam heeft staan – dus heel wat meer kennis heeft dan onze leidinggevenden en adviseurs – stelt dat het vaccinatieprogramma tegen corona in februari al stilgelegd had moeten worden. Er zijn al meer dan 12.000 sterfgevallen na de coronavaccinatie geregistreerd. wel 86 % van de overlijdens kon rechtstreeks worden gelinkt aan het vaccin. Het vaccin zal de geschiedenis ingaan als de meest gevaarlijke biologische, medische product uit de menselijke geschiedenis.
De prik is giftig en ontzettend gevaarlijk. (Dat betekent overigens niet dat ieder zal last zal hebben of (ernstig) ziek wordt. Dat heeft te maken met je geestelijke en lichamelijke weerstand, conditie, stapeling van gifstoffen, frequentie enz.). Het spike-eiwit dat wordt aangemaakt valt het lichaam aan. Iedere cel lijdt eronder en beschadigt de bloedcellen en veroorzaakt gevaarlijke stolsels. Hij waarschuwt het vaccin niet te nemen. Het middel is erger dan de kwaal. Op een natuurlijke manier het virus te lijf gaan is altijd nog beter voor de algemene gezondheid. Kijk eens naar de torenhoge onkosten die gemaakt zijn en die tot nu toe niet veel opleveren dan veel bijwerkingen, grote onzekerheid en de te verwachten ziekten en verzwakkingen in de (nabije) toekomst. Sterker nog, er moeten nog vaccins en prikken bij roept men. Als het vaccin eenmaal in het lichaam zit, kan het er niet meer uit. We weten niet hoe we de complicaties die ook dodelijk kunnen zijn, kunnen behandelen. Dit stuk kan de wetenschap niet de baas. Hij waarschuwt ook voorzichtig te zijn en 2-4 weken uit de buurt van anderen te blijven omdat we te weinig weten over ‘shedding’. Dit is het verschijnsel waarbij de gevaccineerde het spike-eiwit overdraagt via hoesten, speeksel, uitwasemen of zweten.

-Stephanie Seneff, Lab voor computerwetenschappen en kunstmatige intelligentie, Cambridge en Greg Nigh Naturopathische oncologie, Portland onderzochten aandoeningen, onbedoelde gevolgen van de mRNA -vaccins: in een lijvig rapport beschreven zij de verbanden en waarom dit zo is. Het is in te zien voor de liefhebber in het International Journal of Vaccin Theory, Practice and Researsch via link https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23.

-Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-vaccintechniek vertelde 18 juli dat hij grootste zorg heeft. In landen met de hoogste vaccinatiegraad schiet het aantal coronagevallen omhoog. In de landen met de laagste vaccinatiegraad is dit niet het geval. Zo is op Cyprus bijvoorbeeld de meerderheid gevaccineerd, maar wat zien we: tegelijkertijd heeft Cyprus per hoofd van de bevolking de meeste nieuwe coronabesmettingen ter wereld. Op de Seychellen waar het aantal ‘coronabesmettingen’ weer stijgt, zijn 6 volledig gevaccineerde mensen overleden schrijft het magazine Fortune, terwijl het land één van de koplopers is waar het op vaccineren aankomt. Men gaf de schuld van de overlijdens aan de zeer besmettelijke deltavariant. In Bhutan werd 64 procent in een week gevaccineerd. Enkele dagen hierna schoot het aantal gevallen van besmettingen omhoog. Ook in Nederland zien we grote toename van besmettingen terwijl er al zoveel mensen zijn gevaccineerd. Zelfs in de krant lezen we dat de besmettingen vooral plaatsvinden bij reeds gevaccineerden! In ziekenhuizen is het percentage van ziek door gevaccineerd, ver over het midden!
Je zou dus denken dat men het tij keert en inziet dat gevaccineerd zijn niet veel oplost, juist zieker maakt, je onvoldoende beschermd bent door de vaccinatie(s)en je ook nog niet eens wordt ontheven van maatregelen zoals men eerder beloofde.

-Begrafenisondernemer John O’Looney uit Milton Keynes plaatste een bericht dat meteen werd verwijderd. Hij vertelde dat 2020 interessant genoeg rustiger was dan 2019. De sterfte was niet toegenomen. Toen men op 6 januari 2021 begon met vaccineren, schoot het sterftecijfer omhoog, tot 2,5 maal zo hoog als normaal. Ook de Oostenrijkse begrafenisondernemer Klaus Pichler weet dat er geen oversterfte is door corona. ‘We hebben elk jaar ongeveer 165 doden’, zei hij. Daarvan stierven er vorig jaar officieel 9 aan corona. Dat waren ouderen tussen 65-80 jaar die al ziek waren. Ook bevonden zich zware rokers, alcoholisten onder de groep. Ze hadden allen een slecht werkend immuunsysteem. Van collega’s hoorde hij dat sterfte niet afweek van normale niveau. Om het dichterbij te zoeken: In Amstelland nabij Amsterdam sprak ik een begrafenisondernemer die hetzelfde opmerkt. Er zijn maar amper méér sterfgevallen dan die statistisch gezien werden verwacht voor dit jaar. Deze persoon kent in het prive leven geen enkel coronasterfgeval. Het betreft een groot bedrijf. Na dit gesprek vertelde deze persoon overigens gevaccineerd te zijn. De melding betrof geen vooringenomenheid, het was een aanvankelijk spontane opmerking.

Wetenswaardigheden Corona - Covid-19, deel 7

Wetenswaardigheden deel 7.

Beslissing kinderen rond vaccinatie
Normaliter mag een kind van 12-18 jaar niet zelf beslissen over medische handelingen op bepaalde uitzonderingen na. Dat geldt dan nu ineens niet voor het covidvaccin. Kinderen v.a. 16 mogen zelf beslissen. Je zult de ouder maar zijn van de puber die dwars is, het thuis stom en vervelend vindt, of gewoon zich wil afzetten tegen wat hij thuis hoort alleen al omdat hij puber is. Heel normaal. Een tijd van verkennen, eigen wil en mening ontdekken. Daar hoort oprekken en negeren van grenzen, zoeken van het andere dat je niet kent en veel beter lijkt, ook bij. Dit gegeven wordt echter gebruikt - misbruikt - door de overheid. Prikbussen worden voor school gezet, jongeren gelokt, met een ijsje of iets, jongeren worden uitgenodigd voor een dansfeest met een bekende DJ, zodat ze zich maar willen laten prikken. Dat gaat sneller zonder je ouders, mét je vrienden om je hee voor wie je vaak geen kleur wilt bekennen zoals je hart dat graag wil of ziet. Zeker in een omgeving waar alles even mag en leuk is. De druk is groot.
Nog maar niet gesproken over het feit dat ze vergiftigd worden met de moraal dat je alles moet doen voor iets leuks, toegang tot een feestje, een reis. Je leert je heilig goed - je lichaam dat je éénmalig hebt en onveranderlijk bij jou hoort - in te spuiten met iets waarvan NIEMAND weet hoe het gaat reageren.
Is dit niet een alarmbel die rinkelt? Zien en erkennen dat we zo diep gezonken zijn dat we ons laten omkopen en jongeren, kinderen te gebruiken terwijl het allang achterhaald is dat er een grote pandemie met zeer ernstige sterfte is (was) en de lange termijnwerking en -bijwerkingen NIET zijn getest? Een misdaad tegen de mensheid dit risico te nemen, terwijl we het hebben over een gewone griep die evenwel naar kan uitpakken voor mensen met onderliggende ziekten. Men laat nog steeds cijfers zien en horen die niet gestoeld zijn op eerlijk onderzoek en juiste verzameling van feiten. Men gebruikt verschillende uitgangspunten en kaders door elkaar en het volk maar denken dat IEDEREEN gevaccineerd is, IEDEREEN meedoet, IEDEREEN alles maar normaal vindt. Maar gelukkig zijn er nog veel mensen die zich niet laten meeslepen en zijn er ook nog veel twijfelaars. Daarom is het zo belangrijk dat de aandacht niet verslapt maar mensen blijven doorgaan met zaken benoemen die aandacht nodig hebben om mensen maar wakker te maken zodat zij nog een verstandige keus kunnen maken. Straks is het te laat. Als het vaccin in je zit, is het nooit meer weg te halen en doet het zijn werk. Er zijn teveel al alarmerende berichten om de risico’s te negeren. Juist ook voor kinderen die de toekomst hebben, toch?
Neem de moeite om te luisteren, te informeren naar de mening, de onderzoeken van gewone serieuze artsen en onderzoekers die hun nek durven uitsteken om te waarschuwen tegen wat er nu allemaal gebeurt. Steek niet de kop in het zand. Natuurlijke immuniteit is juist wat nu nog zo goed kan groeien door jongeren volop in het leven mee te laten doen. Als ze ziek worden is het gewoon een griep, maar hebben ze het wél gehad en hebben ze meegewerkt aan preventie voor verspreiding naar de risicogroepen. Trouwens, deze zijn al ingeënt. Dus… waarom zorg???
Teken de petitie en stuur hem door! https://petities.nl/petitions/stop-het-vaccineren-van-kinderen-tegen-covid-19

Geprikte tieners moeten een vierde golf helpen voorkomen. Men geeft nu (makkelijk) toe dat de lockdown toename liet zien van kindermishandeling. Er was mentale schade door de beperkende maatregelen bij een groot aantal jongeren. Dat werd genegeerd toen het voor de gewone man al meer dan duidelijk was. Maar.. nu wordt het aangepakt als reden om maar te vaccineren. Immers, men hoopt er nog meer schade bij jongeren door te voorkomen omdat immers het vaccineren een vierde golf zou weghouden, dus een lockdown voorkomt. In Trouw staat in een artikel te lezen dat omdat niet iedere volwassen Nederland zijn prik komt halen, de tieners dan maar moeten bijspringen. Het ligt dus weer aan de ‘asociale mensen die niet geprikt willen worden’ dat tieners wél gevaccineerd ‘moeten’ worden. Dit is een zeer stigmatiserende en beschuldigende opmerking.

Coronavarianten veroorzaakt door vaccin
Nobelprijswinnaar Luc Montagnier vertelt dat de coronavarianten veroorzaakt worden door het vaccin. Hij noemt het vaccinatieprogramma een onaanvaardbare fout. Het fenomeen antilichaamgemedieerde versterking van infectie (ADE) is bij iedere epidemioloog bekend, maar er wordt over gezwegen! Hoe kan men zeggen op basis van wetenschappelijke bevindingen beleid te maken terwijl men deze cruciale wetenschappelijke grondregel negeert?
Ook wordt er geschreven dat het beeld in ieder land hetzelfde is: het aantal sterfgevallen stijgt evenredig met het aantal toegediende vaccins. Het is duidelijk dat er teveel berichten in de media zijn over verzorgingstehuizen die enkele dagen nadat de bewoners waren gevaccineerd, werden getroffen door corona. Zelf heb ik in het hele coronajaar geen ernstig zieke coronamensen gekend en er niet van gehoord op 2 gevallen na. Ik heb gehoord van 1 covid dode. Mijn netwerk is groot en… dichtbij, zelfs in de risicogroep! Wel heb ik vanaf maart gehoord van tientallen ernstig zieken en ook veel overledenen nadat ze gevaccineerd zijn. Vreemd genoeg hoorden we niet zo zeer de redenen van overlijden. Zeker weten doen we het niet, maar is het verband niet opvallend? De doden waren bewoners van verpleeghuizen. De ernstig zieken woonden ook thuis en waren voorheen zonder aanmerkelijke klachten en leefden gezond.

Helpt het Covid-19- vaccin voor virusmutanten?
Nee. Dat het vaccin niet zou gaan helpen voor de virusvarianten is zo vreemd nog niet. Men was te eigenmachtig en dramde door tegen beter weten in. Geen mens heeft ooit nog tegen griepvirussen afdoende een vaccin kunnen ontwikkelen. De mens kan niet beter zijn dan de natuurlijke orde is. Hij kan hem wel met voeten treden uit zelfgenoegzaamheid en krijgt daarmee vroeg of laat de deksel op zijn neus op welke wijze dan ook. Virussen passen zich snel en slim aan en de uitwerking is persoonsafhankelijk. Nooit zal ieder ziek worden in de zelfde mate, al is er een gemeenschappelijke noemer te vinden. Er is maar één weg om aanpassingen van virussen te voorkomen of de baas te zijn. Dat is zorgen voor een zo goed mogelijk werkend immuunsysteem, wat in belangrijke mate mogelijk is door een gezond natuurlijk leven, onthouden van zoveel mogelijk gif- en belastende stoffen, een vast vertrouwen in het doen van wat de liefde in iemand wil.

Bloedstollingsproblemen - vaccinatie ondanks al aanwezige antilichamen.
Robert Malone Analyticus in de biosector schrijft dat het probleem met bloedstolling nadat mensen zijn gevaccineerd niet meer ontkend kan worden. Er zijn teveel aangemelde gevallen. We weten dat Covid-19 een sterk verband heeft met immunotrombose wat resulteert in beroerte en CVT. De CVT die optreedt na Covid-19 mRNA-vaccinatie zou mogelijke herhaling kunnen zijn van de trombotische complicaties die worden gezien bij acute covid-19. Zelfs de WHO heeft gewaarschuwd dat Covid-19-vaccinatie in verband kan worden gebracht met verhoogd risico op het ontwikkelen van Covid-achtige ziekte of complicaties.
Vandaar ook dat mensen vaker slechter op een tweede vaccinatie reageren. De bijwerkingen zijn nogal eens ernstiger als iemand voordat hij gevaccineerd werd al antilichamen had. Iemand die dus al op natuurlijke wijze Covid had doorgemaakt (vaak is niet bekend dat iemand Covid had doorgemaakt) en antilichamen heeft en toch gevaccineerd wordt, loopt extra risico. Logisch als je je bedenkt dat je eigen immunologische natuurlijke afweer nog eens wordt overlopen door een vaccin. Het lichaam raakt in de war en kan eigen cellen aanvallen.
Als je twijfelt over wel of niet vaccineren, laat dan EERST testen (vingerbloedprik) of je antilichamen hebt. Waarom zou je je dan laten vaccineren? En je sluit extra risico uit. Waarom koos de overheid niet voor deze ingebouwde eenvoudig toe te passen veiligheid? Zeker nu bekend is dat antilichamen wellicht levenslang blijven bestaan!!!??

Tweedeling
Een mevrouw kucht, iemand snuit zijn neus. Iemand in de buurt zegt zuur en bits dat je thuis had moeten blijven. Gewone kuch, nies of snotneus kan en mag niet meer. De angst is er zo in gepompt dat veel mensen onverdraagzaam zijn en elkaar nawijzen. Is dit de bedoeling voor de toekomst dat werkelijk alle begrijp, mededogen en vertrouwen verdwijnen? Gaan we werkelijk tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar? Weet jij waarom iemand niest, kucht, traanogen heeft. Ging jou dat eerder iets aan? Sprak je elkaar daar eerder over aan? Angst doet vreemde dingen met een mens. Het haalt het dierlijke naar boven als je niet oppast.

Parkinson & ALS
In de natuurgeneeskunde is het verband al zo lang duidelijk: veel systeemziekten zijn het gevolg van stelselmatig inenten. Begrijp mij goed. Soms is inenten goed of noodzakelijk. Zeker als bepaalde mensen een te groot risico lopen of geen deugdelijke afweer hebben. Om zomaar in te enten uit gemak, angst of besparing van werktijd, is slecht en oneerlijk, zeker als het een haastig ontwikkeld vaccin betreft dat nog niet eens volledig getest is, niet op alle groepen mensen en lange termijn bijwerkingen helemaal nog niet. Waar nu verantwoorde grenzen en mogelijkheden liggen, is nog steeds niet duidelijk voor veel mensen. Niet willen inenten heeft lang niet altijd te maken met ‘streng gelovig zijn’ zoals veel mensen schijnen te denken. Nee, je kunt het gevaar van inenten beter zien omdat je ánders over het ontstaan en voorkomen van ziekten denkt en méér factoren laat meewegen in waarom iemand wel of niet ziek wordt.

Vaccin gaat je ziek maken
Stephanie Senef, MIT- wetenschapper vertelde dat het Coronavaccin je absoluut ziek kan maken. Ze waarschuwde zoals meer wetenschappers dat het spike-eiwit het gevaarlijkste onderdeel is van het virus en dat je lichaam daar na vaccinatie veel te veel van gaat aanmaken. Je krijgt dus een overreactie van je eigen lichaam. De reactie zal in veel gevallen te hevig zijn omdat het spike-eiwit in alle cellen zit en dus aangevallen moeten worden. Je hoeft geen getalenteerde belangrijke wetenschapper te zijn om te weten dat deze reactie op een onnatuurlijk, gemanipuleerd eiwit te hevig zal zijn, zeker als dit verpakt in nanodeeltjes overal doorheen gaat en dus overal komt in je lichaam! Het zal een kwestie van tijd zijn dat we gaan ontdekken wat dit gemanipuleerde eiwit dat dus ook in de hersencellen binnenkomt, zal doen met onze gezondheid. Veel auto-immuun en systeemziekten zoals Parkinson en ALS zijn te verwachten binnen jaren.

Veel kinderen verkouden
Normaliter krijgt iedereen wel een staartje mee van verkoudheid of griep tijdens de winterperiode. We lozen er onze afvalstoffen mee. We verbranden door koorts onze ziekteverwekkers of dit nu virussen of bacteriën zijn of belastende stoffen uit omgeving, voeding - en jawel - gedachten en overtuigingen die we hebben. De slijmvliezen doen hun best om de rommel uit het lichaam te werken. Minder eetlust is goed zodat het lichaam tijd krijgt om het proces van schoonmaak goed te laten verlopen. De grotere moeheid is belangrijk om zodoende toch een tandje lager actief te zijn, zodat de rust het lichaam helpt om zijn werk te doen en weer aan te sterken. Althans, zo bekijkt de natuurgeneeskunde het doormaken van een infectie zoals deze. Als dit soort eenvoudige infecties niet worden uitgeziekt, maar worden weggedrukt in plaats van op natuurlijke wijze uitgeziekt, al kun je uiteraard hier allerlei remedies bij inzetten om het proces veilig en goed te laten verlopen, ontstaan op den duur ernstigere infecties die veel lastiger te verhelpen zijn. Men zal dan doorgaans vaker of erger ziek zijn. Als ook deze pogingen om het lichaam te ontdoen van kwalijke stoffen die ook afkomstig kunnen zijn van medicatie, verkeerde of teveel aan voedingsstoffen, zullen op den duur diepere ziekten ontstaan. Je komt zodoende van het een in het ander. Als we iets bij de wortel aanpakken, is het leed echter sneller en makkelijker geleden. Maar.. dat willen we niet meer. We moeten door en hebben geen zin in oponthoud en obstakels die ons niet uitkomen.
Tijdens het warme weer kampte Nederland met het RS (Respiratoir Syncytieel) virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Het is een virus dat normale ontstekingen van de kleine luchtwegen kan veroorzaken. ‘Het is voor het eerst’ zegt Louis Bont van het UMC Utrecht ‘dat hij in vijfentwintig jaar dit virus in de zomer ziet.’ Zo vreemd is dit niet, want als je allemaal binnen blijft en afstand houdt, dan kun je geen kudde-immuniteit opbouwen. Kijk en dat is nu juist wat averechts werkt! We hebben de oefening van ons immuunsysteem hard en hard nodig. Kinderen oefenen het vaakst. Zij moeten weerbaar worden. Naar buiten dus, normale hygiëne toepassen en positief gemoed, blijmoedig en … met vertrouwen! Dat je mensen met risico wil beschermen, oké. Maar laat ieder vrij en geef kinderen de kans gezond oud te worden met de te overwinnen infecties. Hoe meer weerbaar ze naar geestelijk incasseren van tegenvallers zijn, een warm nest en support ondervinden, des te makkelijker ze een infectie kunnen overwinnen. Ik zeg niets nieuws, maar haal aan wat de gehele mensheid al lang weet, maar nu hier en daar vergeten is of niet meer wil horen om allerlei redenen.

Wie is verantwoordelijk?
Misschien oud nieuws, maar veel mensen schijnen het niet te weten: wie de prik zet, is verantwoordelijk. Wie is dat? Tja, zelfs voor huisartsen is dat niet altijd even duidelijk. Weet je trouwens dat je voor alle medische handelingen toestemming moet geven? Hoe zit dat met het Covid-19 vaccin? Wie is hier verantwoordelijk en heb je getekend? En.. wat betekent dit voor je als er iets fout gaat? Ga maar eens zoeken.

Track & Trace
Als je een postpakketje wilt volgen is het handig om het te kunnen traceren. Maar vind je dat nog zo vanzelfsprekend als jij zelf getraceerd kunt worden middels je ingespoten vaccin? Geen aanname, maar er is al sprake van (dark web). Zo vreemd nog niet eigenlijk. Immers allerlei stoffen zenden iets uit. Spike-eiwitten zwermen rond een gevaccineerde. Hij wasemt ze uit door zijn adem, zijn huid of lichaamsvochten. De deeltjes kunnen met jouw DNA vermengd terug te voeren zijn op waar jij bent.
Misschien toch eens goed om op onderzoek te gaan en te zien hoe dit zit om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen rond wel of niet gevaccineerd te kunnen worden.

Laat je niet gek maken
Men stelt dat eerder maar 60% van de mensen gevaccineerd wilde worden en nu liefst 94%. 90 % van jongeren in de leeftijd 16-24 jaar zegt zich te zullen laten vaccineren. Maar voelen zij zich verplicht, mogen, durven zij wel te zeggen dat ze niet willen? En hoe groot is de druk en hoe goed kan een jongere overzien wat gevolgen kunnen zijn als men eenzijdig voorgelicht wordt? Als het percentage mensen die zich willen vaccineren werkelijk zo hoog is, zou er toch geen grootscheepse campagne om mensen over te halen hoeven te zijn? En als volwassenen zich dan massaal laten enten, zou ook de jeugd niet gevaccineerd hoeven te worden, toch? Geloof en vólg de cijfers niet. Gelukkig zijn er veel meer mensen die kritisch zijn en zich niet willen laten vaccineren alleen… spreken zij zich helaas veelvuldig niet openbaar uit vanwege de druk en uit angst voor asociaal of dom versleten te worden.. Helaas zullen veel mensen uiteindelijk ondanks een goed voornemen zich niet te laten vaccineren voor de bijl gaan als ze daardoor wel naar een feest kunnen, of mogen reizen. Maar hoe blij ben je straks als je voordelen mogelijk nadelen blijken te zijn? Of dat nadeel jou betreft zul je nooit van te voren weten. Maar… waarom een root risico nemen terwijl de ziekte waarvoor je ingeënt wordt eenvoudig door te maken is, als je het al oploopt? Laat je goed informeren en niet alleen door de overheid en dezelfde mensen die je steeds hoort en ziet via de media. Durf het eens aan om andere kanalen en mensen te beluisteren en wijs niet meteen een andere mening of onderzoek af.
Je kunt maar één keer niet gevaccineerd zijn. Het gaat niet meer uit je lijf. Geef jezelf voordeel van de twijfel en ga niet overstag om materiële belangen en pretjes. Je bent vrij en niet asociaal als je niet kiest voor vaccinatie. Wees blijmoedig, optimistisch, eerlijk en dienstbaar en vráág bescherming aan God voor wie alles mogelijk is, wat men er ook van zegt. Ook een vaccin kan door Hem onschadelijk gemaakt, maar… logisch zal het zijn, dat dát pas mogelijk is als je besluit uit wezenlijke belangeloze liefde was genomen en je dus Hem door jou aan het werk laat. Geen mens kan oordelen en mag je veroordelen. Boven de aantijgingen staan is soms lastig, maar zal je sterk maken. Je bent veel minder alleen dan je denkt, dus kom voor jezelf op! Zoek gelijkgestemden op. Je zult ze vinden!

Delta variant – meer zieken te verwachten
In een artikel in The Daily Expose 3 juli, staat te lezen dat er een opmerkelijke opvallendheid is. Volgens de tabel uit de Public Health Engeland kunnen we zien dat het aantal positieve gevallen van de Delta-variant bij niet-gevaccineerde mensen het aantal positieve gevallen van de Delta-variant bij volledig gevaccineerde mensen met ongeveer 7,4 tot 1 overtreft. Je zult dan denken dat de Covid-19 vaccins goed werken. Maar nee, want als we het aantal mensen nemen dat ten minste 1 dosis van een Covid-19-vaccin heeft gehad (27.192) zien we dat het aantal niet-gevaccineerde mensen dat positief is getest op de Delta-variant slechts groter is dan het aantal mensen dat ten minste 1 dosis van een Covid-19-vaccin heeft gekregen, met ongeveer 1.97 tot 1.
Volgens de tabel kunnen we zien dat van de 53.833 bevestigde gevallen van de Delta Covid-variant bij mensen die niet waren gevaccineerd, er 831 op de spoedeisende hulp kwamen, met als gevolg een nachtelijke opname. Dit is goed voor 1.54% van de bevestigde gevallen bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Van 7.235 bevestigde gevallen van de Delta-variant bij mensen die volledig zijn gevaccineerd, kwamen er echter 190 op de spoedeisende hulp. Dit is goed voor 2,6% van de bevestigde gevallen bij mensen die volledig zijn gevaccineerd.
Mensen die twee doses van een Covid-19-vaccin hebben gekregen heeft 70% hoger kans om met de vermeende Delta Covid-Variant te worden opgenomen!
Van geen van de vaccins is bewezen dat ze infectie voorkomen of verspreiding van het vermeende Covid-19-vaccin voorkomen.
Wat betreft overlijdens: van de 53.822 menen zijn er 44 overleden. Dat is 0.07 % die van de niet gevaccineerden overlijdt. Van de 7.235 mensen die volledig waren gevaccineerd, zijn er echter 50 overleden. Dat is goed voor 0.69 %. Uit de gegevens die opnieuw zijn gepubliceerd door Public Health England, blijkt dat mensen die twee doses van een Covid-19-vaccin hebben gekregen een 885,7% hogere kans hebben te overlijden aan de Delta Covid-variant dan mensen die niet zijn gevaccineerd.
Eerder is al gewaarschuwd dat vaccins de wijze waarop het immuunsysteem op infecties reageert verandert en andere slapende infecties bij gevaccineerde persoon kunnen worden geactiveerd.
Dat betekent in de praktijk dat geënte mensen ook meer kans lopen op een ziekte die eerder sluimerend aanwezig was, maar manifest wordt door de immuunsysteembelasting door de inspuiting. Omdat veel mensen niet zo gezond zijn als ze denken en de huidige lichamen nogal verzwakt zijn door genetische, omgevings- en voedingsfactoren lopen veel mensen risico een ernstigere reactie te krijgen.
Er is een groot vermoeden dat de massale vaccinatiecampagnes de snelheid kunnen versnellen waarmee de vaccinresistente gemuteerde stammen dominant worden onder alle SARS-CoV-2 stammen. Omdat er al zoveel mensen een eerste dosis hebben gekregen en een massale groep binnenkort de tweede vaccinatie zullen krijgen, is een enorme crisis in de komende winterperiode te verwachten (lees rapport PHE).

Gera Hoogendoorn-Verhoef

Wetenswaardigheden Corona 6

WEF topman Klaus Schwab vertelde in een interview 2016 al dat er binnen 10 jaar een verplichte wereldwijde gezondheidspas zal worden ingevoerd en alle mensen geïmplanteerde microchips zullen krijgen. In 2021 is de eerste fase van invoering van dit plan gestart met het invoeren van de test- en vaccinatiebewijzen. Het is de aanloop voor meer… Het betreft een belangrijke gebeurtenis die in de Bijbel is genoemd als ‘teken van het beest’, maar wat velen niet geloven, niet willen geloven of gewoonweg niet zien omdat ze de voorspellingen in de Bijbel niet kennen of niet geloven en ook geen nader onderzoek willen doen.
In mijn boek ‘sleutels tot openbaringen’ (verschijning 1 juli ’21) leg ik vers voor vers uit wat er in de Bijbel beschreven is voor de moderne tijd die al ruim 100 jaar geleden begon met de industriële revolutie. Het geeft duidelijkheid, waarschuwt ons, geeft ons handvatten om het vreselijke dat te gebeuren staat – en aan het gebeuren is – te voorkomen. God werkt door ieder mens die weet dat dit zo is en Hem (de Liefde) door zich heen laat werken! Deze kracht moeten we gebruiken in plaats van leven in angst, ‘na mij de zondvloed’, ik ga lekker door en wens niets aan te passen’. Nadruk leggen op wat er allemaal slecht is - dus het slechte aandacht geven - is eigenlijk teveel eer en is ook niet goed! Toch is het ook weer nodig om mensen die anders willen en beter weten, maar nog twijfelen te helpen zien wat er gaande is, zodat ze daadkrachtig vol vertrouwen en goede moed standpunt kunnen innemen om mee te helpen om het rijk van vrede – de nieuwe wereldorde - van de liefde - te vormen.

Ja, satan - die ook een Nieuwe Wereldorde belooft en dus ook een Great Reset wil - bestaat nét zoals God ook bestaat! Juist omdat alles wat geestelijk was naar het rijk der fabelen is verdwenen kon dit geloof dat hij niet bestaat, zich ontwikkelen waardoor de mensheid steeds meer steun zoekt in de materie die juist uiteindelijk gevormd is uit satans wezen: de liefdeloosheid. Overal waar materiële hulpmiddelen en ontwikkelingen zijn waaraan grof verdiend wordt, dit niet eerlijk wordt verdeeld ten goede van de medemens, waardoor macht wordt gegenereerd, ongelijkheid, armoede, onrecht, onvrijheid, ongezondheid, dwang groeien is dit nooit van God, maar van niet-God. Als je dan God (de Liefde) weghaalt uit de wereld, is het wel logisch dat mensen hun toevlucht zoeken naar wat ze zien, horen, kennen, vertrouwd is, hen uitkomt en dus gewenst wordt, en wél die mensen geloven die dit steunen, voorleven en beweren. Een streven naar een hoger doel – wezenlijke vrede, liefde en gelijkheid – worden dan al maar snel utopie. Zeker als dan beetrekkelijke wetenschap, materiële belangen roepen dat zij het wel weten... en niets anders je redden kan en God dood is… zoals velen beweren.
Het is satans bedoeling om ervoor te zorgen dat de mensheid onder zijn invloed komt te staan en daarmee volledig wordt afgesneden van God. ‘Hoe kan dat’ zou je zeggen.’ Er is toch altijd hoop en God is er toch voor iedereen?’ Ja, maar zelfs God kan niets doen voor de mens die ZELF KIEST voor de materie, voor eigenbelangen, voor liefdeloosheid, onvrijheid, voor onwetendheid en steun van mensen en techniek, wetenschap in plaats van hulp uit God en een leven uit belangeloze liefde en oprechtheid. Geen mens kan zeggen dat dat oneerlijk is. Ieder mens heeft genoeg kansen om in al wat er is, God te herkennen, hem aan het werk te laten en te geloven op dat wat voor een mens onmogelijk is. Het is juist LIEFDE dat een mens krijgt wat hij gelooft en wil. Daarom is het van grootst belang dat een mens EERLIJKE kansen en info krijgt om GOED te weten wat of hij wel of niet wil..

Geen mens kan volhouden te zeggen dat materie en wetenschap hem beter maakt. Er is nog nooit zoveel verdeeldheid, onrecht, verdraaien van waarheid, ongelijkheid en liefdeloosheid en ziekte geweest als in de ‘moderne’ tijd. De moderne tijd is die tijd dat het verstand alle aandacht en eer ging krijgen, het eenvoudige, natuurlijke, ware werd geminacht. Zeg niet dat mensen het niet weten. De meeste mensen willen het niet weten en zijn te eigenwijs, volgen liever hun eigen kennis of die van de groep waartoe ze behoren of willen behoren, willen niet gestoord worden in hun aangename leven of oude patronen niet loslaten..
Sinds men ziekte niet meer zag als gevolg van gebrek aan wijsheid en liefde en ook als gevolg van verliezen van een natuurlijke geestelijke leefstijl en men ziekten dus wilde weghebben, vond men ontelbare medicijnen uit die er op hun beurt weer voor zorgden dat er talloze ziekten bijkwamen. Misschien ook te lezen hierover: Ty Bollinger – De waarheid over kanker.

Het loskoppelen van liefde en materie bracht dus juist verzwakking van liefde in de mens. Hij vond zijn steun toeverlaat en plezier immers in de materie die alles in zich leek te hebben. De mens schept uit liefde prachtige dingen. Dat was ook altijd al de bedoeling en is nog steeds de bedoeling. Maar de mens schept uit liefdeloosheid en zucht naar materialisme de meest barbaarse liefdeloze ‘dingen’ die leiden tot verval en dood. In de krant lees ik de vraag: ‘ligt al wat misgaat aan God of aan de mens. Waar is God? ’. We gaan er maar vanuit dat de schrijver mensen hoopt aan te zetten tot nadenken. Of gelooft de schrijver nu echt dat God deze ellende en al wat gaat komen, wil of zich niet met ons bemoeit? Gód is er wel, maar wij zijn er niet!! Nee, de mens schept zijn eigen lot. Het gaat erom dat hij een bewuste keus maakt met liefde of zonder liefde. Maar als de mens kiest voor niet-liefde, kan zelfs God niets voor ons doen! Wij zijn het zelf die de ellende veroorzaken en ieder die onwetend is van de kracht van Liefde is slachtoffer of doet er aan mee om allerlei redenen. We moeten ons bewust worden van wie we zijn en welke kracht we IN God hebben!

We zijn nu aanbeland in het tijdperk dat we de immense hoogmoed hebben om beter te willen worden dan onze Schepper. Men denkt zelfs ons genetisch materiaal te mogen veranderen voor altijd. God is weg uit de maatschappij. Waar Hij nog is, herkennen mensen Zijn werk niet en worden mensen die dit wel herkennen weggehoond als bijgelovig. Geloof is geloof erbij geworden. Waarheid is niet meer waar en leugen wordt voor waar aangezien. We zien dat heel goed op alle fronten in de Coronacrisis. Lockdown was het beste. Toch wijzen rapporten uit dat er geen enkel aantoonbaar positief effect is geweest door de lockdown. Mondkapjes moesten en moeten. Toch is er nergens een bewijs dat zij hun dienst doen, dan alleen maar zorgen voor meer onhygiënische omstandigheden, vervuiling en zuurstof tekort buiten de sociale ongewenste gevolgen van verwijdering, elkaars mimiek niet meer kunnen zien en monddood gemaakt worden. PCR testen worden afgedwongen. Anders kun je niet op reis, krijg je geen toegang tot school enzovoort. Zelfs kinderen wil men gaan testen. Dit terwijl de PCR test niet geschikt is omdat deze alleen een goede uitslag geeft als deze in vitro wordt uitgevoerd wat NERGENS het geval is. De kleine deeltjes van jouw test vermengen zich met de naburige testmonsters. De uitkomsten als vals positieven laten zich raden. Wist je dit? Word dit je verteld. Heb je ertegen geprotesteerd?

Cijfers worden alleen al door het hiervoor genoemde op verkeerde gronden berekend en gehanteerd en de huiskamer in geslingerd om maar angst te zaaien zodat men volgzaam, bang gemaakt voor het vreselijke virus zich dan maar slaafs laat testen en het vaccin ontvangt – met graagte – terwijl dit vaccin verontreinigingen in zich heeft, toxisch is (wetenschappelijk bewezen feit), het experimenteel is en er geen enkel bewijs is van werkzaamheid en… veiligheid en NIEMAND weet wat de nano- en gen therapie op de lange duur met een mensenlichaam doet. En.. het is onherroepelijk. Welke liefdevolle geest wil dit? De vaccins maken mensen ziek, er zijn al vele overlijdens en ernstige bijwerkingen gemeld. Nog maar een topje van de ijsberg overigens. Men zegt: ’hoe is te bewijzen waardoor iemand overlijdt.’ Wist je dat op overledenen waarvan men stelt dat ze aan corona overleden zijn geen obductie wordt gedaan? Waarom niet als men zo graag wil weten hoe corona zich gedraagt en men wil leren om toekomstige zieken beter te kunnen helpen? Overlijdens en bijwerkingen worden weggewuifd als ineens dan te verwaarlozen. Het is een offer om de wereld te kunnen redden, zegt men.
Ook vanuit kerken zijn mensen blind gemaakt en blind gehouden voor Gods macht, inwerking via mensen die Hem aan het werk laten. Er is gezegd en vooral ook voorgeleefd dat de mens het moet hebben van de wetenschap, geld, goed en vooral eigenmachtigheid. Logisch dat de mensheid rijp gemaakt is om de oprichting van ‘het rijk van satan, van het beest’ niet te herkennen. Het zijn zelfs de christelijke partijen die de vaccinatie promoten als een gave van God. Hoe kunnen zij de huidige ontwikkelingen steunen als ze toch weten dat God vrijheid is, zij weten dat Hij zegt dat ieder mens altijd vrij dient te blijven, je gezond en veilig zou zijn als je de 10 geboden zou houden, wat op geen enkele wijze het geval is in het hele coronaverhaal? Immers, hoe kan het dat angst gezaaid wordt terwijl God zegt dat je moet vertrouwen op ZIJN waarheid en HULP die alleen HIJ kan bieden middels zijn rijk van engelen en vooral ook via de liefde in ieder uniek mens die sterk gemaakt dient, die die mens de weg wijst, kracht geeft en gezond doet zijn als deze de adviezen van God opvolgt? Maar nee, het lijkt erop dat we steeds liefdelozer, ieder voor zich bezig zijn.. Of… lijkt die dreiging zo groot, maar willen de meeste mensen toch nog steeds het goede? Vast wel. Maar.. ze moeten dan ook sterk zijn en van zich laten horen en standvastig zijn of.. worden. Er zijn zoveel gelijkdenkenden meer dan men te denken geeft!
Men stelt dat de wereld maakbaar is en het leven vervormd moet. Je mag niet meer dood (en stellen deze met kunst en vliegwerk uit) en aan de andere kant moeten mensen dus juist wél dood (als ze een volgens bepaalde mensen onnut en last met zich meebrengen). Wie bepaalt hier nu leven en dood? Welke geest bepaalt dit in welke mensen? De mens weet het beter en tart de orde van de liefde door mensen onvrij te maken en te manipuleren naar wat een bepaalde groep mensen uit de geest van de antichrist wil! Men knutselt aan DNA en brengt digitale informatie over dat ons genetisch materiaal, handelen, gedrag, denken vervormt.

Vaccins beïnvloeden gedrag en latere gezondheid
De vaccins die onze genen veranderen zullen voor altijd einde kunnen maken aan onze vrije wil en persoonlijk zelfdenkend vermogen. Behoefte aan spiritualiteit of mogelijkheden om ‘een lijntje te hebben met’ de geestelijke wereld zou kunnen verdwijnen, waar mensen zich uit eigenbelangen laten inenten. We weten dat de gemanipuleerde delen en ingebrachte info via het vaccin of mogelijk zelfs de PCR testwabs onze meest gevoelige hersendelen zullen beïnvloeden en uitschakelen, al is dit menig goedbedoelend mens niet bekend en is het ontzettend knap wat wetenschappers en technici tot stand kunnen brengen. De Bijbel schrijft echter dat juist in deze vernuftige techniek nooit Gods hand te zien is – Liefde die tot gezondheid en dus ook een gezonde maatschappij leidt – maar het werk van Zijn tegenstander (de liefdeloosheid of te wel Lucifer). Zijn naam en afbeelding worden veelvuldig in alles om ons heen gebruikt als markering van zijn imperium in stoffen, symbolen, logo’s en gebeurtenissen. Je moet alleen op de hoogte zijn om een en ander te kunnen herkennen. Voor wie geïnteresseerd is en er even voor wil gaan zitten een video waarin een (ex)vrijmetselaar zijn eed breekt en de mensheid waarschuwt: https://youtu.be/bZ4NTdSK5ac

Weet je dat je een vaccin (of test, behandeling) kan ontstoren?
Vraag je klassiek homeopaat om een ontstoringsmiddel te maken. Je hebt er wel wat van de vaccinvloeistof of andere gebruikte stof voor nodig. Voor het Pfizer vaccin is er al een middel (DNH Research). Ik heb er zelf geen ervaring mee. Wel weet ik dat je allerlei medicijnen, vaccins, ziekten kunt ontstoren ook via lichaamsvochten enzovoort. Laat je voorlichten, maar beter is het natuurlijk om onnatuurlijke middelen en gedragingen niet toe te laten! Wat verleden tijd is en niet anders kan, kun je verzachten of soms ook residuen weghalen. Wat de uitwerking is van ontstoren van de nano en gm. vaccins, lijkt mij niet zeker.
Wat ik zeker weet is dat als je GOD aan het werk laat en je je angsten en eigenbelangen achter je laat, van alles mogelijk is en je zelfs aan gif niet ten onder gaat als dit niet de bedoeling is. Wat dat zal zijn, dien je dan wel helemaal open te laten! Let wel! dat betekent niet dat je dus maar alles kunt goedpraten of doen of laten en toch maar wel een vaccin neemt om deze reden. Maar tumoren, ziekten, problemen kunnen middels volste vertrouwen op God, liefdevolle leefstijl en vooral positieve gedachten verdwijnen of anders verlopen dan materieel ingestelde mensen, prognoses, tabellen verwachtten. In principe is dit voor ieder mogelijk, ware het niet dat bijna niemand dit meer gelooft en dus ook niet in de praktijk brengt en ook veel mensen al zo materieel in het leven staan dat dit voor hen wel een heel grote stap is en ondenkbaar of zelfs onverantwoordelijk. Of je daarbij een behandeling (regulier of alternatief) ondergaat of niet, is niet altijd bepalend. Soms kies je voor behandeling en vraag je Gods zegen en genezing en werkt deze behandeling daardoor positief. Soms kies je voor geen behandeling en doe je het ‘alleen met God’ en werkt dit ook positief uit. Je ziet het: een mens heeft niet het laatste woord, maar God in hem en door hem wel! Lees: ‘Antwoord op vele Vragen – Gera Hoogendoorn-Verhoef.

53 landen roepen WHO leiding op om schoon schip te maken (dissidentNL 1-6-21)
WHO-management was op de hoogte van ontelbare gevallen van seksuele uitbuiting, aanranding en intimidatie en verzuimde deze te melen zoals het VN- en WHO -protocol voorschrijven. Misbruik van gezag, intimidatie zijn orde aan de dag. Een en ander werd besproken in verhitte ruzie achtige sfeer. Hoe past dit als er mensen betrokken zijn die uit liefde leiding willen geven binnen de WHO?
WHO wijzigt definitie van ‘groepsimmuniteit’. Ze beweert nu dat groepsimmuniteit allen kan optreden door middel van vaccinatie.
Bijzonder dat waar eerder ten tijde van ziekten en epidemieën eerst toevlucht tot al bestaande zich bewezen hebbende veilige middelen werd gezocht, nu die middelen worden geboycot en iedereen zich moet inenten terwijl het coronavirus nog niet eens in een lab aangetoond kan worden, dus er ook geen adequaat vaccin ontwikkeld kan worden. Hoe vreemd dat zeer bekende wetenschappers en onderzoekers met hun info worden weggezet over de hele wereld als niet ter zake doende als zij noodzaak van vaccinatie als onjuist, zelfs als gevaarlijk en destructief hebben aangetoond. Waarom neemt een wereld wereldwijd de risico’s op (latere) auto immuunziekten, onvruchtbaarheid en ontstaan van gedagsveranderingen en waarschijnlijk enorme toename van andere systeemziekten, terwijl het de medische eed is ieder mens in vrijheid te steunen in natuurlijke gezondheid en alles te doen daarvoor, waaronder ook eerlijke en brede voorlichting maar ook implementeren van daarbij behorende maatregelen op sociaal, economisch en technisch gebied?

Uitvinder van mRNA-technologie Luici Warren bevestigd dat gevaccineerden superverspreiders en uitscheiders van spike proteïne worden. (DissidentNL 2 juni 21).
Tot nu toe werd dit nieuws als samenzweringstheorie afgedaan. In een interview 26-5-21 zei Warren dat het zeker is dat mensen die gevaccineerd zijn met mRNA, het spike eiwit afgeven. Het is geloofwaardig dat sommige ontvangers van vaccinatie tijdelijk virus-superverspreiders worden ten gevolge van lymfocytopenie (gebrek aan witte bloedcellen die zeer belangrijk zijn in het afweerproces). Het immuunsysteem reageert op de spike eiwitten en bouwt immuun bescherming op. Het lichaam produceert dus zelf het vaccin, terwijl bij conventionele dodelijke of levende vaccins gedode of verzwakte virussen of bestanddelen daarvan worden geïnjecteerd.

Microsoft slaat data op in DNA 2-6-21
Het idee is om DNA, dan wel synthetisch geproduceerd DNA te gebruiken als opslagplaats voor informatie. Dit idee dat het mogelijk was, ontstond al eind jaren tachtig. Eind jaren negentig was het al mogelijk om gegevens in DNA op te slaan. In 2019 slaagde Twist Bioscience met de Universiteit Washington en Microsoft er al in om de volledige Wikipedia over te brengen in DNA. Ook het lezen (sequencing) van DNA is nu al vrij eenvoudig en veel minder kostbaar. Het lijkt ook weer prachtig in geval van behandeling van ziekten. Maar deze vinding is heel goed toe te passen als biologisch wapen als gebruik van DNA voor controle en bewaking. Men stelt nu dat deze nieuwe vorm van macht – bio-power is zoals Lemke (2003) schrijf om het leven te beheren, veilig te stellen, te ontwikkelen en te cultiveren. Bio-Macht is op het eerste gezicht ‘een leven-scheppende macht’, het biologische dus het terrein waarop politici zich begeven. Het ‘leven van individuen’- schrijft Magiros (1995) - ‘wordt een domein dat open geworden is voor bewuste berekeningen, voor politieke penetratie, voor overheersing en controle en organisatie’. De wijze waarop dat wordt uitgeoefend zijn dressuur en discipline.
Mensen worden dan beoordeeld op hun nut, gezondheid, waarde en geschiktheid om te leven. Bio-macht schrijft Foucault (1976) dreigt niet langer met de dood zoals eerdere heersers deden, maar ‘belooft’ leven. Onder de belofte van het leven liggen allerlei instrumentele beloften, bijvoorbeeld de belofte van vrijheid, vrijheid voor diegenen die zich laten vaccineren, die het nieuwe gezondheidsregime vervullen op precies de manier die de would-be bio-machtigen voor hen hebben bedoeld.
Kun je hier God in herkennen of satan: Liefde en vrijheid, respect voor het leven óf liefdeloosheid, onvrijheid en veráchting van het leven? Zoals alle vindingen kun je ze goed - dus in God - toepassen of in niet-God.. Wat kiest de mens? Wie durft het eens aan om niet mee te gaan in deze ogenschijnlijke prachtige ontwikkelingen die alle aandacht en eer krijgen? Dat laat juist al weer zien dat het niet van God is. God zoekt geen eer. Hij werkt in het ongeziene maar… gestage!
Ook in deze ontwikkelingen is te zien dat de mens God – de allesdoordringende, overkoepelende, besturende, levenbrengende kracht – tart. Als de mens slim zou zijn, zou hij zijn plaats kennen en Gód dóór hem laten werken. Geen enkel vaccin zou dan nodig zijn. Immers, de mens deed dan zijn waarheid en maakte zijn juiste keuzen die dan vanzelf zouden leiden tot gezondheid en een evenwichtige samenleving waarin ieder in vrijheid naast elkaar leeft, elkaar dienende vanuit onbaatzuchtigheid.

Onvruchtbaarheid als gevolg van vaccins.
Dr. Roger Hodkinson zegt dat er voldoende bewijs in de literatuur is, om aan te tonen dat het spike-eiwit tot expressie komt in de placenta en testikels en ook ongeboren baby’s kan doden (Daily Expose). Hij zegt verder: ‘we weten dat het aantal zaadcellen de afgelopen 10-20 jaar met 40% is gedaald. Een enorme onverklaarbare daling van zaadcellen. We hebben als wereld geen behoefte aan extra gevolgen voor de vruchtbaarheid van de man. Er zijn verontrustende, nog te verifiëren berichten over toename van miskramen na vaccinatie. Meer zorgen maak ik mij nog over de blijvende onvruchtbaarheid bij mannen. Je kunt een vaccin niet testen op vruchtbaarheid in een proef die zes maanden duurt. Immers, een zwangerschap alleen al duurt 9 maanden! Ook de roep om kinderen te vaccineren wordt steeds luider. Het is schandalig dit te willen, want er zijn wereldwijd amper kinderen overleden door corona. Als dit al het geval was, was er iets heel anders aan de hand ( latente ziekte, verzwakking, honger en dergelijke)!

Neem net als ik een vaccin.. Voorbeeldfunctie?
Helaas worden prominenten ingezet om mensen te winnen voor vaccinaties. Zij moeten omdat ze de eer en het aanzien hebben mensen overhalen. Voetbal profs, andere sportlieden, celebrity’s worden voor asociaal uitgemaakt als zij zich niet laten vaccineren. Zij hebben een voorbeeldfunctie zeggen de voorstanders. Wie zich in de Amerikaanse staat West-Virginia laat vaccineren, heeft de kans om een geweer te krijgen! Ook hier zie je dat vrijheid, respect voor de eigen regie, vrede en waarheid ver te zoeken is. God doodt geen zaadcellen. Hij wil juist dat leven zich voortplant zoals dat Zijn wezen is. Alles wat voortplanting in gevaar brengt, kan niet van God zijn. Het heeft niets met liefde te maken. Hij beloont niet met geld, eer en roem maar promoot dat mensen in eenvoud en kracht zonder eigenbelangen en winstdoel rustig hun werk doen. Liefde zet niemand onder druk, manipuleert niet en laat vrij zonder kweken van schuldgevoel.

Vaccinregistratie moet via de app.
De meeste mensen vinden het logisch, dat de overheid in deze tijd geen papieren boekje wil als registratie. Maar denk eens na. Via een papieren boekje is tracking niet mogelijk en er kan net als met valse paspoorten mee gerommeld. Niet waterdicht dus. Via een app die jouw lichaamsgegevens meet, wordt er automatisch zonder dat je dit hoeft te weten gelezen, overal waar je maar bent. Waarom wordt dit zo gewenst? God zou vrijlaten. Hij heeft gezegd mensen niet als vee te laten nummeren. Dat is voor die tijd een heel normale beschrijving van een techniek die toen nog niet begrepen kon worden, maar er nu helaas ontwikkeld is. Gods woorden passen prima in deze tijd, als je het maar wilt zien.

EU wil meningsuiting op het web strafbaar stellen, kan bedreiging vormen voor conservatieven en critici van massamigratie (DissidentNL 1-6-21)
Maar wat de EU eigenlijk definieert als haatzaaiende uitlatingen zou kunnen neerkomen op het criminaliseren van uitlatingen die kritisch staan tegenover veel meer persoonlijke uitlatingen.
EU-politici stellen dat deze stap het giftige klimaat van internetdiscussies zal verbeteren en ‘kwetsbare’ minderheden zal beschermen. Critici maken zich echter zorgen over de vrijheid van meningsuiting. Europese ambtenaren zweren dat vrijheid van meningsuiting onaantastbaar zal blijven, maar gezien de staat van dienst van de Europese politiemacht (Europol) in het arresteren van particulieren voor niet-bedreigende opmerkingen die zij online maakten, bestaat de gegronde vrees dat de EU haar enorme macht zou kunnen misbruiken. Democratie kan worden bedreigd door het nieuwe streven om de meningsuiting te reguleren. Volgens commissaris Reynders is het echter nodig de wetgeving te uniformeren om een Europese definitie van verbale misdrijven te creëren. Als onderdeel van de strijd tegen het giftige debat probeert Brussel ook controle uit te oefenen op grote internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en Google. Al in 2018 beloofden deze bedrijven om xenofobe inhoud en verkeerde informatie te bestrijden wat volgens critici neerkomen op massa censuur. Deze bedrijven hebben nu ontelbare werknemers in dienst die 24 uur per dag berichten verwijderen die als ongepast zijn gemarkeerd. Uiteraard weren zij terecht post rond terrorisme en pedofilie, maar vaker weren zij berichten die hun sponsoren niet wensen. Uiteraard is dit in strijd met rechten van de mens en vrijheid van meningsuiting. ‘Brussel’ het hoofdkwartier van de EU staat met haar megacomputer ‘belle’ waarin alle data van alle burgers zijn opgeslagen te boek als ‘la Bête’, of te wel ‘het beest. Belle en het beest. De mensenziel die het beest achterna gaat. Het beest dat zegt de vrijheid te beloven, maar onvrij maakt…

Gera Hoogendoorn-Verhoef